Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2001 > 2001-09-17

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 17. září 2001 č. 927

k návrhu zákona o ochraně spotřebitele při uzavírání smlouvy,
jíž se sjednává právo užívat budovu či její část na jeden či více stanovených
nebo stanovitelných časových úseků během roku


Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a

I. s c h v a l u j e návrh zákona o ochraně spotřebitele při uzavírání smlouvy, jíž se sjednává právo užívat budovu či její část na jeden či více stanovených nebo stanovitelných časových úseků během roku, s úpravami podle připomínek obsažených ve stanovisku Legislativní rady vlády;

II. u k l á d á místopředsedovi vlády a ministru průmyslu a obchodu vypracovat konečné znění vládního návrhu zákona o ochraně spotřebitele při uzavírání smlouvy o užívání budovy nebo její části na časový úsek podle bodu I tohoto usnesení;

III. p o v ě ř u j e

1. předsedu vlády předložit vládní návrh zákona podle bodu I a II tohoto usnesení předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky k dalšímu projednání s upozorněním, že tento vládní návrh zákona se týká vstupu České republiky do Evropské unie,

2. místopředsedu vlády a ministra průmyslu a obchodu, aby odůvodnil vládní návrh zákona v Parlamentu České republiky.


Provedou:
předseda vlády,
místopředseda vlády a
ministr průmyslu a obchodu