Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2012 > 2012-09-12

Dodatek č.1

V L Á D A    Č E S K É    R E P U B L I K Y

Č.j.:2266/12
V Praze dne 14. září 2012

PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

která se koná ve středu 12. září 2012 v 09:00 hod.
v zasedací síni budovy Úřadu vlády, Praha 1, nábřeží E.Beneše 4A. Evropská agenda:

1.
Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematice


B. K projednání s rozpravou:

2.
Návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2013 včetně rozpočtové dokumentaceč.j. 906/12Předkládá: ministr financí


3.
Rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2013 a střednědobý výhled na roky 2014 a 2015č.j. 917/12Předkládá: ministr dopravy


4.
Návrh rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2013č.j. 919/12Předkládá: ministr pro místní rozvoj


5.
Návrh systemizace příslušníků Policie České republiky a systemizace příslušníků zařazených v Policejní akademii ČR a v policejních školách pro rok 2013č.j. 907/12Předkládá: ministr vnitra


6.
Návrh systemizace celkových početních stavů příslušníků a občanských zaměstnanců Hasičského záchranného sboru České republiky včetně rozpočtu platových a s nimi souvisejících výdajů pro rok 2013č.j. 902/12Předkládá: ministr vnitra


7.
Návrh poslanců Kateřiny Klasnové, Radka Johna, Jany Drastichové a Michala Babáka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 766)č.j. 896/12Předkládá: místopředsedkyně vlády a předsedkyně Legislativní rady vlády


8.
Aktualizace Státní energetické koncepce České republikyč.j. 888/12Předkládá: ministr průmyslu a obchodu


9.
Surovinová politika České republikyč.j. 889/12Předkládá: ministr průmyslu a obchodu


10.
Státní politika životního prostředí 2012 - 2020č.j. 860/12 - bod 8 schůze vlády 29.8.2012Předkládá: ministr životního prostředí


11.
Akční plán pro biomasu v ČR na období 2012-2020č.j. 920/12Předkládá: ministr zemědělství


12.
Národní akční plán k zajištění udržitelného používání pesticidů v České republiceč.j. 923/12Předkládá: ministr zemědělství


13.
Způsob financování provozu základních registrů po 1. červenci 2012č.j. 922/12Předkládá: ministr vnitra


14.
Zhodnocení analýzy naplnění pravidla n+3 / n+2 v OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost v letech 2012 - 2015č.j. 921/12Předkládá: ministr pro místní rozvoj


15.
Návrh na změnu příslušnosti hospodařit s administrativním objektem nám. T. G. Masaryka č. p. 145, Příbram Ič.j. 916/12Předkládá: ministr financí


C. K projednání bez rozpravy:

16.
Návrh na schválení nové hraniční dokumentace česko-polských státních hranic v souladu s článkem 10 odst. 5 Smlouvy mezi Českou republikou a Polskou republikou o společných státních hranicích ze dne 17. ledna 1995č.j. 910/12Předkládají: ministr vnitra a 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí


17.
Návrh na obeslání 56. řádného zasedání Generální konference Mezinárodní agentury pro atomovou energii, konaného ve dnech 17. 9. – 21. 9. 2012 ve Vídnič.j. 908/12Předkládají: předseda vlády a předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost


18.
Návrh na obeslání 3. zasedání Mezinárodní konference o nakládání s chemickými látkamič.j. 899/12Předkládají: ministr životního prostředí a 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí


19.
Návrh na obeslání Světové konference o mezinárodních telekomunikacích (Dubaj, Spojené arabské emiráty, 3. až 14. 12. 2012)č.j. 912/12Předkládají: ministr průmyslu a obchodu a 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí


20.
Zpráva o průběhu a výsledcích 64. výročního zasedání Mezinárodní velrybářské komise (Panama, Panamská republika, 2. – 6. července 2012)č.j. 903/12Předkládá: ministr životního prostředí


21.
Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí v Gruzii ve dnech 16. – 18. září 2012č.j. 914/12Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí


22.
Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy ministryně pro záležitosti Evropské unie Švédska Birgitty Ohlssonové v České republice dne 13. září 2012č.j. 913/12Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí


D. Různé
* * *

Pro informaci:1.
Vyhodnocení plnění Státní politiky životního prostředí České republiky (za období 2004 – 2010)č.j. 901/12Předkládá: ministr životního prostředí2.
Průběžná zpráva o plnění Harmonogramu opatření v oblasti autokriminalityč.j. 900/12Předkládá: ministr vnitra3.
"Informace o vzdělávání podle Pravidel vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech a o jejich dodržování za kalendářní rok 2011“ a „Výroční zpráva o stavu vzdělávání úředníků územních samosprávných celků v České republice v roce 2011"č.j. 897/12Předkládá: ministr vnitra4.
Informace pro vládu České republiky o zadávání nadlimitní veřejné zakázky s názvem "Obnova infrastruktury radiokomunikačního systému PEGAS" v jednacím řízení bez uveřejněníč.j. 915/12Předkládá: ministr vnitra5.
Informace pro vládu České republiky o zadávání nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Domapování bonitovaných půdně ekologických jednotek pro potřeby Registru evidence půdy - LPIS“ v jednacím řízení bez uveřejněníč.j. 898/12Předkládá: ministr zemědělství

Předseda vlády
RNDr. Petr N e č a s , v. r.
Za správnost: JUDr. Maria Paduchová


program.doc  
Anglická verze: EnglishVersion.pdf