Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2002 > 2002-11-13

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 13. listopadu 2002 č. 1118

k Návrhu negociační pozice České republiky pro jednání
v rámci nového pracovního programu Světové obchodní organizace


Vazba na záznam z jednání vlády:


V l á d a

I. s o u h l a s í s Návrhem negociační pozice České republiky pro jednání v rámci nového pracovního programu Světové obchodní organizace (dále jen „WTO“) obsaženým v části III materiálu č. j. 1422/02 (dále jen „negociační pozice“);

II. j m e n u j e pro účely jednání v rámci nového pracovního programu WTO

1. hlavním vyjednavačem České republiky náměstka ministra průmyslu a obchodu JUDr. Miroslava S o m o l a, CSc.,

2. alternátem hlavního vyjednavače České republiky zástupce vedoucího Stálé mise České republiky v Ženevě, stálého představitele České republiky při WTO Ing. Milana H o v o r k u ;

III. u k l á d á

1. hlavnímu vyjednavači a jeho alternátovi postupovat v souladu s nego- ciační pozicí,

2. ministrům (s výjimkou ministra obrany) a předsedům Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a Úřadu průmyslového vlastnictví,

a) zabezpečit, aby jejich pracovníci při jednáních o dílčích problematikách postupovali v souladu s negociační pozicí,

b) rozpracovat negociační pozici pro jednotlivé zajišťované dílčí problematiky,

3. ministru průmyslu a obchodu ve spolupráci s místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí předložit po ukončení nových mnohostranných jednání vládě zprávu o výsledcích jednání s návrhem dalšího postupu;

IV. d o p o r u č u j e guvernérovi České národní banky postupovat v souladu s bodem III/2 tohoto usnesení.Provedou:

ministři, (s výjimkou ministra obrany)
předsedové Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže,
Úřadu průmyslového vlastnictvíNa vědomí:

guvernér České národní banky


Předseda vlády

PhDr. Vladimír Š p i d l a , v. r.