Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2001 > 2001-09-17

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 17. září 2001 č. 936

o nařízení vlády, kterým se pro účely důchodového pojištění
stanoví výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2000
a výše přepočítacího koeficientu pro úpravu
všeobecného vyměřovacího základu za rok 2000
a upravují částky pro stanovení výpočtového základu


Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a

I. s c h v a l u j e návrh nařízení vlády, kterým se pro účely důchodového pojištění stanoví výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2000 a výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2000 a upravují částky pro stanovení výpočtového základu;

II. u k l á d á 1. místopředsedovi vlády a ministru práce a sociálních věcí

1. vypracovat konečné znění nařízení vlády podle bodu I tohoto usnesení,

2. předložit nařízení vlády podle bodu I a II/1 tohoto usnesení předsedovi vlády k podpisu.


Provedou:
předseda vlády,
1. místopředseda vlády a
ministr práce a sociálních věcí