Dokumenty vlády - 2002-01-23

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

2002-01-23
     Záznam z jednání
     Usnesení č.100sjednání Roční finanční dohody pro rok 2001 mezi Českou republikou a Komisí Evropských společenství, pro program SAPARD
     Usnesení č.101o ustavení komise pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů o veřejnou zakázku Zkapacitnění silnice I/35 Hodkovice – Rádelský Mlýn
     Usnesení č.102k dokončení přípravy programových dokumentů a určení řídicích a platebních orgánů pro využívání strukturálních fondů a Fondu soudržnosti Evropské unie
     Usnesení č.103k návrhu na vyslovení souhlasu s přeletem letadla ozbrojených sil Státu Izrael přes území České republiky za účelem výcviku
     Usnesení č.104k návrhu na zpětvzetí vládního návrhu na ratifikaci Římského statutu Mezinárodního trestního soudu
     Usnesení č.105o návrhu na jmenování členů prezidia Komise pro cenné papíry
     Usnesení č.106k přípravě podkladů pro výjezdní zasedání vlády v I. pololetí 2002
     Usnesení č.77k návrhu zákona o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů
     Usnesení č.78k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 60/1998 Sb. a zákona č. 188/1999 Sb.
     Usnesení č.79o nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 445/2000 Sb., o stanovení produkčních kvót mléka na léta 2001 až 2005, ve znění nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 410/2001 Sb.
     Usnesení č.80ke kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 01/02 Pohledávky daně z přidané hodnoty a spotřebních daní
     Usnesení č.81ke kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 01/17 Prostředky státního rozpočtu vynaložené na realizaci výročních zasedání Mezinárodního měnového fondu a Světové banky v roce 2000 v Praze
     Usnesení č.82ke kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 01/07 Prostředky státního rozpočtu určené na vybrané podpůrné programy v zemědělství
     Usnesení č.83ke kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 00/24 Prostředky státního rozpočtu určené na opravy, údržbu a správu silnic
     Usnesení č.84ke kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 01/09 Prostředky státního rozpočtu účelově určené na ochranu životního prostředí
     Usnesení č.85ke kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 01/11 Hospodaření Státního ústavu pro kontrolu léčiv
     Usnesení č.86ke zprávě o plnění úkolů uložených vládou s termínem plnění od 1. do 31. prosince 2001
     Usnesení č.87k Informaci o plnění usnesení vlády týkajících se integrace romských komunit a aktivního postupu státní správy při uskutečňování opatření přijatých těmito usneseními ke dni 31. prosince 2001 a k návrhu Koncepce romské integrace
     Usnesení č.88ke Třetí periodické zprávě o opatřeních přijatých k plnění závazků podle Úmluvy proti mučení a jinému krutému nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání za období 1998 - 2001
     Usnesení č.89k návrhu změny vlastnické struktury výrobně obchodní jednotky Explosia, součásti odštěpného závodu Synthesia akciové společnosti ALIACHEM
     Usnesení č.90o převodu majetku areálu Dolní oblasti VÍTKOVICE, a. s. na DIAMO, s. p.
     Usnesení č.91o Koncepci zahraniční rozvojové pomoci České republiky na období let 2002 až 2007
     Usnesení č.92k návrhu na sjednání Dohody o spolupráci mezi vládou České republiky a Vlámskou vládou
     Usnesení č.93o souhlasu s uskutečněním oficiální návštěvy předsedy vlády v sídle mezinárodních organizací v Ženevě
     Usnesení č.94k Informaci o opatřeních k nápravě nedostatků uvedených ve Zprávě o situaci v oblasti migrace na území České republiky za rok 2000
     Usnesení č.95o souhlasu s vývozem za účelem vystavení movité národní kulturní památky na výstavu Jan van Eyck, Early Netherlandish Painting and the South of Europe do Belgického království
     Usnesení č.96k převodu činností v oblasti vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech a v Úřadu vlády z působnosti Ministerstva zahraničních věcí a Ministerstva vnitra na Úřad vlády
     Usnesení č.97o souhlasu s uskutečněním oficiální návštěvy místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí v Indonéské republice, Thajském království a Singapurské republice
     Usnesení č.98k uskutečnění pracovní návštěvy prezidenta Slovenské republiky Rudolfa Schustera v České republice
     Usnesení č.99k informaci o přípravě 7. semináře Programu Organizace spojených národů pro životní prostředí (UNEP) o čistší produkci na vysoké úrovni v roce 2002 v Praze