Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2007 > 2007-04-11

   Text usnesení vlády

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKYUSNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne: 11. dubna 2007 č. 353

o Národním plánu zavedení eura v České republice
Vláda

I. schvaluje Národní plán zavedení eura v České republice, obsažený v části III materiálu č.j. 407/07 (dále jen „Národní plán“);

II. ukládá

1. členům vlády a vedoucím ostatních ústředních orgánů státní správy

a) zajistit splnění úkolů vyplývajících z Národního plánu,

b) spolupracovat s ministrem financí a Národním koordinátorem pro zavedení eura

ba) při naplňování úkolů stanovených v Národním plánu,

bb) na přípravě a provedení auditu připravenosti státní správy na zavedení eura v České republice,

c) oznámit do 30. června 2007 Organizačnímu výboru Národní koor-dinační skupiny pro zavedení eura osobu odpovědnou za přípravu zavedení eura,

2. ministru financí

a) předložit vládě do 31. března 2008 aktualizaci Národního plánu,

b) zabezpečit v návaznosti na zmapování nákladů veřejné správy spojených s přípravami na vstup do eurozóny Národní koordinační skupinou pro zavedení eura jejich rozpočtové krytí v příslušných obdobích,
3. ministru financí vypracovat ve spolupráci s věcně příslušnými ministry rozbor dopadů různých způsobů zaokrouhlování zejména při stanovení daní a poplatků a při výplatě mezd a dávek sociálního zabezpečení a výsledky uvedeného rozboru zapracovat včetně doporučení do aktualizace Národního plánu podle bodu II/2a tohoto usnesení,

4. ministru financí navrhnout ve spolupráci s předsedou Českého statistického úřadu a ministrem průmyslu a obchodu systém sledování cenové hladiny během zavádění eura a tento systém zapracovat včetně způsobu využití získaných informací do aktualizace Národního plánu podle bodu II/2a tohoto usnesení;

IV. doporučuje guvernérovi České národní banky, prezidentovi Nejvyššího kontrolního úřadu a předsedům Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a Úřadu pro ochranu osobních údajů postupovat v souladu s tímto usnesením.Provedou:

členové vlády,
vedoucí ostatních ústředních orgánů
státní správy

Na vědomí:

guvernér České národní banky,
prezident Nejvyššího kontrolního úřadu,
předsedové Úřadu pro ochranu osobních údajů,
Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
Předseda vlády
Ing. Mirek Topolánek v. r.


Text usnesení (soubor MS Word):
uv070411.0353.doc

Přílohy: