Dokumenty vlády - 2007-07-18

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

2007-07-18
     Program jednání
     Záznam z jednání
 Usnesení č.807DOC80kBk návrhu zákona, kterým se mění zákon o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony, ve znění pozdějších předpisů
 Usnesení č.808DOC79kBk návrhu zákona o vývozu a dovozu zboží, které by mohlo být použito pro výkon trestu smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání, a o poskytování technické pomoci s tímto zbožím související, a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 Usnesení č.809DOC82kBk návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 68/2007 Sb.
 Usnesení č.810DOC79kBk návrhu zákona o zahájení činnosti Krajského soudu v Brně - pobočky v Jihlavě
 Usnesení č.811DOC56kBo nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech
 Usnesení č.812DOC85kBk poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 244)
 Příloha č.1DOC31kBPříloha č.1 k usnesení č.812
 Usnesení č.813DOC79kBke stanovisku veřejného ochránce práv ve věci průtahů v činnosti Ministerstva pro místní rozvoj při vyřizování podání na úseku stavebního řádu
 Usnesení č.814DOC80kBke stanovisku veřejného ochránce práv ve věci průtahů v činnosti Ministerstva práce a sociálních věcí při vyřizování odvolání proti rozhodnutím úřadů práce v případech vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání
 Usnesení č.815DOC78kBke Zprávě o stavu lidských práv v České republice v roce 2006
 Usnesení č.816DOC80kBk návrhu změn Legislativních pravidel vlády a Jednacího řádu vlády
 Příloha č.1DOC123kBPříloha č.1 k usnesení č.816
 Příloha č.2DOC53kBPříloha č.2 k usnesení č.816
 Usnesení č.817DOC92kBo způsobu provádění kontroly biopaliv při jejich uvádění na trh včetně případných nutných změn právních předpisů
 Usnesení č.818DOC97kBk postupu při řešení administrativní kapacity čerpání zdrojů strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na období 2007 - 2013
 Usnesení č.819DOC83kBk návrhu na uvolnění finančních prostředků rozpočtovaných pro účely příprav předsednictví České republiky v Radě Evropské unie v kapitole Všeobecná pokladní správa pro rok 2007 do kapitol jednotlivých ústředních orgánů a ostatních orgánů státní správy na základě přehodnocení jejich požadavků a v souladu s předpoklady celkového čerpání prostředků rozpočtu předsednictví do konce roku 2007
 Příloha č.1PDF52kBPříloha č.1 k usnesení č.819
 Usnesení č.820DOC90kBk revizi Koncepce informování o evropských záležitostech v České republice a návrh komunikačních priorit vlády na rok 2007
 Usnesení č.821DOC83kBo využitelnosti komunikačního prostředí Ministerstva vnitra pro komunikaci orgánů veřejné moci
 Usnesení č.822DOC88kBk návrhu na sjednání Smlouvy o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými
 Usnesení č.823DOC88kBo obeslání 22. Mezinárodního kongresu chlazení a Generální konference Mezinárodního ústavu chladírenského
 Usnesení č.824DOC72kBo rozhodnutí o privatizaci podle §10 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 225)
 Příloha č.1PDF341kBPříloha č.1 k usnesení č.824
 Usnesení č.825DOC86kBk žádosti o souhlas vlády podle § 20 odst. 4 zákona č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železniční dopravní cesty a o změně zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů, s prodejem pozemků v katastrálních územích Spořice a Březno u Chomutova, s nimiž hospodaří státní organizace Správa železniční dopravní cesty, s.o. a které jsou součástí železniční dopravní cesty, akciové společnosti Severočeské doly, a.s.
 Příloha č.1PDF53kBPříloha č.1 k usnesení č.825
 Usnesení č.826DOC85kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Beskydy
 Usnesení č.827DOC84kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Božídarské rašeliniště
 Usnesení č.828DOC84kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Přírodní rezervace Zvolská homole
 Usnesení č.829DOC84kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku Šumava
 Usnesení č.830DOC85kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Krkonošského národního parku
 Usnesení č.831DOC83kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Železné hory
 Usnesení č.832DOC85kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku Šumava
 Usnesení č.833DOC84kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Žebračka
 Usnesení č.834DOC84kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Jizerskohorské bučiny a Chráněné krajinné oblasti Jizerské hory
 Usnesení č.835DOC87kBk návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s dokončením přechodu zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální televizní vysílání
 Usnesení č.836DOC90kBo přeměně České pošty, s.p. na akciovou společnost
 Usnesení č.837DOC89kBk návrhu na podpis Dohody o účasti Bulharské republiky a Rumunska v Evropském hospodářském prostoru
 Usnesení č.838DOC92kBk návrhu Dohody mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými o zpracovávání údajů jmenné evidence cestujících (PNR) leteckými dopravci a o jejich předávání Ministerstvu vnitřní bezpečnosti Spojených států