Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2012 > 2012-04-18

Dodatek č.1

V L Á D A    Č E S K É    R E P U B L I K Y

Č.j.:2228/12
V Praze dne 17. dubna 2012

PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

která se koná ve středu 18. dubna 2012 v 09:00 hod.
v zasedací síni budovy Úřadu vlády, Praha 1, nábřeží E.Beneše 4A. Evropská agenda:

1.
Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematice


B. K projednání s rozpravou:

2.
Návrh zákona o provozování sázkových her a zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o provozování sázkových herč.j. 1349/11 - bod 22 schůze vlády 4.4.2012Předkládá: ministr financí


3.
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti se změnou podmínek stavebního spořeníč.j. 88/12Předkládá: ministr financí


4.
Návrh nařízení vlády o stanovení výše úhrady nákladů na připravenost poskytovatele zdravotnické záchranné služby na řešení mimořádných událostí a krizových situací ze státního rozpočtuč.j. 192/12Předkládá: ministr zdravotnictví


5.
Návrh poslanců Zuzky Bebarové-Rujbrové, Vojtěcha Filipa a dalších na vydání ústavního zákona, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 640)č.j. 344/12Předkládá: místopředsedkyně vlády a předsedkyně Legislativní rady vlády


6.
Návrh poslanců Stanislava Grospiče, Marie Nedvědové, Vojtěcha Adama a dalších na vydání ústavního zákona o referendu o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi (sněmovní tisk č. 639)č.j. 345/12Předkládá: místopředsedkyně vlády a předsedkyně Legislativní rady vlády


7.
Návrh poslanců Anny Putnové a Petra Gazdíka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 634)č.j. 346/12Předkládá: místopředsedkyně vlády a předsedkyně Legislativní rady vlády


8.
Zpráva o plnění úkolů vyplývajících ze Strategie prevence kriminality na léta 2008 až 2011 za rok 2011 a úkoly na rok 2012č.j. 331/12Předkládá: ministr vnitra


9.
Národní strategie boje proti obchodování s lidmi v České republice na období 2012 - 2015č.j. 334/12Předkládá: ministr vnitra


10.
Pravidla pro vynakládání finančních prostředků státního rozpočtu na protidrogovou politikuč.j. 338/12Předkládá: předseda vlády


11.
Použití části prostředků původně určených na realizaci bilaterálních projektů zahraniční rozvojové spolupráce v gesci Ministerstva vnitra na rok 2012 na pokračování Programu humanitárních evakuací zdravotně postižených obyvatel (MEDEVAC)č.j. 324/12Předkládá: ministr vnitra


C. K projednání bez rozpravy:

12.
Návrh harmonogramu zásadních kroků k ukončení činnosti Pozemkového fondu České republiky formou transformaceč.j. 347/12Předkládá: ministr zemědělství


13.
Stanovení jmenovitých pracovních úkolů ředitele Pozemkového fondu České republiky na rok 2012č.j. 348/12Předkládá: ministr zemědělství


14.
Návrh na změnu Statutu Rady pro výzkum, vývoj a inovaceč.j. 335/12Předkládá: předseda vlády


15.
Zrušení usnesení vlády č. 1494 ze dne 16. listopadu 2005 o úhradě pravidelného ročního příspěvku Evropské environmentální kanceláři (EEB)č.j. 333/12Předkládá: ministr životního prostředí


16.
Návrh na obeslání znovu svolané Diplomatické konference o ochraně uměleckých výkonů v audiovizi, konané v Pekingu ve dnech 20. - 26. června 2012č.j. 330/12Předkládají: ministryně kultury a 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí


17.
Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí České republiky na Ukrajinu ve dnech 19. až 21. dubna 2012č.j. 350/12Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí


18.
Zpráva o pracovní návštěvě prezidenta republiky Václava Klause v Bulharské republice, která se uskutečnila dne 27. března 2012č.j. 349/12Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí


D. Různé
* * *

Pro informaci:1.
Souhrnná informace o vyhodnocení rizik operačních programů s dopady na státní rozpočetč.j. 321/12Předkládá: ministr pro místní rozvoj2.
Zpráva o výsledcích kontrol dodržování ochrany soukromí zaměstnanců na pracovištíchč.j. 297/12Předkládá: ministr práce a sociálních věcí3.
Zpráva o stavu realizace úkolů stanovených v bodě III/2a-d usnesení vlády ze dne 18. ledna 2012 č. 50, o změně Koncepce rozvoje Komunikační infrastruktury veřejné správyč.j. 329/12Předkládá: ministr vnitra4.
Informace Ministerstva zemědělství o stavu plnění opatření přijatých ke zjištěním uvedeným v Kontrolním závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 10/21 "Peněžní prostředky poskytované Ministerstvem zemědělství z národních zdrojů na podporu zemědělských aktivit podle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství"č.j. 326/12Předkládá: ministr zemědělství5.
Informace o smlouvě č. 122800205 na poskytování služby komplexního pozáručního servisu provozovaných letounů L-159 a L-159 T1 Armády České republiky v letech 2012 až 2016č.j. 340/12Předkládá: ministr obrany6.
Informace o průběhu a výsledcích jednání delegace České republiky na zasedání Rady pro zahraniční věci a Rady pro obecné záležitosti ve dnech 23. a 26. března 2012 v Bruseluč.j. 351/12Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

Předseda vlády
RNDr. Petr N e č a s , v. r.
Za správnost: JUDr. Maria Paduchová


Česká verze: program.doc  
Anglická verze: EnglishVersion.pdf