Dokumenty vlády - 2012-07-04

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

2012-07-04
     Program jednáníDOC154kB
     Dodatek č.1DOC31kB
     Záznam z jednání
 Usnesení č.483PDF27kBDOCNávrh zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších zákonů
 Usnesení č.484PDF18kBDOCNávrh věcného záměru zákona o vojenském letectví
 Usnesení č.485PDF21kBDOCNávrh nařízení vlády o stanovení zranitelných oblastí a o používání a skladování hnojiv a statkových hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření v těchto oblastech
 Usnesení č.486PDF26kBDOCNávrh poslanců Ivana Ohlídala, Vlasty Bohdalové, Václava Votavy a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 702)
    Příloha č.1PDF29kBDOC         Příloha č.1 k usnesení č. 486
 Usnesení č.487PDF27kBDOCNávrh poslanců Petra Bendla, Pavola Lukši, Jiřího Papeže, Ladislava Skopala, Pavla Kováčika a Martina Vacka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 706)
    Příloha č.1PDF31kBDOC         Příloha č.1 k usnesení č. 487
 Usnesení č.488PDF26kBDOCNávrh poslanců Josefa Šenfelda, Kateřiny Konečné a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 704)
    Příloha č.1PDF27kBDOC         Příloha č.1 k usnesení č. 488
 Usnesení č.489PDF27kBDOCStanovisko Ministerstva zemědělství a Státního zemědělského intervenčního fondu ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 11/15 „Peněžní prostředky určené na zlepšování kvality života ve venkovských oblastech podle Programu rozvoje venkova“
 Usnesení č.490PDF25kBDOCKontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 11/12 „Peněžní prostředky určené na rozvoj a obnovu materiálně technické základny Policie České republiky“
 Usnesení č.491PDF26kBDOCStanovisko Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k závěrům Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 11/08 „Peněžní prostředky použité na přípravu a realizaci státní maturitní zkoušky“ včetně opatření resortu k zajištění optimálního procesu realizace nového modelu maturitní zkoušky
 Usnesení č.492PDF28kBDOCStanovisko Ministerstva dopravy ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 11/13 - „Peněžní prostředky vynaložené na pořízení a provoz systému výběru mýtného za užívání silniční infrastruktury České republiky"
 Usnesení č.493PDF27kBDOCStanovisko Ministerstva dopravy ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 11/14 - „Peněžní prostředky určené na výstavbu a údržbu cyklistické infrastruktury“
 Usnesení č.494PDF26kBDOCStanovisko ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 11/09 - Státní finanční aktiva, zejména prostředky soustředěné na jaderném účtu
 Usnesení č.495PDF25kBDOCStanovisko Ministerstva financí ke kontrolnímu závěru NKÚ z kontrolní akce č.11/07 – Správa daně z přidané hodnoty při dovozu zboží ze třetích zemí
 Usnesení č.496PDF27kBDOCKontrolní závěr NKÚ z kontrolní akce č. 11/10 "Peněžní prostředky a majetek státu, se kterým jsou příslušné hospodařit příspěvkové organizace MZV"
 Usnesení č.497PDF26kBDOCKontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 11/36 "Účetní závěrka Ministerstva práce a sociálních věcí k 31. 12. 2010"
 Usnesení č.498PDF31kBDOCRizikové operační programy - Návrhy opatření směřující k naplňování cílů Národního strategického referenčního rámce
 Usnesení č.499PDF27kBDOCInformace o vypořádání připomínek z veřejné konzultace k textu návrhu „Vyhlášení výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů k zajištění veřejné komunikační sítě v pásmech 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz“
 Usnesení č.500PDF20kBDOCPoužití části prostředků původně určených na realizaci bilaterálních projektů zahraniční rozvojové spolupráce v gesci Ministerstva vnitra na rok 2012 na realizaci rekondičního pobytu japonských dětí, pocházejících z oblasti postižené zemětřesením a tsunami a vystavených radioaktivnímu ozáření
 Usnesení č.501PDF27kBDOCZpráva o stavu kosmických aktivit
 Usnesení č.502PDF21kBDOCBezúplatný převod nemovitého majetku ve vlastnictví České republiky, k němuž má právo hospodařit Povodí Ohře, státní podnik, do vlastnictví Ústeckého kraje podle ustanovení § 16 odst. 9 zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů
 Usnesení č.503PDF18kBDOCNávrh na změnu příslušnosti hospodařit s vybraným majetkem České republiky
    Příloha č.1PDF21kBDOC         Příloha č.1 k usnesení č. 503
 Usnesení č.504PDF24kBDOCZpráva o činnosti Bezpečnostní rady státu za rok 2011
 Usnesení č.505PDF28kBDOCMetodika finančních toků, kontroly a certifikace programů financovaných z Finančních mechanismů EHP a Norska v programovém období 2009-2014
 Usnesení č.506PDF29kBDOCNávrh změn ve složení Akreditační komise
 Usnesení č.507PDF29kBDOCNávrh na sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Íránské islámské republiky o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a Protokolu k ní
 Usnesení č.508PDF28kBDOCNávrh na obeslání 64. výročního zasedání Mezinárodní velrybářské komise (Panama, Panamská republika, 2.-6. července 2012)
    Příloha č.1PDF32kBDOC         Příloha č.1 k usnesení č. 508
 Usnesení č.509PDF29kBDOCNávrh na obeslání 11. zasedání konference smluvních stran Úmluvy o mokřadech majících mezinárodní význam především jako biotopy vodního ptactva (Bukurešť, Rumunsko, 6. - 13. července 2012)
    Příloha č.1PDF28kBDOC         Příloha č.1 k usnesení č. 509
 Usnesení č.510PDF27kBDOCZpráva o uskutečnění společného zasedání vlád České republiky a Státu Izrael ve dnech 17. - 18. května 2012
 Usnesení č.511PDF25kBDOCNávrh na změnu usnesení vlády ze dne 9. února 2011 č. 110, k Harmonogramu činnosti příprav k rozšíření Jaderné elektrárny Temelín na léta 2011 - 2012
 Usnesení č.512PDF27kBDOCInformace o plnění realizace Programu Výstavba pražského metra
 Usnesení č.513PDF20kBDOCNávrh na zabezpečení dopravy občanů České republiky a přepravy jejich věcí dopravním letadlem Armády České republiky z Chorvatska ve dnech 24. a 30. června 2012 do České republiky v souvislosti s tragickou dopravní nehodou, k níž došlo dne 23. června 2012 v oblasti Krpani v Chorvatsku
 Usnesení č.514PDF27kBDOCPokračování programu humanitárních evakuací zdravotně postižených obyvatel (MEDEVAC) pro státní příslušníky Myanmaru/Barmy