Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 1994 > 1994-08-17

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 17. srpna 1994 č. 446

ke Zprávě o stavu životního prostředí České republiky
v roce 1993


Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a

I. b e r e n a v ě d o m í Zprávu o stavu životního prostředí České republiky v roce 1993;

II. u k l á d á ministru životního prostředí, počínaje rokem 1995, předkládat Zprávu o stavu životního prostředí České republiky vládě za příslušný kalendářní rok vždy do 30. září následujícího roku;

III. z r u š u j e usnesení vlády České republiky

1. z 12. prosince 1990 č. 338, k programu ozdravění životního prostředí České republiky,

2. z 10. února 1993 č. 63, k informaci o použití prostředků státního rozpočtu na ekologické akce a účely v roce 1992, a

3. z 19. května 1993 č. 247, ke Zprávě o výsledcích monitoringu životního prostředí České republiky za období 1990 až 1992 a některých opatřeních na jeho zlepšení.

Provedou:

členové vlády,

vedoucí ostatních ústředních orgánů státní správy

Předseda vlády

Doc. Ing. Václav K l a u s , CSc., v. r.