Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2006 > 2006-11-15

   
VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY
Č.j.: 2301/06
Počet listů: 7
V Praze dne 15. listopadu 2006
ZÁZNAM
Z JEDNÁNÍ
SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
konané dne 15. listopadu 2006

(43. schůze)

Schůzi řídil předseda vlády.


1.

Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematice


Vláda vzala na vědomí informace ministrů zahraničních věcí, dopravy, ministryně školství, mládeže a tělovýchovy a ministra vnitra a informatiky o aktuální evropské problematice.2.

Návrh zákona o změně zákonů v souvislosti se stanovením kapitálových požadavků na banky, spořitelní a úvěrní družstva, instituce elektronických peněz a obchodníky s cennými papíry


č.j. 1480/06
Vláda projednala materiál předložený ministrem financí a přijala

usnesení č. 1294.


Ze 14 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12 a proti nikdo.
3.

Návrh nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti strukturálních opatření


č.j. 1596/06
Vláda projednala materiál předložený ministryní zemědělství a přijala

usnesení č. 1295.


Ze 14 přítomných členů vlády hlasovalo pro 14.


4.

Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 62)


č.j. 1590/06
Vláda projednala materiál předložený ministrem spravedlnosti a předsedou Legislativní rady vlády a přijala

usnesení č. 1296.


Z 12 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12.5.

Kontrolní závěr z kontrolní akce NKÚ 06/04 "Majetek státu a prostředky státního rozpočtu určené pro zabezpečení úkolů Správy státních hmotných rezerv"


č.j. 1680/06
Vláda projednala za účasti prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu materiál předložený ministrem průmyslu a obchodu a přijala

usnesení č. 1297.


Z 13 přítomných členů vlády hlasovalo pro 13.6.

Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 06/09 "Finanční prostředky čerpané na publikační činnost správců kapitol státního rozpočtu"


č.j. 1646/06
Vláda projednala za účasti prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu materiál předložený ministrem vnitra a informatiky a přijala

usnesení č. 1298.


Z 12 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12.


7.

Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 06/05 "Finanční prostředky určené na výzkum a vývoj v oblasti životního prostředí"


č.j. 1664/06
Vláda projednala za účasti prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu materiál předložený ministrem životního prostředí a přijala

usnesení č. 1299.


Z 10 přítomných členů vlády hlasovalo pro 10.


8.

Stanovisko Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce 06/02 "Majetek státu a finanční prostředky na další vzdělávání pedagogických pracovníků"


č.j. 1674/06
Vláda projednala za účasti prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu materiál předložený ministryní školství, mládeže a tělovýchovy a přijala

usnesení č. 1300.


Z 11 přítomných členů vlády hlasovalo pro 11.

9.

Národní strategický referenční rámec České republiky pro čerpání prostředků ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti v letech 2007-2013


č.j. 1711/06
Vláda projednala materiál předložený ministrem pro místní rozvoj a přijala

usnesení č. 1301


s tím, že Národní strategický referenční rámec České republiky pro čerpání prostředků ze strukturálních fondů a Fondu soudružnosti v letech 2007-2013 bude upraven podle připomínek ministryní školství, mládeže a tělovýchovy a zemědělství.

Z 12 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12.

10.

Návrhy operačních programů pro období 2007-2013


č.j. 1710/06
Vláda projednala materiál předložený ministrem pro místní rozvoj a přijala

usnesení č. 1302


s tím, že Operační program Životní prostředí bude upřesněn podle připomínky náměstkyně ministra životního prostředí R. Bízkové.

Z 12 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12.

11.

Řešení vypořádání starých ekologických zátěží vzniklých před privatizací společnosti TATRA, a.s.


č.j. 1675/06
Vláda projednala materiál předložený ministrem financí a přijala

usnesení č. 1303.


Z 11 přítomných členů vlády hlasovalo pro 11.


12.

Dokumentace programu 129 120 "Podpora prevence před povodněmi II" a změna usnesení vlády ze dne 12. dubna 2006 č. 383 a ze dne 10. května 2006 č. 496


č.j. 1699/06
Vláda projednala materiál předložený ministryní zemědělství a přijala

usnesení č. 1304.


Z 11 přítomných členů vlády hlasovalo pro 11.


13.

Změna usnesení vlády č. 312 ze dne 29.3.2006 o změně postupu financování výstavby dálnice D47 Lipník nad Bečvou - Ostrava - státní hranice Česká republika/Polská republika


č.j. 1673/06
Vláda projednala materiál předložený ministrem dopravy a přijala

usnesení č. 1305.


Z 11 přítomných členů vlády hlasovalo pro 11.


14.

Průběžná zpráva o plnění plánu realizace Státní informační politiky ve vzdělávání za rok 2005 a východiska pro další realizaci po r. 2006


č.j. 1682/06
Vláda projednala materiál předložený ministryní školství, mládeže a tělovýchovy a přijala

usnesení č. 1306.


Z 11 přítomných členů vlády hlasovalo pro 11.

15.

Prodej vybraných cenných papírů České konsolidační agentury


č.j. 1702/06
Vláda projednala materiál předložený ministrem financí a přijala

usnesení č. 1307.


Z 11 přítomných členů vlády hlasovalo pro 11.


16.

Návrh na vyslání delegace České republiky, vedené ministrem zahraničních věcí, na zasedání Ministerské rady Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE), které se uskuteční ve dnech 4. – 5. prosince 2006 v Bruselu


č.j. 1701/06
Vláda projednala materiál předložený ministrem zahraničních věcí a přijala

usnesení č. 1308.


Z 11 přítomných členů vlády hlasovalo pro 11.


17.

Návrh na obeslání osmého zasedání Konference smluvních stran Basilejské úmluvy o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování (Nairobi, Keňská republika, 27.11. - 1.12.2006)


č.j. 1707/06
Vláda projednala materiál předložený ministry životního prostředí a zahraničních věcí a přijala

usnesení č. 1309.


Z 11 přítomných členů vlády hlasovalo pro 11.18.

Návrh na obeslání prvního zasedání konference smluvních stran Rámcové úmluvy o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat (Kyjev, Ukrajina, 11. - 13. prosince 2006)


č.j. 1681/06
Vláda projednala materiál předložený ministry životního prostředí a zahraničních věcí a přijala

usnesení č. 1310.


Z 11 přítomných členů vlády hlasovalo pro 11.

19.

Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v pozdějším znění, z ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Jizerské hory


č.j. 1694/06
Vláda projednala materiál předložený ministrem životního prostředí a přijala

usnesení č. 1311.


Z 11 přítomných členů vlády hlasovalo pro 11.

20.

Přírodní rezervace (PR) Dračice v CHKO Třeboňsko - žádost Českého rybářského svazu, Jihočeského územního svazu České Budějovice, Rybářská 237, 373 82 Boršov nad Vltavou, o povolení sportovního rybolovu na části toku Dračice na území stejnojmenné přírodní rezervace


č.j. 1695/06
Vláda projednávání materiálu předloženého ministrem životního prostředí

a) přerušila s tím, že jej dokončí na jednání schůze vlády dne 22. listopadu 2006,
b) uložila ministru životního prostředí vypořádat připomínky s ministryní zemědělství do 22. listopadu 2006.

21.

Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 29 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Strabišov - Oulehla pro vstup, a to za účelem fotografování


č.j. 1696/06
Vláda projednala materiál předložený ministrem životního prostředí a přijala

usnesení č. 1312.


Z 11 přítomných členů vlády hlasovalo pro 11.


22.

Povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 26 odst. 1 písm. c) a § 29 písm. d) a h) zákona 114/1992 Sb., a to za účelem vstupu a vjezdu pracovníků České geologické služby – Geochemie na území CHKO Šumava a zároveň NPR Černé a Čertovo jezero


č.j. 1697/06
Vláda projednala materiál předložený ministrem životního prostředí a přijala

usnesení č. 1313.


Z 11 přítomných členů vlády hlasovalo pro 11.


23.

Povolení výjimky ze základních ochranných podmínek CHKO Kokořínsko podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 2 písm. a) a odst. 3 písm. a) zákona 114/1992 Sb., a to za účelem stavby vrtané studny a odběru podzemních vod pro účely zásobování vodou na pozemku č.p. 1060 v k.ú. Dražejov u Dubé, v I. zóně CHKO Kokořínsko


č.j. 1698/06
Vláda projednala materiál předložený ministrem životního prostředí a přijala

usnesení č. 1314.


Z 11 přítomných členů vlády hlasovalo pro 11.


24.

Povolení výjimky podle § 43, § 16 odst. 1 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ze základních ochranných podmínek Krkonošského NP pro TJ Lokomotiva Trutnov, se sídlem Trutnov, Na Nivách 568, za účelem pořádání 52. ročníku závodu hlídek na lyžích „Krkonošská 70“


č.j. 1709/06
Vláda projednala materiál předložený ministrem životního prostředí a přijala

usnesení č. 1315.


Z 11 přítomných členů vlády hlasovalo pro 11.25.

Postupné snižování administrativní zátěže drobných živnostníků a malých firem


č.j. 1669/06
Vláda projednala materiál předložený ministrem průmyslu a obchodu a přijala

usnesení č. 1316.


Z 11 přítomných členů vlády hlasovalo pro 11.


26.

Řešení pohledávek PGRLF, a.s. za dlužníkem SETUZA, a.s.


č.j. 1753/06
Vláda projednala za účasti ředitele Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu materiál předložený ministryní zemědělství a přijala

usnesení č. 1317.


Vláda projednávala tento materiál na uzavřeném jednání.

Ze 14 přítomných členů vlády hlasovalo pro 13 a proti nikdo.


27.

Způsob řešení vzájemných nároků České republiky a skupiny Nomura


č.j. V280/2006
Vláda projednala materiál předložený ministrem financí a přijala

usnesení č. 1318/V.


Vláda projednávala tento materiál na uzavřeném jednání.

Ze 14 přítomných členů vlády hlasovalo pro 14.

28.

Návrh na rozhodnutí o vyhodnocení první etapy plnění Koncepce výstavby profesionální Armády České republiky a mobilizace ozbrojených sil České republiky, přepracované na změněný zdrojový rámec a stanovení dalšího postupu transformace ozbrojených sil


č.j. 1741/06
Vláda projednala materiál předložený ministrem obrany a přijala

usnesení č. 1319.


Ze 14 přítomných členů vlády hlasovalo pro 14.


29.

Změna příslušnosti hospodaření s majetkem státu z České konsolidační agentury na Ministerstvo pro místní rozvoj – využití objektu Na Příkopě 3-5/350, Praha 1 a současně změna příslušnosti hospodaření s majetkem státu, s nímž je příslušno hospodařit Ministerstvo pro místní rozvoj na Radu pro rozhlasové a televizní vysílání – využití objektu Škrétova 6/44, Praha 1


č.j. 1743/06
Vláda projednala materiál předložený ministrem pro místní rozvoj a přijala

usnesení č. 1320.


Z 11 přítomných členů vlády hlasovalo pro 11.


30.

Návrh na odvolání a jmenování členů Rady pro výzkum a vývoj a změnu Statutu Rady pro výzkum a vývoj


č.j. 1742/06
Vláda projednala materiál předložený ministryní školství, mládeže a tělovýchovy a předsedkyní Rady pro výzkum a vývoj a přijala

usnesení č. 1321.


Z 11 přítomných členů vlády hlasovalo pro 11.


31.

Oficiální návštěva prezidenta republiky Václava Klause v Řecku ve dnech 22. - 23. listopadu 2006


č.j. 1744/06
Vláda projednala materiál předložený ministrem zahraničních věcí a přijala

usnesení č. 1322.


Z 11 přítomných členů vlády hlasovalo pro 11.


* * *


Pro informaci:
1.

Zpráva o inflaci - říjen 2006 (předložil guvernér České národní banky)


č.j. 1704/06


2.

Harmonogram čerpání prostředků strukturálních fondů alokace roku 2004 - stav plnění k 30. 9. 2006 (předložil ministr pro místní rozvoj)


č.j. 1683/063.

Informace o vyhodnocení výsledků imisního monitoringu v roce 2005 a o vyhodnocení činnosti smogového a varovného regulačního systému v České republice v letním období roku 2006 (předložil ministr životního prostředí)


č.j. 1693/06


4.

Informace o emisních inventurách a emisních projekcích České republiky (předložil ministr životního prostředí)


č.j. 1706/06


5.

Informace o výsledcích hospodaření zdravotních pojišťoven a o kontrolní činnosti Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva financí v oblasti veřejného zdravotního pojištění za 1. pololetí 2006 (předložili ministři zdravotnictví a financí)


č.j. 1705/06


6.

Zpráva o plnění úkolů vyplývajících z usnesení vlády České republiky č. 18 ze dne 5. ledna 2005 o Opatřeních k provedení nařízení vlády č. 197/2003 Sb., o Plánu odpadového hospodářství České republiky a o spoluúčasti jednotlivých ministerstev na jejich plnění (předložil ministr životního prostředí)


č.j. 1687/06


7.

Zpráva z neformálního zasedání Rady ministrů pro spravedlnost a vnitřní věci ve dnech 20.-22. září 2006 v Tampere (předložili ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády a ministr vnitra a informatiky)


č.j. 1690/068.

Informace o průběhu a výsledcích jednání delegace ČR vedené prezidentem republiky V. Klausem na neformálním summitu EU dne 20. října 2006 v Lahti (předložil ministr zahraničních věcí)


č.j. 1685/06


9.

Informace o průběhu pracovní cesty prezidenta republiky Václava Klause do Maďarské republiky u příležitosti oslav 50. výročí maďarské revoluce ve dnech 22.-23. října 2006 (předložil ministr zahraničních věcí)


č.j. 1703/06

10.

Informace o průběhu a výsledcích pracovní návštěvy ministra životního prostředí Ing. Petra Jana Kalaše ve Švýcarské konfederaci a o jeho přijetí u švýcarského spolkového prezidenta Moritze Leuenbergera (předložil ministr životního prostředí)


č.j. 1708/06Předseda vlády
Ing. Mirek Topolánek v. r.
Zapsala:JUDr. Hana Hanusová