Dokumenty vlády


Jednání vlády :

Vláda se zpravidla schází jedenkrát týdně na svém pravidelném zasedání. Předseda vlády organizuje činnost vlády, řídí její schůze, vystupuje jejím jménem a vykonává další činnosti, které jsou mu svěřeny Ústavou nebo jinými zákony. Předseda vlády svolává schůzi vlády zasláním programu schůze s určením data a místa konání všem členům vlády. V jeho nepřítomnosti jej zastupuje místopředseda vlády nebo pověřený ministr. Vláda rozhodnutí přijímá formou usnesení vlády na základě písemného materiálu předloženého členem vlády, výjimečně na základě ústní informace, jde-li o věc, která nesnese odkladu. Usnesení vlády musí schválit nadpoloviční počet všech členů vlády a zavazuje všechny její členy, ministerstva a další orgány státní správy. Jednání vlády jsou neveřejná a pořizuje se z nich písemný záznam, který stejně jako přijatá usnesení vlády se zveřejňuje na internetových stránkách Úřadu vlády.

Členění dokumentů :

Programy jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamy jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh) jsou členěny podle roku a data jednání schůze vlády. Kliknutím na příslušný rok v menu se zobrazí seznam schůzí vlády vztahujících se k danému roku, setříděný podle data schůze. Po kliknutí na vybrané datum se rozbalí již jednotlivé dokumenty související s jednáním konaným v daném datu, tj. program a zápis schůze vlády a dále přijatá usnesení vlády. Současně při opětovném kliknutí na datum, dojde k návratu na přehled schůzí.

Rozšířené vyhledávání :

Pokud u hledaného dokumentu neznáte příslušné datum jednání vlády použijte rozšířeného vyhledávání.

Elektronické knihovny Úřadu vlády eVláda a eKLEP :

Elektronické knihovny Úřadu vlády eVláda "Elektronická knihovna vládních materiálů" obsahující dokumenty určené pro jednání vlády a eKLEP tzv. elektronická knihovna legislativního procesu, sloužící k oběhu dokumentů mezi ústředními orgány státní správy, parlamentem a prezidentem republiky jsou dostupné na stránce Činnost vlády – ODOK.