Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2002 > 2002-11-13

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 13. listopadu 2002 č. 1103

k návrhu zákona o uvádění reprodukčního materiálu lesních dřevin (určených k obnově lesa a zalesňování) do oběhu,
a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin)


Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a

I. s c h v a l u j e návrh zákona o uvádění reprodukčního materiálu lesních dřevin (určených k obnově lesa a zalesňování) do oběhu, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin), s úpra-vami podle připomínek obsažených ve stanovisku předsedy Legislativní rady vlády upraveném podle připomínek ministra životního prostředí (k § 2 bod 1, § 15 bod 2);

II. u k l á d á ministru zemědělství vypracovat konečné znění vládního návrhu zákona o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin), podle bodu I tohoto usnesení;

III. p o v ě ř u j e

1. předsedu vlády předložit vládní návrh zákona podle bodu I a II tohoto usnesení předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky k dalšímu projednání s upozorněním, že tento vládní návrh zákona se týká vstupu České re- publiky do Evropské unie,

2. ministry zemědělství a životního prostředí, aby odůvodnili vládní návrh zákona v Parlamentu České republiky. Provedou:

předseda vlády,
ministři zemědělství,
životního prostředí

Předseda vlády

PhDr. Vladimír Š p i d l a , v. r.