Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2001 > 2001-05-02

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 2. května 2001 č. 419

k návrhu na sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Ukrajinou
o sociálním zabezpečení


Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a

I. s o u h l a s í

1. se sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Ukrajinou o sociálním zabezpečení podle návrhu obsaženého v části III předloženého materiálu (dále jen "Smlouva"),

2. s tím, že Smlouva nebude vládě po podpisu znovu předkládána;

II. d o p o r u č u j e prezidentu republiky, aby

1. zmocnil místopředsedu vlády a ministra zahraničních věcí a jako alternáta pana Jozefa V r a b c e , mimořádného a zplnomocněného velvyslance České republiky na Ukrajině, k podpisu Smlouvy s výhradou ratifikace,

2. Smlouvu po podpisu a vyslovení souhlasu Parlamentem České republiky ratifikoval;

III. p o v ě ř u j e předsedu vlády předložit Smlouvu předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Parlamentem České republiky;

IV. u k l á d á

1. 1. místopředsedovi vlády a ministru práce a sociálních věcí, aby

a) odůvodnil sjednání Smlouvy v Parlamentu České republiky,

b) zabezpečil provádění Smlouvy po jejím vstupu v platnost,

2. místopředsedovi vlády a ministru zahraničních věcí provést na návrh 1. místopředsedy vlády a ministra práce a sociálních věcí příslušná ratifikační opatření.


Provedou:
předseda vlády,
1. místopředseda vlády a
ministr práce a sociálních věcí,
místopředseda vlády a
ministr zahraničních věcí