Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2001 > 2001-09-17

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 17. září 2001 č. 918

k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2002

Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a

I. s c h v a l u j e

1. návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2002 obsažený v části C předloženého materiálu s úpravami podle připomínek obsažených ve stanovisku předsedy Legislativní rady vlády a podle připomínek vlády,

2. návrh ukazatelů uvedených v tabulkách č. l až 20 obsažených v části F předloženého materiálu, upravených podle připomínek vlády,

3. návrh střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na roky 2003 a 2004 obsažený v části L předloženého materiálu s úpravami podle připomínek vlády;

II. p r o d l u ž u j e platnost přílohy usnesení vlády z 18. září 2000 č. 925, o státním rozpočtu České republiky na rok 2001 – Způsob použití finančních prostředků z účelové rezervy na řešení krizových situací a odstraňování jejich následků z kapitoly Všeobecná pokladní správa, a to i pro rok 2002;

III. u k l á d á

1. ministru financí

a) vypracovat konečné znění vládního návrhu zákona podle bodu I/1 a konečné znění střednědobého výhledu státního rozpočtu na roky 2003 a 2004 podle bodu I/3 tohoto usnesení,

b) oznámit do 7 dnů po obdržení usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o schválení návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2002 Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky

ba) členům vlády, vedoucím ostatních ústředních orgánů a vedoucím organizačních složek státu, pro něž byly zřízeny kapitoly státního rozpočtu, primátorům měst Brna, Ostravy a Plzně, primátorovi hlavního města Prahy, hejtmanům a přednostům okresních úřadů závazné ukazatele státního rozpočtu,

bb) členům vlády, vedoucím ostatních ústředních orgánů a vedoucím organizačních složek státu, pro něž byly zřízeny kapitoly státního rozpočtu, objem prostředků na platy a ostatních plateb za provedenou práci, objem mzdových nákladů a počet zaměstnanců a přednostům okresních úřadů objem ostatních plateb za provedenou práci a objem mzdových nákladů, stanovené v tabulkách č. 9 až 16 části F předloženého materiálu,

bc) ministru vnitra závazné ukazatele "platy zaměstnanců, z toho platy zaměstnanců ve státní správě" kapitoly Okresní úřady,

2. členům vlády, vedoucím ostatních ústředních orgánů a přednostům okresních úřadů

a) rozpracovat neprodleně po schválení návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2002 vládou v dohodě s ministrem financí změny v rozpočtech kapitol a rozpočtech okresních úřadů přijaté vládou v rozsahu podseskupení položek a pododdílů rozpočtové skladby do tabulek pro znění návrhu státního rozpočtu České republiky na rok 2002, který bude předložen Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky včetně návrhů rozpočtů jednotlivých kapitol, předkládaných správci kapitol pro jednání příslušných výborů Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky,

b) rozpracovat neprodleně po schválení návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2002 Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky v dohodě s ministrem financí změny v rozpočtech kapitol a rozpočtech okresních úřadů, které schválila Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky, v rozsahu podseskupení položek a pododdílů rozpočtové skladby do tabulek předložených Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky,

c) zabezpečit, aby údaje uvedené v tabulkách v rozsahu podseskupení položek a pododdílů rozpočtové skladby předložených Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky včetně změn podle bodu III/2/b tohoto usnesení byly uvedeny jako schválený rozpočet v přehledu předloženém ministru financí podle bodu III/2/e/ea tohoto usnesení a také ve finančních a účetních výkazech,

d) stanovit ze schválených ukazatelů státního rozpočtu objemy prostředků a další ukazatele pro organizační složky státu a příspěvkové organizace v jejich působnosti, a to do 15 dnů po obdržení ukazatelů podle bodu III/1/b tohoto usnesení, s výjimkou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a přednostů okresních úřadů, kterým se stanoví lhůta do 30 dnů,

e) předložit ministru financí v předepsané formě do 29. března 2002

ea) přehled o rozdělení schváleného rozpočtu příjmů a kapitálových a běžných výdajů v členění podle paragrafů a položek rozpočtové skladby v souladu s vyhláškou č. 16/2001 Sb.,

eb) přehled o rozpočtu nákladů a výnosů jednotlivých příspěvkových organizací (případně souhrnu organizací stejného typu) a za kapitolu celkem v souladu s vyhláškou č. 16/2001 Sb.,

ec) přehled prostředků na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci u organizačních složek státu (případně souhrnu organizačních složek státu stejného typu) a mzdových nákladů u příspěvkových organizací (případně souhrnu organizací stejného typu) v členění podle jednotlivých složek platu a přehled o počtu zaměstnanců,

f) předat ministru financí požadované údaje Registru konečných příjemců všech účelově poskytnutých prostředků státního rozpočtu (dotací, návratných finančních výpomocí, účelových návratných či nenávratných příspěvků apod.) nezahrnutých v Informačním systému ISPROFIN za rok 2002 do termínu finančního vypořádání se státním rozpočtem za rok 2002 pro potřeby územních finančních orgánů spolu s případnými resortními zásadami pro poskytování dotací a ostatních výše uvedených prostředků; data budou předávána v elektronické podobě ve struktuře a v rozsahu stanoveném Ministerstvem financí,

3. ministru vnitra, aby v souladu s § 34 odst. 2 písm. g) zákona č. 147/2000 Sb., o okresních úřadech, stanovil počty zaměstnanců a objem prostředků na platy okresním úřadům a organizačním složkám státu, u nichž jsou okresní úřady zřizovateli, a to do výše závazných ukazatelů podle bodu III/1/bc;

IV. z m o c ň u j e ministra financí

1. upravovat v průběhu roku v odůvodněných případech objemy a počty zaměstnanců schválené vládou v tabulkách regulace zaměstnanosti č. 9 až 16 v části F předloženého materiálu,

2. uskutečňovat nezbytné výdaje nezabezpečené ve státním rozpočtu, zajistí-li úhradu úsporami na jiných výdajích státního rozpočtu, a to do výše v daném roce nepřesahující 5 % celkového objemu schváleného rozpočtu výdajů kapitoly, u které se úprava provádí, a nepřesahující 10 % celkového objemu závazného ukazatele v kapitole, u kterého se úprava provádí; ministr financí může povolit snížení některého příjmu z činností, a to bez omezení, za předpokladu, že se nezmění saldo rozpočtu příjmů a výdajů kapitoly (v souladu s § 24 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech),

3. uskutečňovat z vládní rozpočtové rezervy státního rozpočtu po projednání s příslušnými resorty nezbytné výdaje, které nejsou zajištěny v rozpočtech jednotlivých kapitol státního rozpočtu, a to až do výše 50 mil. Kč pro jednotlivé případy,

4. uvolňovat z účelové rezervy kapitoly Všeobecná pokladní správa prostředky na finanční zabezpečení integrovaného záchranného systému podle § 31 odst. 2 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, po posouzení jednotlivých žádostí,

5. uvolňovat z účelové rezervy kapitoly Všeobecná pokladní správa prostředky na řešení krizových situací a odstraňování jejich následků podle postupu daného přílohou k usnesení vlády z 18. září 2000 č. 925;

V. p o v ě ř u j e

1. předsedu vlády předložit vládní návrh zákona podle bodů I/1 a III/1/a tohoto usnesení předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky k dalšímu projednání a současně předložit schválený střednědobý výhled státního rozpočtu podle bodů I/3 a III/1a Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky,

2. ministra financí, aby odůvodnil vládní návrh zákona v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky;

VI. d o p o r u č u j e vedoucímu Kanceláře prezidenta republiky, Kanceláře veřejného ochránce práv, předsedům Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání, Úřadu pro ochranu osobních údajů a Českého telekomunikačního úřadu postupovat podle bodu III/2 tohoto usnesení, předsedkyni Akademie věd České republiky a předsedovi Grantové agentury České republiky postupovat podle bodu III/2/a až c a e až f tohoto usnesení a předsedům Svazu českých a moravských výrobních družstev a Svazu českých a moravských bytových družstev postupovat podle bodu III/2/d tohoto usnesení.


Provedou:
členové vlády,
vedoucí ostatních ústředních orgánů,
přednostové okresních úřadů


Na vědomí:
vedoucí Kanceláře prezidenta republiky,
Kanceláře veřejného ochránce práv,
předsedové Rady České republiky
pro rozhlasové a televizní vysílání,
předsedové Grantové agentury České republiky,
Úřadu pro ochranu osobních údajů,
Českého telekomunikačního úřadu,
Svazu českých a moravských výrobních
družstev,
Svazu českých a moravských bytových
družstev,
předsedkyně Akademie věd České republiky,
hejtmani,
primátoři měst Brna, Ostravy a Plzně,
primátor hlavního města Prahy