Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2002 > 2002-04-10

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 10. dubna 2002 č. 377

k návrhu na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace
o dodávkách výrobků vojenského určení v rámci částečné úhrady zadluženosti
bývalého Svazu sovětských socialistických republik
a Ruské federace vůči České republice


Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a

I. s o u h l a s í se sjednáním Dohody mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o dodávkách výrobků vojenského určení v rámci částečné úhrady zadluženosti bývalého Svazu sovětských socialistických republik a Ruské federace vůči České republice, podle návrhu obsaženého v části III materiálu č. j. 430/02 (dále jen „Dohoda“);

II. z m o c ň u j e předsedu vlády a jako alternáta pana Jaroslava B a š t u , mimořádného a zplnomocněného velvyslance České republiky v Ruské federaci

1. k podpisu Dohody,

2. po dohodě s druhou smluvní stranou k provedení případných dílčích změn textu Dohody před jejím podpisem, jimiž se podstatně nezmění rozsah nebo povaha závazků z ní vyplývajících;

III. u k l á d á

1. ministru obrany, aby ve spolupráci s místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí, místopředsedou vlády a ministrem průmyslu a obchodu a ministrem financí zabezpečil provádění Dohody po jejím vstupu v platnost,

2. ministru financí zabezpečit ve spolupráci s ministrem obrany při tvorbě rozpočtu, aby částky odepisované ze zadluženosti bývalého Svazu sovětských socialistických republik a Ruské federace vůči České republice nebyly zohledněny do celkové výše prostředků rozpočtové kapitoly Ministerstva obrany stanovené usnesením vlády z 9. června 1999 č. 560/D, ke Koncepci výstavby resortu obrany, s tím, že clo a daň z přidané hodnoty z této transakce budou hrazeny z rozpočtové kapitoly Ministerstva obrany v rámci přiděleného objemu prostředků ve výši 2,2% hrubého domácího produktu.


Provedou:
předseda vlády,
místopředseda vlády
a ministr zahraničních věcí,
místopředseda vlády
a ministr průmyslu a obchodu,
ministři obrany, financí