Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2002 > 2002-04-22

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 22. dubna 2002 č. 417 + P

ke Koncepci ochrany obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do roku 2015

Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a

I. s c h v a l u j e Koncepci ochrany obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do roku 2015 obsaženou v části III materiálu č. j. 472/02;

II. s o u h l a s í s bezúplatným převodem pro Ministerstvo vnitra nepotřebného materiálu civilní ochrany organizačním složkám státu, státním organizacím, u nichž je uložen a s bezúplatným převodem pro stát trvale nepotřebného materiálu civilní ochrany do vlastnictví obcí, vybraných právnických osob a podnikajících fyzických osob, u nichž je uložen;

III. u k l á d á

1. ministrům a vedoucím ostatních správních úřadů, hejtmanům, primátorovi hlavního města Prahy, přednostům okresních úřadů a primátorům měst Brna, Ostravy a Plzně realizovat opatření uvedená v příloze tohoto usnesení,

2. ministru vnitra vytvářet podmínky pro realizaci koncepce uvedené v bodě I tohoto usnesení při sestavování státního rozpočtu pro příslušný rok.


Provedou:

ministři,
vedoucí ostatních správních úřadů,
hejtmani,
primátor hlavního města Prahy,
primátoři měst Brna, Ostravy a Plzně
přednostové okresních úřadů,
Harmonogram realizace základních opatření ochrany obyvatelstva do roku 2006
s výhledem do roku 2015


1. Zajistit zapracování opatření ochrany obyvatelstva do havarijních plánů. 2. Zajistit zapracování do typových plánů opatření ochrany obyvatelstva a další opatření související s ochranou života, zdraví, majetku a životního prostředí při krizových situacích. 3. Zapracovat do “Přehledu opatření pro přechod státu z mírového stavu do stavu ohrožení státu nebo válečného stavu a jeho činnost při řešení vojenských krizových situací“ opatření k ochraně obyvatelstva, v souladu s metodikou zpracování plánů obrany. 4. Vytvořit podmínky a zahájit profesní, kvalifikační a doplňující profesní vzdělávání v oblasti ochrany obyvatelstva. 5. Stanovit požadavky k získání odborné způsobilosti v oblasti ochrany obyvatelstva. 6. Stanovit zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí. 7. Vytvořit podmínky pro organizované zapojení nevládních humanitárních organizací při přípravě a realizaci opatření k nouzovému přežití obyvatelstva a poskytování humanitární pomoci. 8. Dobudovat systém operačních a informačních středisek integrovaného záchranného systému krajů, včetně zavedení čísla tísňového volání 112.
9. Stanovit koncepci rozvoje chemicko-technické služby Hasičského záchranného sboru České republiky
10. Zabezpečit rozpracování Ministerské směrnice pro civilní nouzové plánování Severoatlantické aliance na léta 2003 - 2004 a 2005 - 2006 v oblasti ochrany obyvatelstva České republiky.
11. Dobudovat a vybavit Operační a informační středisko generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky a připojit na monitorovací a informační centrum Evropské unie.
12. Zahájit materiální vybavení a přípravu složek integrovaného záchranného systému, včetně zařízení civilní ochrany, k plnění úkolů ochrany obyvatelstva při mimořádných událostech 13. Vytvořit podmínky k zabezpečení odborné přípravy personálu zařízení civilní ochrany ve vzdělávacích zařízeních v působnosti Ministerstva vnitra. 14. Zabezpečit odsun materiálu civilní ochrany od organizačních složek státu, státních organizací, obcí, právnických osob a podnikajících fyzických osob. 15. Zapojit se do vzdělávacích programů k přípravě složek integrovaného záchranného systému pro řešení teroristických útoků, zvláště s použitím zbraní hromadného ničení, v rámci Evropské unie.
16. Zapojit se do systematické výměny informací o vážných nehodách a hrozbách teroristických útoků v rámci Evropské unie.
17. Na základě analýzy potřeb smluvně zabezpečit nezbytné dodávky prostředků, přístrojů a techniky k zajištění ochrany obyvatelstva, popř. surovin a materiálu pro jejich výrobu pro období stavu ohrožení státu a válečného stavu.
18. Technicky dořešit vyrozumění jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí.
19. Vyhodnotit stav realizace Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do roku 2015.

Výhled do roku 2015 :

· dokončit kontrolu funkčnosti materiálu civilní ochrany, jeho vytřídění a ekologickou likvidaci nefunkčního materiálu,
· dokončit obměnu elektrických rotačních sirén za sirény elektronické,
· vytvořit zásoby pro nouzové přežití a stanovit postupy pro jejich distribuci fyzickým osobám v postižených oblastech,
· zřídit kynologickou službu Hasičského záchranného sboru České republiky,

· posoudit možnosti převedení záchranných a výcvikových základen Armády České republiky do působnosti Ministerstva vnitra

Odpovídá: ministr obrany, ministr vnitra

· vyhodnotit realizaci výuky tématiky ochrany člověka při mimořádných událostech na základních a středních školách a zvážit další postup v této oblasti

Odpovídá: ministr vnitra

· dokončit materiální vybavení a přípravu složek integrovaného záchranného systému, včetně zařízení civilní ochrany, k plnění úkolů ochrany obyvatelstva při mimořádných událostech.
· zapojit se do nově zahajovaných projektů v rámci plnění Akčního programu Evropské unie pro oblast civilní ochrany,

Odpovídá: ministr vnitra


· zabezpečit realizaci Ministerské směrnice pro civilní nouzové plánování Severoatlantické aliance na příslušné období v oblasti ochrany obyvatelstva České republiky.

Odpovídá: ministr vnitra