Dokumenty vlády - 2003-12-10

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

2003-12-10
     Záznam z jednání
     Usnesení č.1221k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.1222o nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 303/1995 Sb., o minimální mzdě, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.1223o nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 333/1993 Sb., o stanovení minimálních mzdových tarifů a mzdového zvýhodnění za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí a za práci v noci, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.1224o nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě (úprava náhrady za ztrátu na výdělku)
     Usnesení č.1225o nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 86/1993 Sb., o osobních požitcích poskytovaných duchovním církví a náboženských společností, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.1226o nařízení vlády o neuplatnění dodatečného cla na dovoz některých zemědělských výrobků pro kalendářní rok 2003
     Usnesení č.1227o nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 241/2003 Sb., o podmínkách stanovení individuálních limitů pro získání prémií na chov bahnic
     Usnesení č.1228o nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 242/2003 Sb., o podmínkách stanovení individuálních limitů pro získání prémií na chov krav bez tržní produkce mléka
     Usnesení č.1229 + Pk poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 502)
     Usnesení č.1230 + Pk poslaneckému návrhu zákona o převodu některého majetku, se kterým je příslušný hospodařit Česká správa letišť, státní podnik, z vlastnictví České republiky do vlastnictví některých krajů (sněmovní tisk č. 534)
     Usnesení č.1231k transformaci státního podniku Česká správa letišť a návrhu převodu regionálních letišť v Brně, Ostravě a Karlových Varech z vlastnictví státu do vlastnictví příslušných krajů
     Usnesení č.1232k návrhu podpory nestátních neziskových organizací k využívání strukturálních fondů a Fondu soudržnosti Evropské unie a Zprávě o nestátních neziskových organizacích v procesu integrace České republiky do Evropské unie
     Usnesení č.1233k žádosti České republiky o poskytnutí přechodných období pro implementaci směrnice Rady Evropské unie týkající se změn v systému zdanění energetických výrobků a elektřiny na úrovni Evropského společenství pro oblast elektřiny, pevných paliv, zemního plynu určeného pro energetické účely a nafty pro pohon motorů pro podnikatelské účely
     Usnesení č.1234k zajištění vysílání národních expertů a k úpravě jejich postavení v době působení v institucích Evropské unie
     Usnesení č.1235o bezúplatném převodu vybraných nemovitostí po bývalých okresních úřadech z vlastnictví České republiky do vlastnictví obcí s rozšířenou působností
     Usnesení č.1236o návrhu na zrušení podniku Zkušební ústav lehkého průmyslu, s.p. se sídlem v Českých Budějovicích sloučením do podniku Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. v zakladatelské působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu
     Usnesení č.1237 + Pk návrhu rozpočtu Pozemkového fondu České republiky na rok 2004
     Usnesení č.1238k zabezpečení realizace Rámcového programu pro podporu technologických center a center strategických služeb
     Usnesení č.1239ke Zprávě o plnění úkolů Surovinové politiky v oblasti nerostných surovin a jejich zdrojů
     Usnesení č.1240k návrhu na vyslovení souhlasu s přelety a průjezdy ozbrojených sil jiných států přes území České republiky v roce 2004
     Usnesení č.1241ke Společnému memorandu o sociálním začleňování
     Usnesení č.1242k návrhu na podpis a ratifikaci Dodatkového protokolu k Evropské úmluvě o předávání žádostí o právní pomoc
     Usnesení č.1243k návrhu na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Francouzské republiky o vzájemné ochraně utajovaných skutečností
     Usnesení č.1244k návrhu na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o vzájemné ochraně utajovaných skutečností
     Usnesení č.1245k návrhu na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spojených států amerických o prodloužení platnosti Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spojených států amerických o vědeckotechnické spolupráci
     Usnesení č.1246o souhlasu s uskutečněním oficiální návštěvy místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí v Kyrgyzstánu a Tádžikistánu
     Usnesení č.1247o souhlasu s uskutečněním pracovní návštěvy členů Evropské komise G. Verheugena a M. Wallströmové v České republice
     Usnesení č.1248o souhlasu s úhradou ročního příspěvku vyplývajícího z účasti České republiky v Implementační dohodě Mezinárodní energetické agentury
     Usnesení č.1249o souhlasu s úhradou členského příspěvku v Evropské konfederaci organizací pro zkoušení, inspekce, certifikace a prevenci (CEOC) od roku 2003
     Usnesení č.1250k návrhu zajištění péče České republiky o Památník J. A. Komenského v nizozemském Naardenu
     Usnesení č.1251k odejmutí souhlasu Národního bezpečnostního úřadu k provádění bezpečnostních prověrek II. stupně u navrhovaných osob, které jsou v pracovním poměru k Ministerstvu obrany nebo k ozbrojeným silám České republiky nebo které vykonávají vojenskou činnou službu nebo jsou studenty vojenských škol, Ministerstvem obrany
     Usnesení č.1252k převodu agendy spojené s koordinací realizace Koncepce integrace cizinců na území České republiky z Ministerstva vnitra na Ministerstvo práce a sociálních věcí
     Usnesení č.1253 + Pk návrhu na stanovení odměn za výkon veřejné funkce členů Rady pro výzkum a vývoj za rok 2003
     Usnesení č.1254k novelizaci Bezpečnostní strategie České republiky
     Usnesení č.1255o změně usnesení vlády z 1. prosince 2003 č. 1207, k aktuálním problémům Moravskoslezského kraje