Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2001 > 2001-05-21

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 21. května 2001 č. 491

o nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky
na tlakové nádoby na přepravu plynů


Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a

I. s c h v a l u j e návrh nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na tlakové nádoby na plyny s úpravami podle připomínek obsažených ve stanovisku předsedy Legislativní rady vlády;

II. u k l á d á

1. ministru průmyslu a obchodu

a) vypracovat konečné znění nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na tlakové nádoby na přepravu plynů podle bodu I tohoto usnesení,

b) předložit nařízení vlády podle bodu I a II/1a tohoto usnesení předsedovi vlády k podpisu,

2. ministrům průmyslu a obchodu a dopravy a spojů navrhnout do Plánu legislativních prací vlády na rok 2002 úkol zpracovat a předložit vládě návrh právní úpravy reagující na předpisy Evropských společenství, týkající se přepravitelných tlakových zařízení.


Provedou:
předseda vlády,
ministři průmyslu a obchodu,
dopravy a spojů