Dokumenty vlády - 2006-02-22

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

2006-02-22
     Program jednání
     Dodatek č.1
     Záznam z jednání
 Usnesení č.175DOC72kBk Návrhu Národního rozvojového plánu České republiky na léta 2007 až 2013
 Usnesení č.176DOC50kBo nařízení vlády o podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou dotace ke krytí části nákladů spojených s opravami panelového domu
 Usnesení č.177DOC51kBo nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů
 Usnesení č.178DOC54kBo harmonizaci Národní politiky výzkumu a vývoje České republiky na léta 2004 až 2008 s Národní inovační politikou a dalšími relevantními dokumenty České republiky a Evropské unie
 Usnesení č.179DOC41kBo finančním krytí některých výdajů nezabezpečených ve státním rozpočtu České republiky na rok 2006
 Příloha č.1DOC42kBPříloha č.1 k usnesení č.179
 Usnesení č.180DOC51kBk situační zprávě o stavu příprav realizačního projektu a procesu notifikace státní podpory biopaliv
 Příloha č.1DOC27kBPříloha č.1 k usnesení č.180
 Usnesení č.181DOC51kBo Programu podpory environmentálních technologií v České republice
 Usnesení č.182DOC51kBke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 05/11 Finanční prostředky poskytované z Fondu národního majetku České republiky k odstranění starých ekologických zátěží
 Usnesení č.183DOC49kBke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 05/12 Hospodaření Státní tiskárny cenin s majetkem státu
 Usnesení č.184DOC50kBke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 05/15 Hospodaření státní organizace Správa železniční dopravní cesty s majetkem státu
 Usnesení č.185DOC51kBke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 05/10 Podpora zemědělství a lesního hospodářství poskytovaná prostřednictvím Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu, a.s.
 Usnesení č.186DOC51kBke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 05/09 Hospodaření Ministerstva zahraničních věcí
 Usnesení č.187DOC49kBo návrhu na jmenování do hodnosti generálmajora
 Usnesení č.188DOC48kBo návrhu na jmenování do hodnosti generálmajora
 Usnesení č.189DOC51kBo resortním výzkumném programu Bezpečnostní výzkum
 Usnesení č.190DOC50kBk pracovní návštěvě prezidenta republiky Václava Klause v rakouské spolkové zemi Tyrolsko ve dnech 23. až 26. února 2006
 Usnesení č.191DOC50kBk pracovní návštěvě prezidenta republiky Václava Klause ve Spolkové republice Německo dne 28. února 2006
 Usnesení č.192DOC50kBk návrhu na uskutečnění oficiální návštěvy předsedy vlády v Brazilské federativní republice a v Argentinské republice ve dnech 2. až 7. března 2006
 Usnesení č.193DOC50kBk návrhu na uskutečnění pracovní návštěvy ministra zahraničních věcí ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska ve dnech 27. a 28. února 2006
 Usnesení č.194DOC49kBk oficiální návštěvě prezidenta Ruské federace Vladimira Vladimiroviče Putina v České republice ve dnech 1. a 2. března 2006
 Usnesení č.195DOC52kBo poskytnutí peněžních darů na obnovu Českého národního domu v Oberá, v Argentinské republice, a na zprovoznění první etapy Českého kulturního centra v Rijece, v Republice Chorvatsko
 Usnesení č.196DOC49kBo rozhodnutí o privatizaci podle § 10 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 216)
 Příloha č.1DOC240kBPříloha č.1 k usnesení č.196
 Usnesení č.197DOC61kBo ustavení hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů zadávacího řízení na dodavatele vybrané stavby
 Usnesení č.198DOC56kBke koordinaci přípravy České republiky na čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů a z Fondu soudržnosti Evropské unie v letech 2007 až 2013
 Příloha č.1DOC64kBPříloha č.1 k usnesení č.198
 Usnesení č.199DOC50kBo žádosti rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o vyslovení souhlasu se změnami závazných ukazatelů státního rozpočtu České republiky na rok 2006, kapitoly Ministerstva obrany
 Usnesení č.200DOC51kBk návrhu na sjednání Dohody o hospodářské a průmyslové spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Argentinské republiky
 Usnesení č.201DOC49kBo zadání úkolu Úřadu pro zahraniční styky a informace a Bezpečnostní informační službě