Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2007 > 2007-05-16

   Text usnesení vlády

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKYUSNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne: 16. května 2007 č. 500

o Plánu legislativních prací vlády na zbývající část roku 2007 a
k Výhledu legislativních prací vlády na léta 2008 až 2010
Vláda

I. schvaluje Plán legislativních prací vlády na zbývající část roku 2007, uvedený v příloze č. 1 tohoto usnesení;

II. bere na vědomí

1. Výhled legislativních prací vlády na léta 2008 až 2010, uvedený v příloze č. 2 tohoto usnesení,

2. Přehled podnětů nevládních subjektů pro návrh Plánu legislativních prací vlády na rok 2007 a návrh Výhledu legislativních prací vlády na léta 2008 až 2010 k jednotlivým zákonům, uvedený v příloze č. 3 tohoto usnesení,

3. Přehled úkolů z Programového prohlášení vlády, jejichž plnění si vyžaduje legislativní řešení, jemuž však bude předcházet nelegislativní materiál, uvedený v části III materiálu č.j. 575/07;

III. ukládá

1. členům vlády a vedoucím ostatních ústředních orgánů státní správy

a) zajistit splnění úkolů vyplývajících z bodu I tohoto usnesení,

b) zvážit zapracování podnětů nevládních subjektů, uvedených v příloze č. 3 tohoto usnesení, do příslušných právních předpisů a do 30. června 2007 sdělit ministru a předsedovi Legislativní rady vlády, které podněty budou akceptovány a jakým způsobem budou do příslušného právního předpisu zapracovány a u neakcep-tovaných podnětů sdělit důvod jejich nepřijetí,

c) zohlednit při přípravě podkladů pro vypracování návrhu Plánu legislativních prací vlády na rok 2008 úkoly uvedené v bodě II/3 tohoto usnesení,

d) předložit ministru a předsedovi Legislativní rady vlády do 10. listopadu 2007 podklad pro vypracování návrhu Plánu legislativních prací vlády na rok 2008 za jimi řízené resorty a za jiné ústřední orgány státní správy, vůči nimž vykonávají koordinační a informační funkci,

2. ministru a předsedovi Legislativní rady vlády předložit vládě do 15. srpna 2007 zprávu o využití námětů podle bodu III/1/b tohoto usnesení spolu s návrhem na doplnění Plánu legislativních prací vlády na zbývající část roku 2007 nebo Výhledu legislativních prací vlády na léta 2008 až 2010;

IV. doporučuje

1. členům vlády a vedoucím ostatních ústředních orgánů státní správy brát při legislativní činnosti na zřetel související podněty nevládních subjektů, uvedené v příloze č. 4 tohoto usnesení,

2. guvernérovi České národní banky a předsedovi Úřadu pro ochranu osobních údajů postupovat obdobně podle bodu III/1 a IV/1 tohoto usnesení.Provedou:

členové vlády,
vedoucí ostatních ústředních
orgánů státní správy

Na vědomí:

guvernér České národní banky,
předseda Úřadu pro ochranu
osobních údajůPředseda vlády
Ing. Mirek Topolánek v. r.


Text usnesení (soubor MS Word):
uv070516.0500.doc

Přílohy:
w070516a.0500.pdfw070516b.0500.pdfw070516c.0500.pdfw070516d.0500.pdf