Dokumenty vlády - 2001-04-09

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

2001-04-09
     Záznam z jednání
     Usnesení č.317k návrhu zákona, o ochraně ovzduší, ozonové vrstvy a klimatického systému Země (zákon o ovzduší) a o změně některých souvisejících zákonů
     Usnesení č.318k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), a některé další zákony
     Usnesení č.319k návrhu věcného záměru trestního zákona (kodifikace trestního práva hmotného)
     Usnesení č.320k návrhu věcného záměru zákona o Finanční prokuratuře
     Usnesení č.321k návrhu věcného záměru zákona o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně zákona č. 115/1995 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících právních předpisů, ve znění zákona č. 216/2000 Sb. (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském)
     Usnesení č.322k Analýze problematiky správních tribunálů s vymezením jejich postavení, působnosti, zřizování, složení a řízení před nimi
     Usnesení č.323k Průběžné informaci o práci meziresortní komise k provedení analýzy správního trestání
     Usnesení č.324o způsobu řešení sporů plynoucích z uplatňování zákona o platebním styku
     Usnesení č.325ke stanovení inflačního cíle pro období let 2002 až 2005
     Usnesení č.326k výsledku veřejného výběrového řízení k určení nabyvatele 51% akcií ČESKÝCH RADIOKOMUNIKACÍ a.s.
     Usnesení č.327 + Pk Financování některých činností okresními úřady v roce 2001
     Usnesení č.328o stanovisku k žádosti prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu k přesunu finančních prostředků v rámci rozpočtové kapitoly Nejvyššího kontrolního úřadu
     Usnesení č.329o aktualizovaném vyčíslení nákladů přijatých mimořádných veterinárních opatření k ochraně území České republiky před zavlečením a šířením slintavky a kulhavky
     Usnesení č.330ke Zprávě o výsledcích činnosti Státního úřadu pro jadernou bezpečnost při výkonu státního dozoru nad jadernou bezpečností jaderných zařízení a radiační ochranou v roce 2000
     Usnesení č.331ke Zprávě o plnění úkolů vyplývajících ze Strategie prevence kriminality do roku 2000 za rok 2000 a stanovení priorit na rok 2001
     Usnesení č.332o projektech zahraniční rozvojové pomoci pro rok 2001
     Usnesení č.333k Analýze aktuálního vztahu členských států k Úmluvě o potlačování obchodu s lidmi a využívání prostituce druhých
     Usnesení č.334k návrhu na uskutečnění oficiální návštěvy místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí v Turecké republice ve dnech 11. a 12. dubna 2001
     Usnesení č.335k uskutečnění státní návštěvy prezidenta Albánské republiky pana Rexhepa Meidaniho v České republice ve dnech 10. a 11. dubna 2001
     Usnesení č.336 + Po souhlasu s vývozem za účelem vystavení movitých národních kulturních památek na výstavu Harlequin Unmasked: The commedia dell´Arte in Eighteenth Century Europe do Kanady
     Usnesení č.337ke Zprávě o kontrole činnosti vybraných okresních úřadů a pověřených obecních úřadů v období od 2. pololetí 1999 do 2. pololetí 2000
     Usnesení č.338k informacím o vyhodnocení přínosu z poskytnutých dotací na tvorbu pracovních příležitostí v letech 1999 a 2000
     Usnesení č.339k úhradě vynaložených nákladů přepravy klientů cestovní kanceláře PROG zpět do České republiky v roce 1997
     Usnesení č.340k Informaci o stavu smluvního zabezpečení a čerpání finančních prostředků Fondu národního majetku České republiky k řešení ekologických závazků při privatizaci za období od 1. července do 31. prosince 2000 a celkově od počátku tzv. velké privatizace
     Usnesení č.341o změně usnesení vlády ze 7. března 2001 č. 220, o návrhu na vyslovení souhlasu Parlamentu České republiky se sjednáním Dodatku 2 k Memorandu o porozumění týkajícímu se systému spolupráce v oblasti výzkumu a technologie v Evropě (SOCRATE) a při jeho provádění