Dokumenty vlády - 2006-01-04

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

2006-01-04
     Program jednání
     Záznam z jednání
 Usnesení č.1DOC56kBk návrhu zákona o přijetí úvěru Českou republikou od mezinárodní finanční instituce na financování investičních potřeb souvisejících s prováděním programu Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací
 Usnesení č.2DOC49kBo nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 689/2004 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání
 Usnesení č.3DOC49kBk poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 1214)
 Příloha č.1DOC30kBPříloha č.1 k usnesení č.3
 Usnesení č.4DOC51kBo Koncepci spotřebitelské politiky na léta 2006 až 2010
 Usnesení č.5DOC67kBo zabezpečení integrace azylantů v roce 2006
 Příloha č.1DOC201kBPříloha č.1 k usnesení č.5
 Příloha č.2DOC25kBPříloha č.2 k usnesení č.5
 Příloha č.3DOC46kBPříloha č.3 k usnesení č.5
 Usnesení č.6DOC54kBo zabezpečení integrace azylantů v roce 2006 v oblasti zajištění bezplatné výuky českého jazyka a k ověření nové koncepce a metodiky úvodních kurzů pro azylanty v pilotní fázi implementace
 Usnesení č.7DOC52kBk Informaci o plnění úkolů Akčního plánu boje s nelegální migrací za rok 2005
 Příloha č.1DOC76kBPříloha č.1 k usnesení č.7
 Usnesení č.8DOC55kBk Návrhu provedení dlouhodobého monitoringu situace romských komunit v České republice
 Usnesení č.9DOC49kBk návrhu na vymezení regionů NUTS 1 (La Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques) v České republice
 Usnesení č.10DOC49kBke Strategii prosazování obchodně ekonomických zájmů České republiky v Indické republice
 Usnesení č.11DOC50kBk zahlazování následků hornické činnosti podniků DIAMO, státní podnik a Palivový kombinát Ústí, státní podnik, v letech 2006 až 2009 a k jeho finančním dopadům
 Usnesení č.12DOC54kBo řešení problematiky daně z přidané hodnoty u některých humanitárních sbírek uspořádaných nestátními neziskovými organizacemi formou dárcovských SMS
 Usnesení č.13DOC47kBke Zprávě o zajištění obrany České republiky
 Usnesení č.14DOC49kBk Informaci o realizaci plnění úkolů a opatření uvedených v Národní strategii rozvoje cyklistické dopravy České republiky
 Usnesení č.15DOC53kBke Druhé periodické zprávě o plnění závazků vyplývajících z Mezinárodního paktu o občanských a politických právech
 Usnesení č.16DOC49kBke Zprávě o plnění doporučení Evropského výboru pro zabránění mučení a nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání (CPT) v roce 2005, vyplývajících z návštěvy tohoto výboru v České republice v roce 2002
 Usnesení č.17DOC48kBk Informaci o působení ochranného týmu Útvaru rychlého nasazení Policie České republiky v Irácké republice a o působení instruktorů Policie České republiky v mezinárodním projektu výcviku iráckých policistů v Jordánském hášimovském království
 Usnesení č.18DOC48kBke zprávě o pracovní návštěvě předsedy vlády ve Spolkové republice Německo dne 6. prosince 2005
 Usnesení č.19DOC50kBk návrhu na uskutečnění oficiálních návštěv předsedy vlády v Norském království dne 11. ledna 2006 a v Dánském království dne 12. ledna 2006
 Usnesení č.20DOC49kBk pracovní návštěvě prezidenta Maďarské republiky László Sólyoma v České republice ve dnech 12. a 13. ledna 2006
 Usnesení č.21DOC48kBke kandidátům na jmenování rektorů veřejných vysokých škol
 Usnesení č.22DOC52kBo Zásadách pro poskytování příspěvku obci na úhradu nákladů obce, vynaložených v souvislosti s azylovým zařízením na jejím území
 Příloha č.1DOC39kBPříloha č.1 k usnesení č.22
 Usnesení č.23DOC48kBo změně Statutu Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky
 Usnesení č.24DOC59kBo prodeji majetkových účastí České konsolidační agentury v některých společnostech
 Usnesení č.25DOC51kBo bezúplatném převodu některého majetku státu, s nímž je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany a Vojenský vlečkový úřad do vlastnictví místně příslušných územních samosprávných celků a o bezúplatném převodu nemovitých věcí, s nimiž je příslušný hospodařit podnik Vojenské lesy a statky ČR, s.p., do vlastnictví územních samosprávných celků (11. celek)
 Příloha č.1DOC384kBPříloha č.1 k usnesení č.25
 Příloha č.236kBPříloha č.2 k usnesení č.25
 Příloha č.3DOC27kBPříloha č.3 k usnesení č.25
 Usnesení č.26DOC48kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy
 Usnesení č.27DOC48kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Přírodní rezervace Havranka
 Usnesení č.28DOC52kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Lužické hory
 Usnesení č.29DOC49kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Český les
 Usnesení č.30DOC48kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Beskydy
 Usnesení č.31DOC49kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku Šumava
 Usnesení č.32DOC50kBo jmenování koordinátora pro koordinaci aktivit České republiky v zahraničí
 Usnesení č.33DOC47kBk Informaci o přípravě Strategie regenerace brownfieldů v České republice