Dokumenty vlády - 2001-03-07

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

2001-03-07
     Záznam z jednání
     Usnesení č.210k návrhu zákona, o nájemném z bytu a úhradě cen služeb poskytovaných s užíváním bytu a o změně některých zákonů (zákon o nájemném z bytu)
     Usnesení č.211o nařízení vlády o stanovení produkčních kvót cukru na kvótové roky 2001/2002 až 2004/2005
     Usnesení č.212o nařízení vlády o porovnávání a přejímání údajů katastru nemovitostí České republiky a evidence obyvatel
     Usnesení č.213o nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 171/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na hračky, ve znění nařízení vlády č. 292/2000 Sb.
     Usnesení č.214 + Pk poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění zákona č. 546/1992 Sb., zákona č. 161/1997 Sb., zákona č. 269/1998 Sb., zákona č. 95/1999 Sb., zákona č. 144/1999 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 3/2000 Sb., zákona č. 66/2000 Sb. a zákona č. 308/2000 Sb. (sněmovní tis. č. 832)
     Usnesení č.215k Analýze možností další realizace postupů obsažených v doporučení Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD), týkající se daňové problematiky
     Usnesení č.216o postupu zajištění informatizace krajských úřadů
     Usnesení č.217k Informaci o postupu dostavby jaderné elektrárny Temelín za 4. čtvrtletí 2000
     Usnesení č.218k Plánu rozvoje zemědělství a venkova České republiky na období let 2000 až 2006 - Plánu SAPARD, schváleného Evropskou komisí
     Usnesení č.219o změně usnesení vlády z 15. listopadu 2000 č. 1149, k návrhu na sjednání Bezpečnostní dohody mezi Ministerstvem obrany a Národním bezpečnostním úřadem České republiky a Ministerstvem obrany Státu Izrael
     Usnesení č.220o návrhu na vyslovení souhlasu Parlamentu České republiky se sjednáním Dodatku 2 k Memorandu o porozumění týkajícímu se systému spolupráce v oblasti výzkumu a technologie v Evropě (SOCRATE) a při jeho provádění
     Usnesení č.221k návrhu na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Korejské republiky o spolupráci při mírovém využívání jaderné energie
     Usnesení č.222k návrhu na uskutečnění oficiální návštěvy předsedy vlády s doprovodem v Indické republice a v Korejské republice ve dnech 11. až 17. března 2001
     Usnesení č.223o podpoře česko-slovenského týdeníku MOSTY ze státního rozpočtu České republiky
     Usnesení č.224k Rozkladu situace a k návrhu možností využití bývalé správní budovy společnosti Baťa č. 21 v Čihákově ulici č. p. 353 ve Zlíně
     Usnesení č.225o jmenování zmocněnce vlády pro lidská práva, předsedy Rady pro národnosti vlády České republiky, předsedy Meziresortní komise pro záležitosti romské komunity a předsedy Rady vlády České republiky pro lidská práva
     Usnesení č.226o odvolání a jmenování člena Rady vlády České republiky pro sociální a ekonomickou strategii
     Usnesení č.227o návrhu na jmenování do hodností generálů
     Usnesení č.228o potvrzení Volebního řádu Agrární komory České republiky a Příspěvkového řádu Agrární komory České republiky
     Usnesení č.229o udělení investiční podpory společnosti IBM World Trade Corporation
     Usnesení č.230o změně usnesení vlády z 10. prosince 1997 č. 788, k postupu bezúplatného převodu vlastnictví vymezeného nemovitého majetku státu vybraným spolkům ke zmírnění některých majetkových křivd těchto subjektů