Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2012 > 2012-07-11

Dodatky nejsou připojeny

V L Á D A    Č E S K É    R E P U B L I K Y

Č.j.:2252/12
V Praze dne 11. července 2012

PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

která se koná ve středu 11. července 2012
v zasedací síni budovy Úřadu vlády, Praha 1, nábřeží E.Beneše 4

30 minut po skončení schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky


A. Evropská agenda:

1.
Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematice


B. K projednání s rozpravou:

2.
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 245/2004 Sb., o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhu s vínem, ve znění pozdějších předpisůč.j. 569/12Předkládá: ministr zemědělství


3.
Návrh poslanců Rudolfa Chlada, Jeronýma Tejce a Jana Pajera na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění zákona č. 409/2010 Sb. a zákona č. 188/2011 Sb. (sněmovní tisk č. 709)č.j. 714/12Předkládá: místopředsedkyně vlády a předsedkyně Legislativní rady vlády


4.
Návrh poslanců Kateřiny Klasnové, Miroslavy Němcové, Vlasty Parkanové, Lubomíra Zaorálka, Zbyňka Stanjury, Petra Gazdíka, Jeronýma Tejce a Pavla Kováčika na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů (sněmovní tisk č. 710)č.j. 684/12Předkládá: místopředsedkyně vlády a předsedkyně Legislativní rady vlády


5.
Návrh poslankyně Kateřiny Klasnové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 711)č.j. 715/12Předkládá: místopředsedkyně vlády a předsedkyně Legislativní rady vlády


6.
Seznam opatření Národního systému reakce na krize pro potřeby řízení obrany státuč.j. 689/12Předkládají: ministři obrany a vnitra


7.
Základní parametry zadávacích podmínek veřejné zakázky "Pořízení aplikace MS2014+ a zajištění jejího provozu a rozvoje"č.j. 710/12Předkládá: ministr pro místní rozvoj


8.
Návrh usnesení vlády o výjimce ze zapojení do resortního systému centralizovaného zadávání veřejných zakázek Ministerstva pro místní rozvojč.j. 674/12Předkládá: ministr pro místní rozvoj


9.
Pokračování programu humanitárních evakuací zdravotně postižených obyvatel (MEDEVAC) pro státní příslušníky Sýrieč.j. 726/12Předkládá: ministr vnitra


C. K projednání bez rozpravy:

10.
Zpráva o vývoji malého a středního podnikání a jeho podpoře v roce 2011č.j. 703/12Předkládá: ministr průmyslu a obchodu


11.
Výroční zpráva o kontrole vývozu vojenského materiálu, ručních zbraní pro civilní použití a zboží a technologií dvojího užití v České republice za rok 2011č.j. 705/12Předkládá: ministr průmyslu a obchodu


12.
Zpráva o situaci v oblasti migrace a integrace cizinců na území České republiky v roce 2011č.j. 708/12Předkládá: ministr vnitra


13.
Zpráva o stavu zemědělství ČR za rok 2011č.j. 724/12Předkládá: ministr zemědělství


14.
Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky v roce 2011č.j. 723/12Předkládá: ministr zemědělství


15.
Výroční zpráva Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu, a.s. za rok 2011č.j. 677/12Předkládá: ministr zemědělství


16.
Informace o naplňování závěrů Analýzy efektivity policie při provádění úkonů trestního řízení v oblasti trestných činů korupceč.j. 699/12Předkládá: ministr vnitra


17.
Návrh na ratifikaci změn Ústavy a Úmluvy Mezinárodní telekomunikační unie z roku 2010, včetně prohlášení a výhrad ČR, a prohlášení a výhrad učiněných Českou republikou na Konferenci vládních zmocněnců v roce 2006č.j. 676/12Předkládají: ministr průmyslu a obchodu a 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí


18.
Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí České republiky v Myanmaru/Barmě ve dnech 15.-18. července 2012.č.j. 717/12Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí


19.
Zpráva o státní návštěvě prezidentky Švýcarské konfederace Eveline Widmer-Schlumpfové v České republice ve dnech 4.-5. června 2012č.j. 716/12Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí


D. Různé
* * *

Pro informaci:1.
Zpráva o výkonu dohledu nad finančním trhem v roce 2011č.j. 719/12Předkládá: guvernér České národní banky2.
Výroční zpráva o stavu využívání Finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru a Norska a Programu švýcarsko-české spolupráce, za jejichž využití odpovídá Ministerstvo financíč.j. 680/12Předkládá: ministr financí3.
Informace o realizaci Bílé knihy o obraněč.j. 704/12Předkládá: ministr obrany4.
Pandemický plán resortu zdravotnictvíč.j. 687/12Předkládá: ministr zdravotnictví5.
Informace o plnění Akčního plánu bezpečnosti pacientů a kvality zdravotní péče na období 2010 – 2012 a plnění Resortních bezpečnostních cílů MZ v oblasti kvality a bezpečnosti zdravotních služeb na období 2011-2012č.j. 700/12Předkládá: ministr zdravotnictví6.
Společná akce Evropské komise a členských států EU v oblasti bezpečnosti pacientů a kvality zdravotní péče (Joint Action on Patient Safety and Quality of Healthcare)č.j. 701/12Předkládá: ministr zdravotnictví7.
Zpráva o činnosti daňové a celní správy České republiky za rok 2011č.j. 688/12Předkládá: ministr financí8.
Zpráva o zajištění administrativní kapacity implementační struktury Národního strategického referenčního rámce za rok 2011č.j. 675/12Předkládá: ministr pro místní rozvoj9.
Informace o Národním programu cestovního ruchu - podprogram Cestovní ruch pro všechny, podprogram Cestování dostupné všem za rok 2011 a informace o Národním programu podpory cestovního ruchu v roce 2012č.j. 678/12Předkládá: ministr pro místní rozvoj10.
Souhrnná informace za rok 2011 o aktivitách realizovaných příslušnými resorty v oblasti potírání nelegálního zaměstnávání cizincůč.j. 679/12Předkládá: ministr práce a sociálních věcí11.
Informace o realizaci certifikací hodnocení odborné způsobilosti služeb v oblasti primární prevence za leden - červen 2012č.j. 702/12Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy12.
Informace pro členy vlády o stavu realizace programu 134 120 - Program péče o národní kulturní pokladč.j. 711/12Předkládá: ministryně kultury13.
Zpráva o činnosti Státního fondu životního prostředí ČR v roce 2011č.j. 706/12Předkládá: ministr životního prostředí14.
Informace o plnění Programu obměny vozového parku veřejné správy za "ekologicky přátelská" vozidlač.j. 691/12Předkládá: ministr životního prostředí15.
Zpráva o uplatňování dobrovolných nástrojů v roce 2011č.j. 722/12Předkládá: ministr životního prostředí16.
Informace Ministerstva zemědělství a Státního zemědělského intervenčního fondu o stavu plnění opatření přijatých ke zjištěním uvedeným v Kontrolním závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 10/29 „Peněžní prostředky určené na zlepšování životního prostředí a krajiny podle Programu rozvoje venkova“č.j. 696/12Předkládá: ministr zemědělství17.
Informace Ministerstva zemědělství a Státního zemědělského a intervenčního fondu o stavu plnění opatření přijatých ke zjištěním uvedeným v Kontrolním závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 10/28 – „Peněžní prostředky určené na zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví podle Programu rozvoje venkova“č.j. 697/12Předkládá: ministr zemědělství18.
Informace o plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných Nejvyšším kontrolním úřadem při kontrolní akci č. 10/12 „Peněžní prostředky poskytované na zlepšování stavu přírody a krajiny“č.j. 690/12Předkládá: ministr životního prostředí

Předseda vlády
RNDr. Petr N e č a s , v. r.
Za správnost: Ing. Ivan Růžička


Česká verze: program.doc  
Anglická verze: EnglishVersion.pdf