Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2001 > 2001-07-25

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 25. července 2001 č. 789

k návrhu Rámcové smlouvy o poskytování služeb
komunikační infrastruktury informačních systémů veřejné správy


Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a

I. b e r e n a v ě d o m í informace obsažené v části II (Předkládací zpráva) předloženého materiálu;

II. s c h v a l u j e

1. návrh Rámcové smlouvy o poskytování služeb komunikační infrastruktury informačních systémů veřejné správy obsažený v části I/1 předloženého materiálu (dále jen “Rámcová smlouva”),

2. zřízení Řídícího výboru pro dopracování, projednávání a kontrolu Rámcové smlouvy (dále jen “Řídící výbor”),

3. ukončení činnosti meziresortní komise pro realizaci veřejné zakázky na zabezpečení služeb komunikační infrastruktury informačních systémů veřejné správy, a to ke dni ustavení Řídícího výboru;

III. p o v ě ř u j e předsedu Úřadu pro veřejné informační systémy

1. k podpisu a realizaci Rámcové smlouvy,

2. k jednání s představiteli společnosti ČESKÝ TELECOM, a. s., ve věcech realizace služeb komunikační infrastruktury informačních systémů veřejné správy;

IV. u k l á d á

1. ministru a vedoucímu Úřadu vlády a předsedovi Úřadu pro veřejné informační systémy připravit ve spolupráci s ministrem financí do 31. října 2001 rozpočtová a další opatření v oblasti financování a řešení metodiky majetkových vztahů, ve smyslu zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, k zajištění zakázky,

2. ministru a vedoucímu Úřadu vlády ve spolupráci s předsedou Úřadu pro veřejné informační systémy

a) předložit vládě do 31. srpna 2001 předložit návrh příloh Rámcové smlouvy ke schválení,

b) připravit ve spolupráci s Řídícím výborem a do 31. prosince 2001 předložit vládě koncepci integrace existujících komunikačních sítí resortů se službami komunikační infrastruktury informačních systémů veřejné správy,

3. předsedovi Úřadu pro veřejné informační systémy

a) projednat a dopracovat do 31. srpna 2001 návrhy příloh Rámcové smlouvy,

b) předložit vládě do 31. srpna 2001 návrh statutu a složení Řídícího výboru,

c) podepsat do 30. září 2001 Rámcovou smlouvu,

d) informovat vládu o realizaci Rámcové smlouvy vždy k 31. květnu a 30. listopadu kalendářního roku, počínaje 30. listopadem 2001.


Provedou:

ministr a vedoucí Úřadu vlády a
předseda Rady vlády České republiky
pro státní informační politiku,
ministr financí,
předseda Úřadu pro veřejné
informační systémy