Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2003 > 2003-06-11

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 11. června 2003 č. 570 + P

k poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění a o změně některých zákonů
(zákon o integrované prevenci)
(sněmovní tisk č. 325)


Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a

I. p ř i j í m á k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci) (sněmovní tisk č. 325) stanovisko uvedené v příloze tohoto usnesení;

II. p o v ě ř u j e předsedu vlády, aby o stanovisku vlády uvedeném v bodě I tohoto usnesení informoval předsedu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.


Provede:

předseda vlády
S t a n o v i s k o

vlády k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění a o změně některých zákonů
(zákon o integrované prevenci)
(sněmovní tisk č. 325)


Vláda na své schůzi dne 11. června 2003 projednala a posoudila návrh zákona, kterým se mění zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci) (sněmovní tisk č. 325) a vyjádřila s tímto návrhem n e s o u h l a s , a to z těchto důvodů:

· zákon o integrované prevenci, který nabyl účinnosti teprve 1. ledna 2003, a je plně slučitelný s právem Evropských společenství, významně ovlivňuje rozhodování v podnikatelské sféře a měl by proto být měněn jen v nezbytných případech, po vyhodnocení jeho působení v praxi, s využitím poznatků zejména krajů (z tohoto hlediska se pro úplnost upozorňuje, že předložený návrh neřeší dosud indentifikované hlavní nedostatky zákona); takovou příležitostí ke změně zákona bude například nutnost reagovat na připravovanou změnu směrnice 96/61/ES o integrované prevenci a omezování znečišťování, až bude orgány Evropské unie přijata,

· k návrhu vypustit ze zákona institut shromažďování údajů o přenosech látek se upozorňuje, že tento institut byl do zákona zapracován k naplnění požadavků Protokolu o registrech úniků a přenosů znečišťujících látek (PRTR) k Aarhuské úmluvě o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí, kterou je Česká republika vázána,

· návrh zákona v části upravující omezení Integrovaného registru znečišťování (IRZ) na úroveň Evropského registru znečišťujících látek (EPER) nelze přijmout bez vážných problémů, neboť český registr IRZ a evropský registr EPER mají odlišné funkce a rozsah; nešlo by již integrovat ohlašovací povinnosti do složkových registrů a podniky by musely hlásit některé údaje duplicitně a celkově by byl narušen proces zajišťování jednoty informačního systému v oblasti životního prostředí,

· návrh na zkrácení lhůty pro ověření, zda žádost obsahuje všechny náležitosti na 7 dní, neodpovídá objektivním nárokům na vyřizování žádosti; údaje v ní uvedené slouží jako podklady k vydání desítek nahrazovaných správních aktů a ověření její úplnosti je náročným úkolem, který vyžaduje i konzultace s dalšími příslušnými správními orgány a odborně způsobilou osobou; nedostatečné posouzení žádosti v této fázi správního řízení by mohlo vést k tomu, že řízení o vydání integrovaného povolení by bylo přerušováno v jeho průběhu, a tím by došlo k větší prodlevě ve vydání integrovaného povolení; obdobně navrhované zkrácení lhůty pro vyjádření odborně způsobilé osoby na 30 dnů by vedlo k formalizaci a celkovému snížení kvality odborného vyjádření této osoby,

· návrh na změnu ustanovení § 8 odst. 1 písm. c) tak, aby úřad zaslal žádost k vyjádření odborně způsobilé osoby pouze tehdy, pokud bude považovat její účast v řízení za nezbytnou, nestanoví dostatečné meze pro správní uvážení a z věcného hlediska jde tento návrh proti smyslu zapojení odborně způsobilé osoby do procesu, kterým je komplexní posouzení žádosti,

· návrh na vypuštění „agentury“ ze zákona o integrované prevenci neodpovídá ani záměru oddělovat výkon státní správy a podpůrných činností, ani dosavadnímu přínosu agentury, jímž je odborná podpora výkonu státní správy v oblasti integrované prevence a omezování znečištění, pro který musí být vytvořeny odpovídající podmínky pro shromažďování informací a znalostí v oblasti povolování, nejlepších dostupných technik a sjednocování postupu v podobných řízeních na úrovni jednotlivých krajů; kromě toho návrh zákona v přechodných ustanoveních neupravuje postup související s ukončením činnosti agentury.

K vyčíslení finančního rozsahu návrhu zákona v důvodové zprávě vláda uvádí, že oproti původnímu předpokladu, spojenému se zákonem o integrované prevenci, lze očekávat, že výdaje státu spojené s uplatňováním zákona o integrované prevenci budou činit cca 19 až 20 mil. Kč ročně, tzn. úsporu asi o cca 28 mil. Kč.