Dokumenty vlády - 1994-11-30

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

1994-11-30
     Záznam z jednání
     Usnesení č.667ke zprávě o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. až 3. čtvrtletí 1994
     Usnesení č.668k poslaneckému návrhu zákona o navrácení majetku spolkům, společenským organizacím a jiným občanským sdružením (tisk č. 1294)
     Usnesení č.669 + Pk poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění zákon České národní rady č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění zákona č. 164/1993 Sb. (tisk č. 1299)
     Usnesení č.670o nařízení vlády o odměnách členům zastupitelstev v obcích
     Usnesení č.672 + Pk tezím vymezujícím právní povahu některých přírodních zdrojů
     Usnesení č.673o dalším postupu při regulaci nájemného z bytů
     Usnesení č.674o státní politice podpory malého a středního podnikání v roce 1995
     Usnesení č.675o změně usnesení vlády České republiky z 18. listopadu 1992 č. 642, ke koncepci rozvoje spojů, privatizaci telekomunikací a radiokomunikací a transformaci pošty
     Usnesení č.676 + Po finančním zabezpečení úhrady nákladů vzniklých v souvislosti s přijetím zákona č. 217/1994 Sb., o poskytnutí jednorázové peněžní částky některým obětem nacistické perzekuce
     Usnesení č.677o odvolání přednostky Okresního úřadu Semily
     Usnesení č.678o jmenování přednosty Okresního úřadu Pelhřimov
     Usnesení č.679o rozhodnutí o privatizaci podle § 10, odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 67)
     Usnesení č.680k návrhu na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o spolupráci v oblasti jaderné energetiky
     Usnesení č.681k návrhu na sjednání Obchodní dohody mezi vládou České republiky a vládou Kyperské republiky
     Usnesení č.682k pracovní návštěvě prezidentů pobaltských států (Litevské republiky, Lotyšské republiky a Estonské republiky) v České republice ve dnech 7. a 8. prosince 1994
     Usnesení č.683o jmenování představitele České republiky ve Společném výboru Dohody o volném obchodu mezi Českou republikou a Republikou Slovinsko a ve Společném výboru Dohody o volném obchodu mezi Českou republikou a Rumunskem
     Usnesení č.684o zmocnění k podpisu Smlouvy mezi Českou republikou a Finskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu