Dokumenty vlády - 2003-10-13

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

2003-10-13
     Záznam z jednání
     Usnesení č.1007k návrhu zákona o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů
     Usnesení č.1008k návrhu zákona o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství)
     Usnesení č.1009 + Pk poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodo- vém pojištění, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 450)
     Usnesení č.1010k návrhu Pravidel pro provedení personálního a organizačního auditu v ústředních správních úřadech, v Českém telekomunikačním úřadu a v Radě pro rozhlasové a televizní vysílání
     Usnesení č.1011k návrhu na sjednání Dohody o účasti České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky v Evropském hospodářském prostoru mezi Českou republikou, Estonskou republikou, Kyperskou republikou, Lotyšskou republikou, Litevskou republikou, Maďarskou republikou, Republikou Malta, Polskou republikou, Republikou Slovinsko a Slovenskou republikou a Evropským společenstvím, Belgickým královstvím, Dánským královstvím, Spolkovou republikou Německo, Řeckou republikou, Španělským královstvím, Francouzskou republikou, Irskem, Italskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím, Nizozemským královstvím, Rakouskou republikou, Portugalskou republikou, Finskou republikou, Švédským královstvím, Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska (členskými státy Evropské unie), Republikou Island, Knížectvím Lichtenštejnsko, Norským královstvím (státy Evropského sdružení volného obchodu)
     Usnesení č.1012 + Pk bezúplatnému převodu některého majetku státu, s nímž je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany, do vlastnictví územních samosprávných celků podle zákona č. 174/2003 Sb., o převodu některého nepotřebného vojenského majetku a majetku, s nímž je příslušné hospodařit Ministerstvo vnitra, z vlastnictví České republiky na územní samosprávné celky
     Usnesení č.1013o ustavení komise pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů o veřejnou zakázku stavby, připravovanou hlavním městem Praha
     Usnesení č.1014k Druhé zprávě o plnění Evropské sociální charty – první části
     Usnesení č.1015ke Zprávě o plnění systémových opatření v oblasti vězeňství a trestní politiky z hlediska reformy vězeňství
     Usnesení č.1016k Závěrečné zprávě o přípravě a realizaci komunikační strategie České republiky před vstupem do Evropské unie v období před referendem
     Usnesení č.1017o souhlasu s uskutečněním oficiální návštěvy předsedy vlády v Chilské republice a v Peruánské republice
     Usnesení č.1018o souhlasu s uskutečněním pracovní návštěvy místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí v Rakouské republice
     Usnesení č.1019o souhlasu s uskutečněním oficiální návštěvy předsedy vlády Estonské republiky Juhana Partse v České republice
     Usnesení č.1020o poskytování dotací na programy protidrogové politiky schvalovaných Radou vlády pro koordinaci protidrogové politiky Úřadem vlády
     Usnesení č.1021o poskytnutí finančního příspěvku Organizaci pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD) na Kvantitativní model klasifikace teritoriálních rizik za rok 2003
     Usnesení č.1022o poskytnutí finančního příspěvku Organizaci pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD) na aktivity v oblasti spolupráce s nečlenskými zeměmi z rozpočtu kapitoly 306 – Ministerstvo zahraničních věcí na rok 2003
     Usnesení č.1023o personálních změnách ve Správní radě Ústřední pojišťovny Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky
     Usnesení č.1024o změně usnesení vlády z 16. července 2003 č. 736, o jmenování členů meziresortní komise pro řešení zmírnění dopadů ukončení těžby uhlí v kladenském regionu a členů komise pro posouzení a hodnocení nabídek podaných k obchodní veřejné soutěži na přípravu a realizaci projektů pro řešení zmírnění dopadů ukončení těžby uhlí v kladenském regionu
     Usnesení č.1025o nařízení vlády o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí části nákladů spojených s výstavbou bytů určených přednostně pro zaměstnance příjemců investičních pobídek
     Usnesení č.1026o Strategii přistoupení České republiky k eurozóně
     Usnesení č.1027o souhlasu s obesláním XV. Valného shromáždění Světové organizace cestovního ruchu (WTO)