Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2006 > 2006-10-18

   Text usnesení vlády

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKYUSNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne: 18. října 2006 č. 1185

k návrhu na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a
vládou Spolkové republiky Německo o vzájemném uznávání rovnocennosti
dokladů o vzdělání v oblasti vysokého školství
V l á d a

I. s o u h l a s í se sjednáním Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdě-lání v oblasti vysokého školství, podle návrhu obsaženého v části III materiálu č.j. 1531/06 (dále jen „Dohoda“);

II. d o p o r u č u j e prezidentu republiky, aby

1. zmocnil ministryni školství, mládeže a tělovýchovy a jako alternáta PhDr. Borise Lazara, mimořádného a zplnomocněného velvyslance České republiky ve Spolkové republice Německo, k podpisu Dohody s výhradou ratifikace,

2. podepsanou Dohodu po vyslovení souhlasu Parlamentem České republiky ratifikoval;

III. p o v ě ř u j e předsedu vlády předložit Dohodu po jejím podpisu předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a předsedovi Senátu Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Parlamentem České republiky s její ratifikací;

IV. u k l á d á

1. ministryni školství, mládeže a tělovýchovy, aby odůvodnila sjednání Dohody v Parlamentu České republiky,

2. ministru zahraničních věcí provést na návrh ministryně školství, mládeže a tělovýchovy příslušná opatření spojená se vstupem Dohody v platnost,
3. ministryni školství, mládeže a tělovýchovy a ministrům vnitra a informatiky, zdravotnictví a obrany, aby zabezpečili provádění Dohody po jejím vstupu v platnost.Provedou:

předseda vlády,
ministryně školství, mládeže
a tělovýchovy,
ministři zahraničních věcí,
vnitra a informatiky, zdravotnictví,
obrany

Předseda vlády
Ing. Mirek T o p o l á n e k , v. r.


Text usnesení (soubor MS Word):
uv061018.1185.doc

Přílohy: