Dokumenty vlády - 2003-08-06

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

2003-08-06
     Záznam z jednání
     Usnesení č.787k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 97/1996 Sb., o ochraně chmele, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.788o nařízení vlády o stanovení ochranného opatření na dovoz dusičnanu amonného do České republiky
     Usnesení č.789k poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 212/1992 Sb., o soustavě daní, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 253/2000 Sb., o mezinárodní pomoci při správě daní a o změně zákona č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 410)
     Usnesení č.790k poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 388)
     Usnesení č.791k poslaneckému návrhu zákona o poskytnutí jednorázové peněžní částky příslušníkům československých zahraničních armád a spojeneckých armád v letech 1939 až 1945, kterým dosud nebyla jednorázová peněžní částka poskytnuta (sněmovní tisk č. 406)
     Usnesení č.792k poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 516/2002 Sb., o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění úvěru určeného na financování nákupu železničních vozů, poskytnutého společností EUROFIMA (sněmovní tisk č. 411)
     Usnesení č.793k poslaneckému návrhu zákona o podpoře rodiny (sněmovní tisk č. 412)
     Usnesení č.794k poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 413)
     Usnesení č.795k poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 414)
     Usnesení č.796k poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 415)
     Usnesení č.797k poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže) (sněmovní tisk č. 416)
     Usnesení č.798o zajištění nákupu služeb strategického charakteru souvisejících s integrací a členstvím České republiky v Organizaci Severoatlantické smlouvy (NATO), nezbytných k realizaci pilotního projektu Koncepce výstavby profesionální Armády České republiky a mobilizace ozbrojených sil České republiky - ekologická likvidace nepotřebné munice
     Usnesení č.799k Informaci o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území České republiky od 1. dubna do 30. června 2003
     Usnesení č.800k Informaci o činnosti České republiky v rámci Západoevropské skupiny pro vyzbrojování (WEAG)
     Usnesení č.801k vystavení dopisu o povědomí v souvislosti s úvěrovými smlouvami mezi Evropskou investiční bankou a územními samosprávnými celky
     Usnesení č.802o způsobu dokončení privatizace společnosti KRÁLOVOPOLSKÁ, a. s.
     Usnesení č.803o prodeji majetkové účasti České konsolidační agentury ve společnosti PVT, a.s.
     Usnesení č.804o rozhodnutí o privatizaci podle § 10 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 201)
     Usnesení č.805o vyjádření vlády k návrhu Veřejného ochránce práv Ústavnímu soudu na zrušení ustanovení pořadové č. 18 přílohy č. 3 nařízení vlády č. 246/1998 Sb., kterým se stanoví seznamy utajovaných skutečností, ve znění nařízení vlády č. 89/1999 Sb., nařízení vlády č. 152/1999 Sb., nařízení vlády č. 17/2001 Sb., nařízení vlády č. 275/2001 Sb., nařízení vlády č. 403/2001 Sb. a nařízení vlády č. 549/2002 Sb.
     Usnesení č.806k Situační zprávě o hodnocení jaderné bezpečnosti jaderné elektrárny Temelín za 2. čtvrtletí 2003
     Usnesení č.807ke Zprávě o stavu decentralizace finančních prostředků určených na státní dotace na projekty nestátních neziskových organizací na úroveň krajů
     Usnesení č.808k redukci počtu systemizovaných míst v ústředních orgánech státní správy a jimi řízených či financovaných organizacích
     Usnesení č.809ke Zprávě o personálním zajištění dotčených resortů a krajů pro využívání strukturálních fondů a Fondu soudržnosti Evropské unie v roce 2004
     Usnesení č.810k zajištění administrativní kapacity Ministerstva pro místní rozvoj a krajů pro zabezpečení funkčnosti implementačního systému pro využívání strukturálních fondů a Fondu soudržnosti Evropské unie
     Usnesení č.811ke zprávě o postupu Ministerstva kultury při aplikaci zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech, ve znění nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 4/2003 Sb.
     Usnesení č.812k záznamům ze zasedání 37. a 38. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody České republiky
     Usnesení č.813o zahraniční rozvojové pomoci v roce 2004
     Usnesení č.814ke schválené verzi Reformy Společné zemědělské politiky Evropské unie
     Usnesení č.815k uskutečněné pracovní návštěvě spolkového kancléře Rakouské republiky Wolfganga Schüssela v České republice ve dnech 2. a 3. července 2003
     Usnesení č.816k návrhu na uskutečnění pracovní návštěvy předsedy vlády ve Spolkové republice Německo dne 15. srpna 2003
     Usnesení č.817k návrhu na uskutečnění návštěvy generálního tajemníka Rady Evropy Waltera Schwimmera v České republice ve dnech 1. a 2. září 2003
     Usnesení č.818k návrhu na uskutečnění oficiální návštěvy ministra zahraničních věcí Peruánské republiky Allana Wagnera Tizóna v České republice ve dnech 2. a 3. září 2003
     Usnesení č.819 + Pke kandidátům do funkcí soudců
     Usnesení č.820o souhlasu se zrušením státního podniku Vojenský technický ústav Vyškov, s. p., bez likvidace
     Usnesení č.821k realizaci sloučení Vojenského opravárenského podniku 025 Nový Jičín, státní podnik, s Vojenským opravárenským podnikem 012, Nový Jičín, státní podnik
     Usnesení č.822ke Zprávě o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2002
     Usnesení č.823o poskytnutí mimořádného příspěvku pro projekt technické pomoci Mezinárodní organizace práce
     Usnesení č.824 + Pk poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 418)
     Usnesení č.825k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.826o nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
     Usnesení č.827o nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 469/2002 Sb., kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady a mění nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
     Usnesení č.828 + Pk poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 419)
     Usnesení č.829 + Po zřízení finanční policie
     Usnesení č.830k návrhu na uskutečnění oficiální návštěvy spolkového kancléře Spolkové republiky Německo Gerharda Schrödera v České republice dne 5. září 2003
     Usnesení č.831k návrhu na uskutečnění pracovní návštěvy vicekancléře a spolkového ministra zahraničních věcí Spolkové republiky Německo Joschky Fischera v České republice dne 26. srpna 2003
     Usnesení č.832k dokončení finanční restrukturalizace a privatizace společnosti VÍTKOVICE, a. s.
     Usnesení č.833k Programu Podpora výroby bioetanolu pro jeho přimíchávání do automobilových benzínů a motorové nafty, pro záměnu metanolu při výrobě metylesteru řepkového oleje a metyltercbutylesteru a jako alternativního paliva s podporou jeho uplatnění na tuzemském trhu
     Usnesení č.834o obeslání šestého zasedání Konference smluvních stran Úmluvy Organizace spojených národů o boji proti desertifikaci v zemích postižených velkým suchem nebo desertifikací, zvláště v Africe
     Usnesení č.835o zajištění finančních prostředků pro úhradu nákladů na zajištění bezplatných kurzů českého jazyka azylantům
     Usnesení č.836k některým otázkám souvisejícícm se zřízením Rady vlády pro udržitelný rozvoj
     Usnesení č.837o změně usnesení vlády z 30. července 2003 č. 775, k dodatku ke zprávě o finančním zabezpečení povodňových programů a nařízení vlády k odstranění následků povodní v roce 2002 v rozpočtu kapitoly Ministerstva pro místní rozvoj na rok 2003