Dokumenty vlády - 2003-12-01

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

2003-12-01
     Záznam z jednání
     Usnesení č.1207k aktuálním problémům Moravskoslezského kraje
     Usnesení č.1208 + Pk poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů a zákona, kterým se mění zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 495)
     Usnesení č.1209 + Pk poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) (sněmovní tisk č. 499)
     Usnesení č.1210k návrhu na zvýšení základního kapitálu České exportní banky, a.s.
     Usnesení č.1211k záznamům z 39. a 40. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody České republiky
     Usnesení č.1212ke kandidátům na jmenování za členy Kolegia na úseku ochrany utajovaných skutečností při Nejvyšším státním zastupitelství
     Usnesení č.1213o ustavení komise pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů o veřejnou zakázku
     Usnesení č.1214o souhlasu s uskutečněním návštěvy předsedy vlády v institucích Evropské unie v Bruselu
     Usnesení č.1215o souhlasu s účastí předsedy vlády a místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí na zasedání Evropské rady
     Usnesení č.1216o obeslání Konference Energetické charty, na které bude přijat text Protokolu k Energetické chartě o tranzitu
     Usnesení č.1217o Žádosti rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o vyslovení souhlasu se změnami závazných ukazatelů státního rozpočtu na rok 2003 v kapitole 335 - Ministerstvo zdravotnictví
     Usnesení č.1218k návrhu zákona o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
     Usnesení č.1219o změně usnesení vlády z 12. listopadu 2003 č. 1153, o zabezpečení finančních prostředků k úhradě závazků zdravotnických zařízení zřízených bývalými okresními úřady