Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2002 > 2002-11-13

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 13. listopadu 2002 č. 1110

k Bilanční zprávě o plnění úkolů vyplývajících z Národní strategie
protidrogové politiky na období 2001 - 2004


Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a

I. b e r e n a v ě d o m í souhrn Bilanční zprávy o plnění úkolů vyplývajících z Národní strategie protidrogové politiky na období 2001 - 2004 obsažený v části III materiálu č. j. 1424/02;

II. u k l á d á

1. ministryním zdravotnictví, školství, mládeže a tělovýchovy, ministru práce a sociálních věcí a 1. místopředsedovi vlády a ministru vnitra splnit úkoly, jejichž jsou gestory, v termínu podle přílohy č. 1 tohoto usnesení a předložit zprávu o jejich splnění Radě vlády pro koordinaci protidrogové politiky na jejím prvním jednání po uplynutí termínu splnění,

2. výkonnému místopředsedovi Rady vlády pro koordinaci protidrogové po-litiky splnit úkoly, jejichž je gestorem, podle přílohy č. 1 tohoto usnesení do 31. března 2003 a předložit přehled o jejich plnění vládě v rámci závěrečné zprávy k projektu Phare Twinning „Posílení Národní protidrogové politiky“,

3. ministryním zdravotnictví, školství, mládeže a tělovýchovy, ministrům práce a sociálních věcí, financí, místopředsedovi vlády a ministru zahraničních věcí a 1. místopředsedovi vlády a ministru vnitra průběžně dohlížet na plnění úkolů uvedených v části 3 souhrnu Bilanční zprávy, které sleduje Evropská komise v rámci Pravidelné hodnotící zprávy o přibližování kandidátských zemí Evropské unie;

III. m ě n í znění úkolů obsažených v příloze usnesení vlády z 23. října 2000 č. 1045, k Národní strategii protidrogové politiky na období 2001 - 2004, podle přílohy č. 2 tohoto usnesení;

IV. d o p o r u č u j e hejtmanům pokračovat v plnění úkolů vyplývajících z Národní strategie protidrogové politiky na období 2001 - 2004 a uvedených v příloze usnesení vlády z 23. října 2000 č. 1045.Provedou:

ministryně zdravotnictví,
školství, mládeže a tělovýchovy,
ministři práce a sociálních věcí,
financí,
místopředseda vlády a
ministr zahraničních věcí,
1. místopředseda vlády a
ministr vnitra,
výkonný místopředseda
Rady vlády pro koordinaci protidrogové politikyNa vědomí:

hejtmaniPředseda vlády

PhDr. Vladimír Š p i d l a , v. r.