Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2012 > 2012-04-25

   


VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY
Č.j.: 2231/12
Počet listů: 4
V Praze dne 25. dubna 2012
ZÁZNAM
Z JEDNÁNÍ
SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

konané dne 25. dubna 2012

(17. schůze)

Schůzi řídil předseda vlády.


1.
Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematiceVláda vzala na vědomí ústní informace předsedy vlády, 1. místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí, ministrů pro místní rozvoj, financí, obrany, zdravotnictví a guvernéra České národní banky o aktuální evropské problematice včetně Harmonogramu plnění Akčního plánu pro zlepšení systému řízení a kontroly v rámci strukturálních fondů a Fondu soudržnosti v České republice písemně předloženého ministrem pro místní rozvoj.2.
Návrh na předložení žádosti vlády Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky o vyslovení důvěryVláda z podnětu předsedy vlády přijala


                       usnesení č. 294                         


Z 15 přítomných členů vlády hlasovalo pro 15.3.
Návrh nařízení vlády o vyhlášení evropsky významných lokalit zařazených do evropského seznamuč.j. 317/12Vláda projednala materiál předložený ministrem životního prostředí a přijala


                       usnesení č. 295                         


Ze 14 přítomných členů vlády hlasovalo pro 14.4.
Návrh poslanců Rudolfa Chlada, Václava Horáčka, Václava Kubaty a dalších na vydání zákona o bezpečném pohybu při lyžování, snowboardingu a jízdě na jízdním kole (sněmovní tisk č. 648)č.j. 367/12Vláda projednala materiál předložený místopředsedkyní vlády a předsedkyní Legislativní rady vlády a přijala


                       usnesení č. 296                         

                                             příloha 1 k usnesení č. 296  


Ze 14 přítomných členů vlády hlasovalo pro 14.5.
Informace o pokladním plnění státního rozpočtu České republiky za 1. čtvrtletí 2012č.j. 370/12Vláda projednala materiál předložený ministrem financí a přijala


                       usnesení č. 297                         


Ze 14 přítomných členů vlády hlasovalo pro 14.6.
Zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky za měsíc březen 2012č.j. 366/12Vláda projednala materiál předložený vedoucím Úřadu vlády a přijala


                       usnesení č. 298                         


Z 13 přítomných členů vlády hlasovalo pro 13.7.
Jmenování soudcůč.j. 332/12Vláda projednala materiál předložený ministrem spravedlnosti a přijala


                       usnesení č. 299                         

                                             příloha 1 k usnesení č. 299  


Z 13 přítomných členů vlády hlasovalo pro 13.8.
Stanovení jmenovitých pracovních úkolů ředitele Pozemkového fondu České republiky na rok 2012č.j. 348/12Vláda projednala materiál předložený ministrem zemědělství a přijala


                       usnesení č. 300                         


Z 13 přítomných členů vlády hlasovalo pro 13.9.
Strategie poskytování vládních stipendií pro studenty z rozvojových zemí pro období 2013 - 2018č.j. 359/12Vláda projednala materiál předložený 1. místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a přijala


                       usnesení č. 301                         


Z 13 přítomných členů vlády hlasovalo pro 13.10.
Návrh na sjednání smlouvy mezi Českou republikou a Maďarskem o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informacič.j. 361/12Vláda projednala materiál předložený předsedou vlády, 1. místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a ředitelem Národního bezpečnostního úřadu a přijala


                       usnesení č. 302                         


Z 13 přítomných členů vlády hlasovalo pro 13.11.
Návrh na sjednání Protokolu mezi vládou České republiky a vládou Státu Izrael o změně Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Státu Izrael o letecké dopravě, podepsané v Jeruzalémě dne 24. dubna 1991č.j. 372/12Vláda projednala materiál předložený ministrem dopravy a 1. místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a přijala


                       usnesení č. 303                         


Z 13 přítomných členů vlády hlasovalo pro 13.12.
Návrh na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Kajmanských ostrovů o výměně informací v daňových záležitostechč.j. 362/12Vláda projednala materiál předložený ministrem financí a 1. místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a přijala


                       usnesení č. 304                         


Z 13 přítomných členů vlády hlasovalo pro 13.13.
Návrh na obeslání Třicátého zasedání Výkonného orgánu Úmluvy o dálkovém znečišťování ovzduší přesahujícím hranice států (30. dubna - 4. května 2012, Ženeva, Švýcarsko)č.j. 368/12Vláda projednala materiál předložený ministrem životního prostředí a 1. místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a přijala


                       usnesení č. 305                         

                                             příloha 1 k usnesení č. 305  


Z 13 přítomných členů vlády hlasovalo pro 13.14.
Návrh na obeslání pátého zasedání smluvních stran Dohody o ochraně africko-euroasijských stěhovavých vodních ptáků (La Rochelle, Francie, 14. - 18. května 2012)č.j. 369/12Vláda projednala materiál předložený ministrem životního prostředí a 1. místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a přijala


                       usnesení č. 306                         

                                             příloha 1 k usnesení č. 306  


Z 13 přítomných členů vlády hlasovalo pro 13.15.
Zpráva o pracovní návštěvě prezidenta republiky Václava Klause v Bulharské republice, která se uskutečnila dne 27. března 2012č.j. 349/12Vláda projednala materiál předložený 1. místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a přijala


                       usnesení č. 307                         


Z 13 přítomných členů vlády hlasovalo pro 13.16.
Finanční krytí výdajů souvisejících se vznikem Generální inspekce bezpečnostních sborů na rok 2012č.j. 383/12Vláda projednala materiál předložený předsedou vlády a přijala


                       usnesení č. 308                         


Z 13 přítomných členů vlády hlasovalo pro 13.17.
Konvergenční program České republiky (aktualizace duben 2012)č.j. 388/12Vláda projednala materiál předložený ministrem financí a přijala


                       usnesení č. 309                         


Z 15 přítomných členů vlády hlasovalo pro 15.18.
Zpráva o provozu protikorupční linky 199 za období od 1. ledna do 31. prosince 2011 a Vyhodnocení efektivity protikorupční linky 199 od počátku jejího provozuč.j. 357/12Vláda vzala na vědomí informace ministra vnitra a místopředsedkyně vlády, předsedkyně Legislativní rady vlády a předsedkyně Vládního výboru pro koordinaci boje s korupcí ke Zprávě o provozu korupční linky 199 za období od 1. ledna do 31. prosince 2011 a Vyhodnocení efektivity protikorupční linky 199 od počátku jejího provozu předložené ministrem vnitra a stanovila další postup.* * *


Pro informaci:


1.
Roční souhrnná zpráva o stavu a vývoji zahraničních pohledávek ČR v roce 2011 (předložil ministr financí)č.j. 354/12


2.
Zpráva o činnosti Rady vlády pro seniory a stárnutí populace v roce 2011 (předložil ministr práce a sociálních věcí)č.j. 371/12


3.
Informace o smlouvě č. 122800235 na poskytnutí komplexní služby pozáručního servisu stálé vojenské mikrovlnné sítě (předložil ministr obrany)č.j. 360/12zaznam.doc  


Předseda vlády
RNDr. Petr Nečas, v. r.
Zapsal(a): JUDr. Hana Hanusová