Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2006 > 2006-04-19

Dodatek č.1
V L Á D A    Č E S K É    R E P U B L I K Y

Čj.: 2234/06
V Praze dne 12.04.2006

PROGRAM
SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

která se koná ve středu 19. dubna 2006 v 19.30 hod.
v zasedací síni budovy Úřadu vlády, Praha 1, nábřeží E.Beneše 4


A. Evropská agenda:


1.

Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematice 
B. K projednání s rozpravou:


2.

Návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2005č.j. 568/06 - předběžně rozesláno dne: 12.04.2006Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr financí

 


3.

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 257/2005 Sb., o stanovení hodnoty kontrolní pásky určené ke značení lihu vyrobeného na daňovém území České republiky nebo na daňové území České republiky dovezenéhoč.j. 429/06 - předběžně rozesláno dne: 28.03.2006; stanovisko předsedy Legislativní rady vlády rozesláno 12.4.2006Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr financí

 


4.

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 9/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska emisí hluku, ve znění nařízení vlády č. 342/2003 Sb.č.j. 427/06 - předběžně rozesláno dne: 28.03.2006;stanovisko předsedy Legislativní rady vlády rozesláno 12.4.2006Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

 


5.

Návrh zastupitelstva Olomouckého kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 1272)č.j. 423/06 - předběžně rozesláno dne: 28.03.2006Předkládá: ministr a předseda Legislativní rady vlády

 


6.

Příčiny pomalého čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů EU a doporučení k urychlení čerpáníč.j. 533/06 - předběžně rozesláno dne: 11.04.2006Předkládá: ministr pro místní rozvoj

 


7.

Zpráva o realizaci pilotního projektu „Výběr kvalifikovaných zahraničních pracovníků“ v roce 2005 a návrh dalších změnč.j. 479/06 - bod 13 schůze vlády 12.4.2006Předkládá: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí

 


8.

Příprava institucionálního zajištění vysokoškolského studia oboru Státní správač.j. 540/06 - předběžně rozesláno dne: 11.04.2006Předkládají: ministryně školství, mládeže a tělovýchovy a ministr vnitra

 


9.

Návrh způsobu prodeje podílu společnosti Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s., ve společnosti Komerční úvěrová pojišťovna EGAP, a.s.č.j. 526/06 - předběžně rozesláno dne: 10.04.2006Předkládají: 1. místopředseda vlády a ministr financí a ministr průmyslu a obchodu

 

10.

Návrh na poskytnutí příspěvků pro krytí mimořádných výdajů obcí s rozšířenou působností a správních úřadů při přípravě vydávání cestovních dokladů s biometrickými údajič.j. 571/06 - materiál připojenPředkládá: ministr vnitra


11.

Návrh na zkvalitnění činnosti a změnu Statutu Výboru pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politikyč.j. 563/06 - předběžně rozesláno dne: 12.04.2006Předkládá: ministr zahraničních věcí

 
 


12.

Návrh na jmenování členů Rady vlády České republiky pro lidská práva a jejich stálých zástupců a návrh na změnu statutu Rady vlády České republiky pro lidská právač.j. 572/06 - materiál připojenPředkládá: místopředseda vlády a ministr spravedlnostiPřizván: S. Karásek, zmocněnec vlády pro lidská práva

 


13.

Návrh na zřízení Rady vlády ČR pro sportč.j. 532/06 - předběžně rozesláno dne: 10.04.2006Předkládá: ministryně školství, mládeže a tělovýchovy

 


14.

Návrh na odvolání pracovníka pověřeného řízením Drážní inspekce a na jmenování generálního inspektora Drážní inspekceč.j. 534/06 - předběžně rozesláno dne: 11.04.2006Předkládá: místopředseda vlády a ministr dopravy

 


15.

Zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky za měsíc březen 2006č.j. 570/06 - materiál připojenPředkládá: vedoucí Úřadu vlády

 

C. K projednání bez rozpravy:


16.

Zpráva o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti na území České republiky za rok 2005 (ve srovnání s rokem 2004)č.j. 554/06 - předběžně rozesláno dne: 12.04.2006Předkládá: ministr vnitra

 


17.

Souhrnné vyhodnocení výsledků programů výzkumu a vývoje ukončených v roce 2004č.j. 523/06 - předběžně rozesláno dne: 10.04.2006Předkládá: místopředseda vlády pro ekonomiku

 


18.

Návrh na přístup k Druhému protokolu k Úmluvě na ochranu kulturních statků za ozbrojeného konfliktuč.j. 539/06 - předběžně rozesláno dne: 11.04.2006Předkládá: ministr zahraničních věcí

 


19.

Oficiální návštěva předsedy vlády České republiky Jiřího Paroubka v Republice Chorvatsko ve dnech 23. – 24. dubna 2006č.j. 566/06 - předběžně rozesláno dne: 12.04.2006Předkládá: ministr zahraničních věcí

 


20.

Pracovní návštěva předsedy vlády Moldavské republiky Vasile Tarleva v České republice ve dnech 20. – 21. dubna 2006č.j. 567/06 - předběžně rozesláno dne: 12.04.2006Předkládá: ministr zahraničních věcí

 


21.

Poskytnutí peněžních darů krajanským spolkům a společnostem přátel České republiky v zahraničí v roce 2006č.j. 564/06 - předběžně rozesláno dne: 12.04.2006Předkládá: ministr zahraničních věcí

 


22.

Bezúplatný převod některého majetku státu, s nímž je příslušné hospodařit Ministerstvo vnitra, do vlastnictví územních samosprávných celků podle zákona č. 174/2003 Sb., o převodu některého nepotřebného vojenského majetku a majetku, s nímž je příslušné hospodařit Ministerstvo vnitra, z vlastnictví České republiky na územní samosprávné celkyč.j. 535/06 - předběžně rozesláno dne: 11.04.2006Předkládá: ministr vnitra

 


23.

Změna usnesení vlády ze dne 17. srpna 2005 č. 1010, o dalších bezúplatných převodech vybraných nemovitostí po bývalých okresních úřadech z vlastnictví České republiky do vlastnictví obcí s rozšířenou působností a jiných majetkových změnách a konečných dislokacích s nimi souvisejícíchč.j. 527/06 - předběžně rozesláno dne: 10.04.2006Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr financí

 


24.

Ustavení hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů o veřejnou zakázku „Zajištění rozvoje komunikačního systému MPSV“ v otevřeném řízení podle zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisůč.j. 528/06 - předběžně rozesláno dne: 10.04.2006Předkládá: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí

 


25.

Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Železné hory pro vjezd a stání motorových vozidel mimo silnice a místní komunikaceč.j. 541/06 - předběžně rozesláno dne: 11.04.2006Předkládá: ministr životního prostředí

 


26.

Povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 26 odst. 2 písm. a) a písm. b), § 26 odst. 3 písm. a ) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti České středohoří pro povolení výstavby RD a změnu využití území v I. zóně odstupňované ochrany přírody, v rámci návrhu územního plánu obce Hlinnáč.j. 542/06 - předběžně rozesláno dne: 11.04.2006Předkládá: ministr životního prostředí

 


27.

Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a 26 odst. 3 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Slavkovský les ze zákazu používat biocidy v I. a II. zóně odstupňované ochrany přírody CHKOč.j. 543/06 - předběžně rozesláno dne: 11.04.2006Předkládá: ministr životního prostředí

 


28.

Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. g) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v pozdějším znění, z ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko ze zákazu pořádat automobilové a motocyklové soutěže na celém území CHKOč.j. 544/06 - předběžně rozesláno dne: 11.04.2006Předkládá: ministr životního prostředí

 


29.

Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 16 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., ochraně přírody a krajiny, v platném znění, ze základních ochranných podmínek NP Šumava pro společnost Budějovický měšťanský pivovar, a.s., k vjezdu vozidla ČSAD JIHOTRANS na účelovou komunikaci „Vltavská“ za účelem zásobování penzionu Černý Křížč.j. 545/06 - předběžně rozesláno dne: 11.04.2006Předkládá: ministr životního prostředí

 


30.

Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a 26 odst. 3 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Slavkovský les ze zákazu používat biocidy v I. a II. zóně odstupňované ochrany přírody CHKOč.j. 546/06 - předběžně rozesláno dne: 11.04.2006Předkládá: ministr životního prostředí

 


31.

Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek CHKO Bílé Karpaty uvedených v § 26 odst. 1 písm.d) zákona pro obec Horní Němčí za účelem výsadby geograficky nepůvodního druhu lesní dřevinyč.j. 547/06 - předběžně rozesláno dne: 11.04.2006Předkládá: ministr životního prostředí

 


32.

Povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 26 odst. 1 písm. c), § 26 odst. 2 písm. a) a § 26 odst. 3 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Český ráj pro akci "Rekonstrukce vodovodu Kalich - Borek - rozšíření akumulace vodního zdroje Kalich"č.j. 548/06 - předběžně rozesláno dne: 11.04.2006Předkládá: ministr životního prostředí

 


33.

Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26, odst. 1), písm. c), odst. 2), písm. a), odst. 3), písm. a) a § 29 písm. a), b), d) a h), zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Vývěry Punkvy v Chráněné krajinné oblasti Moravský kras a to za účelem výstavby mostu přes říčku Punkvu na pozemcích p.č. 547 v k.ú. Lažánky u Blanskač.j. 549/06 - předběžně rozesláno dne: 11.04.2006Předkládá: ministr životního prostředí

 


34.

CHKO Labské pískovce - povolení výjimky pro použití biocidů v Přírodní rezervaci (PR) Arba, PR Pavlino údolí a PR Stará Oleška pro likvidaci nepůvodních invazních druhů rostlinč.j. 550/06 - předběžně rozesláno dne: 11.04.2006Předkládá: ministr životního prostředí

 


35.

Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 29 písm. d) a i), zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Týřov v Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko a to za účelem provádění inventarizačního průzkumu řádu motýlů (Lepidoptera)č.j. 555/06 - předběžně rozesláno dne: 12.04.2006Předkládá: ministr životního prostředí

 


36.

Povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku Šumava pro pana Václava Šestáka k vjezdu malého autobusuč.j. 556/06 - předběžně rozesláno dne: 12.04.2006Předkládá: ministr životního prostředí

 


37.

Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 16 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., ochraně přírody a krajiny, v platném znění, ze základních ochranných podmínek NP Šumava pro paní Zdeňku Kokešovou, provozovatelku výrobny lahůdek Koki, k vjezdu vozidla na účelovou komunikaci „Vltavská“ za účelem zásobování penzionu Černý Křížč.j. 557/06 - předběžně rozesláno dne: 12.04.2006Předkládá: ministr životního prostředí

 


38.

Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek CHKO Bílé Karpaty uvedených v § 26 odst. 1 písm.d) zákona pro společnost INTEC s.r.o. za účelem výsadby geograficky nepůvodního druhu lesní dřevinyč.j. 558/06 - předběžně rozesláno dne: 12.04.2006Předkládá: ministr životního prostředí

 


39.

Povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 26 odst. 1 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Beskydy za účelem vjezdu osobních motorových vozidel po účelové komunikaci na Lysou horu ve dnech 29.7. – 30.7.2006 v rámci 21. ročníku Běhu na Lysou horuč.j. 559/06 - předběžně rozesláno dne: 12.04.2006Předkládá: ministr životního prostředí

 D. Různé
* * *

Pro informaci:


1.

Informace o možnostech zadávání veřejných zakázek v souvislosti s povodněmič.j. 569/06 - materiál připojenPředkládá: ministr pro místní rozvoj

 


2.

Informace o plnění povinností ČR v oblasti harmonizace technických předpisů ES a povinností dle nařízení vlády č.339/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisůč.j. 531/06 - předběžně rozesláno dne: 10.04.2006Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

 


3.

Výroční zpráva Českého úřadu zeměměřického a katastrálního za rok 2005č.j. 551/06 - předběžně rozesláno dne: 11.04.2006Předkládají: ministr zemědělství a předseda Českého úřadu zeměměřického a katastrálního

 


4.

Zpráva o stavu realizace Koncepce rozvoje Komunikační infrastruktury veřejné správyč.j. 552/06 - předběžně rozesláno dne: 12.04.2006Předkládá: ministryně informatiky

 


5.

Informace o postupu jednání k předání mobiliáře ze zámků Hofburg a Schönbrunn Rakouské republiceč.j. 521/06 - předběžně rozesláno dne: 10.04.2006Předkládá: ministr kultury

 


6.

Zpráva ze zasedání Rady pro zemědělství a rybolov dne 20. března 2006č.j. 524/06 - předběžně rozesláno dne: 10.04.2006Předkládá: ministr zemědělství

 


7.

Informace o průběhu a výsledcích pracovní návštěvy prezidenta republiky Václava Klause ve Švýcarské konfederaci ve dnech 22. a 23. března 2006č.j. 538/06 - předběžně rozesláno dne: 11.04.2006Předkládá: ministr zahraničních věcí

 


8.

Informace o průběhu a výsledcích jednání delegace ČR vedené předsedou vlády J. Paroubkem na zasedání Evropské rady ve dnech 23.-24. března 2006 v Bruseluč.j. 537/06 - předběžně rozesláno dne: 11.04.2006Předkládá: ministr zahraničních věcí

 


9.

Informace o oficiální návštěvě předsedy vlády Albánské republiky Sali Beriši v České republice ve dnech 26.-27. března 2006č.j. 565/06 - předběžně rozesláno dne: 12.04.2006Předkládá: ministr zahraničních věcí

 


Předseda vlády
Ing. Jiří P a r o u b e k , v. r.
 

Přílohy: 4

Za správnost:JUDr. Maria Paduchová
 Anglická verze - PDF,DOC