Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2003 > 2003-06-11

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 11. června 2003 č. 582

o změně usnesení vlády ze dne 10. ledna 2001 č. 51, o Zásadách vypořádání
ekologických závazků vzniklých před privatizací


Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a

I. m ě n í přílohu usnesení vlády ze dne 10. ledna 2001 č. 51, o Zásadách vypořádání ekologických závazků vzniklých před privatizací tak, že se v části II bod 3) přílohy uvedeného usnesení na konec tohoto bodu doplňuje nový odstavec, který zní:

„Nezbytnou podmínkou k úhradě nákladů na odstranění ekologických závad státnímu podniku Diamo na lokalitě laguny OSTRAMO je pouze souhlasné stanovisko Ministerstva životního prostředí vycházející z analýzy rizik. V tomto stanovisku Ministerstvo životního prostředí stanoví i závazné podmínky odstraňování ekologických závad, a to včetně cílových parametrů znečištění.“;

II. u k l á d á ministru životního prostředí zabezpečit ve spolupráci s ministrem financí postup podle bodu I tohoto usnesení.Provedou:

ministři financí,
životního prostředí


Předseda vlády

PhDr. Vladimír Š p i d l a , v. r.