Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2001 > 2001-05-02

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 2. května 2001 č. 420

o obeslání 54. zasedání Světového zdravotnického shromáždění

Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a

I. s o u h l a s í

1. s obesláním 54. zasedání Světového zdravotnického shromáždění, které se uskuteční ve dnech 14. až 22. května 2001 v Ženevě (dále jen "Shromáždění"),

2. s postupem delegace České republiky (dále jen "delegace") na Shromáždění uvedeným v části II předloženého materiálu;

II. j m e n u j e delegaci na Shromáždění ve složení:

vedoucí delegace: prof. MUDr. Bohumil F i š e r , CSc., ministr zdravotnictví,

členové delegace: JUDr. Miroslav S o m o l , CSc., mimořádný a zplnomocněný velvyslanec, vedoucí Stálé mise České republiky při Úřadovně Spojených národů a dalších mezinárodních organizací v Ženevě,

alternáti: RNDr. Blanka J a n k á s k o v á , CSc., vedoucí oddělení kompatibility s Evropskou unií Ministerstva zdravotnictví,

prof. MUDr. František K ö l b e l , DrSc., zástupce České republiky ve Stálé komisi Regionálního výboru pro Evropu Světové zdravotnické organizace,

Ing. Ivan P i n t é r , rada Stálé mise České republiky při Úřadovně Spojených národů a dalších mezinárodních organizací v Ženevě,

Ing. Jan S c h w i p p e l , CSc., pracovník odboru mezinárodních organizací Ministerstva zahraničních věcí,

poradce: doc. MUDr. Alena P e t r á k o v á , CSc., styčná úřednice Světové zdravotnické organizace v České republice;

III. u k l á d á

1. místopředsedovi vlády a ministru zahraničních věcí vybavit delegaci na Shromáždění příslušnými plnými mocemi,

2. ministru zdravotnictví informovat ve spolupráci s místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí vládu o průběhu a výsledcích Shromáždění;

IV. b e r e n a v ě d o m í , že náklady spojené s vysláním delegace na Shromáždění budou hrazeny z rozpočtu vysílajících resortů.


Provedou:
místopředseda vlády a
ministr zahraničních věcí,
ministr zdravotnictví