Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2012 > 2012-10-24

Upozornění
Dodatek č.1

V L Á D A    Č E S K É    R E P U B L I K Y

Č.j.:2280/12
V Praze dne 22. října 2012

PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

která se koná ve středu 24. října 2012
v zasedací síni budovy Úřadu vlády, Praha 1, nábřeží E.Beneše 4

20 minut po skončení schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky


A. Evropská agenda:

1.
Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematice


B. K projednání s rozpravou:

2.
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č.77/2008 Sb., o stanovení finančních limitů pro účely zákona o veřejných zakázkách, o vymezení zboží pořizovaného Českou republikou - Ministerstvem obrany, pro které platí zvláštní finanční limit a o přepočtech částek stanovených v zákoně o veřejných zakázkách v eurech na českou měnu, ve znění pozdějších předpisůč.j. 1057/12Předkládá: ministr pro místní rozvoj


3.
Návrh nařízení vlády ke stanovení limitu prostředků ze státního rozpočtu na dotaci na úhradu vícenákladů spojených s podporou elektřiny z OZE na rok 2013č.j. 927/12 - bod 4 schůze vlády 17.10.2010Předkládá: ministr průmyslu a obchodu


4.
Návrh poslanců Vojtěcha Filipa, Zuzky Bebarové-Rujbrové, Stanislava Grospiče, Miloslavy Vostré a Pavla Kováčika na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 814)č.j. 1070/12Předkládá: místopředsedkyně vlády a předsedkyně Legislativní rady vlády


5.
Návrh Zastupitelstva Karlovarského kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 811)č.j. 1071/12Předkládá: místopředsedkyně vlády a předsedkyně Legislativní rady vlády


6.
Návrh vlády Nejvyššímu správnímu soudu na pozastavení činnosti a rozpuštění některých politických stran a politických hnutíč.j. 999/12 - bod 5 schůze vlády 10.10.2012Předkládá: ministr vnitra


7.
Analýza problematiky odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání s návrhem věcného řešeníč.j. 1073/12Předkládá: ministr financí


8.
Aktuální vyhodnocení harmonogramu zásadních kroků k ukončení činnosti Pozemkového fondu České republiky formou transformaceč.j. 1059/12Předkládá: ministr zemědělství


9.
Rozhodnutí o privatizaci podle § 10 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 247)č.j. 1074/12Předkládá: ministr financí


10.
Bezúplatný převod nepotřebného majetku státu, k němuž má právo hospodařit DIAMO, státní podnik, Stráž pod Ralskem, do vlastnictví územně samosprávných celků podle ustanovení § 16 odst. 9 zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisůč.j. 1079/12Předkládá: ministr průmyslu a obchodu


11.
Zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky za měsíc září 2012č.j. 1072/12Předkládá: vedoucí Úřadu vlády


C. K projednání bez rozpravy:

12.
Návrh na uskutečnění společného jednání vlád České republiky a Slovenské republiky v České republice a v Slovenské republice dne 29. října 2012č.j. 1076/12Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí


13.
Návrh na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Černé Hory o vědeckotechnické spoluprácič.j. 1063/12Předkládají: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy a 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí


14.
Návrh na vyslovení souhlasu se sjednáním a podpisem Pekingské smlouvy o ochraně uměleckých výkonů v audiovizi a návrh na její ratifikacič.j. 1078/12Předkládají: ministryně kultury a 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí


15.
Návrh na obeslání 24. zasedání smluvních stran Montrealského protokolu o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu (Švýcarsko, 12. – 16. listopadu 2012)č.j. 1064/12Předkládají: ministr životního prostředí a 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí


16.
Návrh na uskutečnění pracovní cesty místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí na setkání ministrů zahraničí zemí Visegrádské skupiny, zemí západního Balkánu, Bulharska, Rumunska, Řecka a zástupců Evropské komise dne 25. října 2012 ve Varšavěč.j. 1065/12Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí


17.
Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy státní ministryně zahraničních věcí Indické republiky Preneet Kaur v České republice ve dnech 31.10.-3.11.2012č.j. 1066/12Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí


D. Různé
* * *

Pro informaci:1.
Změny plánu kontrolní činnosti NKÚ na rok 2012č.j. 1056/12Předkládá: vedoucí Úřadu vlády2.
Návrh na uzavření smlouvy o poskytování služeb na veřejnou zakázku „Aktualizace Prováděcích pokynů pro hodnocení efektivnosti investic na vodních cestách“č.j. 1058/12Předkládá: ministr dopravy3.
Pro informaci členů vlády České republiky o zadávání nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Zajištění obnovy HW/SW pro zajištění bezpečnosti NCA“ v jednacím řízení bez uveřejněníč.j. 1068/12Předkládá: ministr vnitra4.
Příprava veřejné zakázky „Právní služby při realizaci projektu Integrovaný informační systém Státní pokladny“č.j. 1075/12Předkládá: ministr financí

Předseda vlády
RNDr. Petr N e č a s , v. r.
Za správnost: Ing. Ivan Růžička


program.doc  
Anglická verze: EnglishVersion.pdf