Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2012 > 2012-07-04

Dodatek č.1

V L Á D A    Č E S K É    R E P U B L I K Y

Č.j.:2250/12
V Praze dne 3. července 2012

PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

která se koná ve středu 4. července 2012 v 09:00 hod.

v zasedací síni budovy Úřadu vlády, Praha 1, nábřeží E.Beneše 4A. Evropská agenda:

1.
Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematice


B. K projednání s rozpravou:

2.
Návrh zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších zákonůč.j. 413/12Předkládá: ministr financí


3.
Návrh věcného záměru zákona o vojenském letectvíč.j. 407/12 - bod 9 schůze vlády 26.6.2012Předkládá: ministr obrany


4.
Návrh nařízení vlády o stanovení zranitelných oblastí a o používání a skladování hnojiv a statkových hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření v těchto oblastechč.j. 525/12Předkládají: ministři životního prostředí a zemědělství


5.
Návrh poslanců Ivana Ohlídala, Vlasty Bohdalové, Václava Votavy a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 702)č.j. 652/12Předkládá: místopředsedkyně vlády a předsedkyně Legislativní rady vlády


6.
Návrh poslanců Petra Bendla, Pavola Lukši, Jiřího Papeže, Ladislava Skopala, Pavla Kováčika a Martina Vacka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 706)č.j. 672/12Předkládá: místopředsedkyně vlády a předsedkyně Legislativní rady vlády


7.
Návrh poslanců Josefa Šenfelda, Kateřiny Konečné a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 704)č.j. 673/12Předkládá: místopředsedkyně vlády a předsedkyně Legislativní rady vlády


8.
Stanovisko Ministerstva zemědělství a státního podniku Lesy České republiky ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 10/26 „Majetek státu a peněžní prostředky poskytnuté státnímu podniku Lesy České republiky“č.j. 358/12Předkládá: ministr zemědělstvíK bodům 8 - 17 přizván: M. Kala, viceprezident Nejvyššího kontrolního úřadu


9.
Stanovisko Ministerstva zemědělství a Státního zemědělského intervenčního fondu ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 11/15 „Peněžní prostředky určené na zlepšování kvality života ve venkovských oblastech podle Programu rozvoje venkova“č.j. 396/12Předkládá: ministr zemědělství


10.
Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 11/12 „Peněžní prostředky určené na rozvoj a obnovu materiálně technické základny Policie České republiky“č.j. 580/12Předkládá: ministr vnitra


11.
Stanovisko Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k závěrům Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 11/08 „Peněžní prostředky použité na přípravu a realizaci státní maturitní zkoušky“ včetně opatření resortu k zajištění optimálního procesu realizace nového modelu maturitní zkouškyč.j. 518/12Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy


12.
Stanovisko Ministerstva dopravy ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 11/13 - „Peněžní prostředky vynaložené na pořízení a provoz systému výběru mýtného za užívání silniční infrastruktury České republiky"č.j. 471/12Předkládá: ministr dopravy


13.
Stanovisko Ministerstva dopravy ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 11/14 - „Peněžní prostředky určené na výstavbu a údržbu cyklistické infrastruktury“č.j. 402/12Předkládá: ministr dopravy


14.
Stanovisko ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 11/09 - Státní finanční aktiva, zejména prostředky soustředěné na jaderném účtuč.j. 234/12Předkládá: ministr financí


15.
Stanovisko Ministerstva financí ke kontrolnímu závěru NKÚ z kontrolní akce č.11/07 – Správa daně z přidané hodnoty při dovozu zboží ze třetích zemíč.j. 386/12Předkládá: ministr financí


16.
Kontrolní závěr NKÚ z kontrolní akce č. 11/10 "Peněžní prostředky a majetek státu, se kterým jsou příslušné hospodařit příspěvkové organizace MZV"č.j. 219/12Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí


17.
Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 11/36 "Účetní závěrka Ministerstva práce a sociálních věcí k 31. 12. 2010"č.j. 228/12Předkládá: ministr práce a sociálních věcí


18.
Rizikové operační programy - Návrhy opatření směřující k naplňování cílů Národního strategického referenčního rámceč.j. 617/12 - bod 14 schůze vlády 26.6.2012Předkládá: ministr pro místní rozvoj


19.
Informace o vypořádání připomínek z veřejné konzultace k textu návrhu „Vyhlášení výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů k zajištění veřejné komunikační sítě v pásmech 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz“č.j. 636/12Předkládají: ministr průmyslu a obchodu a předseda Rady Českého telekomunikačního úřaduPřizván: P. Dvořák, předseda Rady Českého telekomunikačního úřadu


20.
Zajištění koordinace, financování a realizace vrcholných návštěv a pracovních zahraničních návštěv ústavních činitelů a vedoucích ústředních správních úřadůč.j. 633/12Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí


21.
Použití části prostředků původně určených na realizaci bilaterálních projektů zahraniční rozvojové spolupráce v gesci Ministerstva vnitra na rok 2012 na realizaci rekondičního pobytu japonských dětí, pocházejících z oblasti postižené zemětřesením a tsunami a vystavených radioaktivnímu ozářeníč.j. 669/12Předkládá: ministr vnitra


22.
Zpráva o stavu kosmických aktivitč.j. 643/12Předkládá: ministr dopravy


23.
Bezúplatný převod nemovitého majetku ve vlastnictví České republiky, k němuž má právo hospodařit Povodí Ohře, státní podnik, do vlastnictví Ústeckého kraje podle ustanovení § 16 odst. 9 zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisůč.j. 650/12Předkládá: ministr zemědělství


24.
Návrh na změnu příslušnosti hospodařit s vybraným majetkem České republikyč.j. 662/12Předkládá: ministr vnitra


C. K projednání bez rozpravy:

25.
Návrh na změnu Statutu a obměnu členů Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnostč.j. 615/12 - bod 20 schůze vlády 26.6.2012Předkládá: ministr průmyslu a obchodu


26.
Zpráva o činnosti Bezpečnostní rady státu za rok 2011č.j. 651/12Předkládá: předseda vlády


27.
Metodika finančních toků, kontroly a certifikace programů financovaných z Finančních mechanismů EHP a Norska v programovém období 2009-2014č.j. 647/12Předkládá: ministr financí


28.
Návrh změn ve složení Akreditační komiseč.j. 642/12Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy


29.
Návrh na sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Íránské islámské republiky o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a Protokolu k níč.j. 641/12Předkládají: ministr financí a 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí


30.
Návrh na obeslání 64. výročního zasedání Mezinárodní velrybářské komise (Panama, Panamská republika, 2.-6. července 2012)č.j. 666/12Předkládají: ministr životního prostředí a 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí


31.
Návrh na obeslání 11. zasedání konference smluvních stran Úmluvy o mokřadech majících mezinárodní význam především jako biotopy vodního ptactva (Bukurešť, Rumunsko, 6. - 13. července 2012)č.j. 658/12Předkládají: ministr životního prostředí a 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí


32.
Zpráva o uskutečnění společného zasedání vlád České republiky a Státu Izrael ve dnech 17. - 18. května 2012č.j. 656/12Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí


D. Různé
* * *

Pro informaci:1.
Analýza vývoje ekonomiky České republiky a její mezinárodní konkurenceschopnosti za rok 2011č.j. 665/12Předkládá: ministr průmyslu a obchodu2.
Vyhodnocení účinnosti Dopravní politiky pro léta 2005 - 2013 v roce 2012č.j. 659/12Předkládá: ministr dopravy3.
Informace o stavu přidělování gescí a plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii za měsíc květen 2012č.j. 661/12Předkládá: místopředsedkyně vlády a předsedkyně Legislativní rady vlády4.
Informace o plnění realizace Programu "Výstavba pražského metra"č.j. 649/12Předkládá: ministr dopravy5.
Informace o zahraniční rozvojové spolupráci České republiky realizované v roce 2011č.j. 634/12Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí6.
Informace o počtu zbytkových státních podniků a postupu ukončování jejich činnostič.j. 664/12Předkládá: ministr financí7.
Výroční zpráva Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže za rok 2011č.j. 670/12Předkládají: předseda vlády a předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže8.
Výroční zpráva o činnosti Ústavu pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod za rok 2011č.j. 644/12Předkládá: ministr dopravy9.
Informace o činnosti Řídícího a koordinačního výboru pro potřeby koordinace pomoci poskytované Evropskými společenstvími na úrovni státuč.j. 637/12Předkládá: ministr pro místní rozvoj10.
Změny plánu kontrolní činnosti NKÚ na rok 2011 a 2012č.j. 653/12Předkládá: vedoucí Úřadu vlády11.
Informace o postupu naplňování záměru na řešení problematiky nemovitostí pro diplomatické mise České republiky a Spolkové republiky Německoč.j. 657/12Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí12.
Informace o závěrech výročních zasedání mezinárodních kontrolních režimů nešíření zbraní hromadného ničení, konvenčních zbraní a položek dvojího použití v roce 2011č.j. 668/12Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí13.
Informace o průběhu a výsledcích XIII. Konference OSN pro obchod a rozvoj (UNCTAD XIII)č.j. 655/12Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí14.
Informace o přípravě nadlimitní veřejné zakázky „Zpracování kompletní projektové dokumentace pro výstavbu nové budovy ZÚ Washington včetně autorského dozoru stavby mimo fází Příprava zakázky a 1. etapa návrhu studie/stavby (bez lokálního partnera)“č.j. 632/12Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí15.
Informace pro vládu o přípravě nadlimitní veřejné zakázky Odstranění krajně naléhavého stavu - ochranné sanační čerpání v areálu Koksovny Svoboda společnosti OKK Koksovny a.s. vedoucí k zabránění znečištění povrchových vod řeky Ostravice v jednacím řízení bez uveřejněníč.j. 654/12Předkládá: ministr financí16.
Informace o nadlimitní veřejné zakázce zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění podle § 23, odst.4, písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů v souladu s usnesením vlády ze dne 22. února 2010 č. 158, o opatřeních při zadávání veřejných zakázekč.j. 639/12Předkládá: ministr pro místní rozvoj17.
Informace o nadlimitní veřejné zakázce zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění podle § 23, odst. 4, písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů v souladu s usnesením vlády ze dne 22. února 2010 č. 158, o opatřeních při zadávání veřejných zakázek.č.j. 646/12Předkládá: ministr pro místní rozvoj

Předseda vlády
RNDr. Petr N e č a s , v. r.
Za správnost: JUDr. Maria Paduchová


Česká verze: program.doc  

Anglická verze: EnglishVersion.pdf