Dokumenty vlády - 2003-10-08

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

2003-10-08
     Záznam z jednání
     Usnesení č.1000k návrhu na změnu Dohody o Mezinárodní telekomunikační satelitní organizaci
     Usnesení č.1001k návrhu na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Kanady o změně Dohody mezi vládou České republiky a vládou Kanady o letecké dopravě
     Usnesení č.1002o souhlasu vlády s převodem vlastnictví majetku státu, s nímž je příslušný hospodařit Český statistický úřad
     Usnesení č.1003o ustavení komise pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů o vybranou veřejnou zakázku
     Usnesení č.1004k návrhu rozpočtového opatření k řešení ekonomických dopadů vyplývajících z některých nařízení vlády v rozpočtové kapitole Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
     Usnesení č.1005o žádosti rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o vyslovení souhlasu se změnami závazných ukazatelů státního rozpočtu České republiky
     Usnesení č.1006o žádosti rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o vyslovení souhlasu se změnami závazných ukazatelů státního rozpočtu České republiky
     Usnesení č.988k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 391/2002 Sb. a zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.989ke Zprávě o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2003
     Usnesení č.990ke Zprávě o životním prostředí České republiky v roce 2002
     Usnesení č.991k plnění usnesení vlády ze dne 23. října 2000 č. 1048, o Státním programu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice
     Usnesení č.992k průběžné zprávě o plnění plánu realizace státní informační politiky ve vzdělávání a o Aktualizovaném plánu II. etapy Realizace státní informační politiky ve vzdělávání
     Usnesení č.993k Souhrnné analýze sladění územní působnosti orgánů státu v území se správními obvody obcí s rozšířenou působností a s územními obvody vyšších územních samosprávných celků
     Usnesení č.994k návrhu na zajištění zastupování České republiky před Soudním dvorem Evropských společenství a Soudem 1. stupně
     Usnesení č.995o projektech II. etapy obnovy v rámci zapojení České republiky do procesu řešení důsledků kosovské krize, hospodářské stabilizace a obnovy jihovýchodní Evropy
     Usnesení č.996o dalším postupu vyvedení společnosti ZVI a.s., z ekonomicky spjaté skupiny Trustfin
     Usnesení č.997ke Zprávě o postupu prací v období 1. pololetí 2003 při provádění částečné pyrotechnické asanace bývalého vojenského výcvikového prostoru Ralsko
     Usnesení č.998o změně usnesení vlády ze dne 27. května 1998 č. 360, o rozdělení finančních prostředků získaných prodejem akcií určených pro akciovou společnost Nadační investiční fond
     Usnesení č.999k návrhu Dodatku č. 1 k Memorandu o porozumění o zřízení Národního fondu