Dokumenty vlády - 2007-11-14

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

2007-11-14
     Program jednáníDOC94kB
     Dodatek č.1DOC34kB
     Záznam z jednání
 Usnesení č.1275PDF25kBDOCNávrh poslanců Zdeňka Jičínského, Jiřího Paroubka, Bohuslava Sobotky, Michala Haška, Miloslava Vlčka, Lubomíra Zaorálka a dalších na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 332)
    Příloha č.1PDF35kBDOCPříloha č.1 k usnesení č. 1275
 Usnesení č.1276PDF24kBDOCNávrh poslanců Františka Dědiče, Jana Špiky, Jana Bauera, Jana Babora,Zdeňka Kotouše a Karla Šplíchala na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění) (sněmovní tisk č. 330)
    Příloha č.1PDF25kBDOCPříloha č.1 k usnesení č. 1276
 Usnesení č.1277PDF24kBDOCNávrh zastupitelstva Jihomoravského kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 585/2006 Sb. (sněmovní tisk č. 334)
    Příloha č.1PDF23kBDOCPříloha č.1 k usnesení č. 1277
 Usnesení č.1278PDF25kBDOCSenátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 329)
    Příloha č.1PDF23kBDOCPříloha č.1 k usnesení č. 1278
 Usnesení č.1279PDF17kBDOCNávrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 132/2005 Sb., kterým se stanoví národní seznam evropsky významných lokalit
 Usnesení č.1280PDF25kBDOCKoncepce prodeje kreditů v mezinárodním emisním obchodování
 Usnesení č.1281PDF26kBDOCNávrh na vyslovení souhlasu s přeletem a přistáním letadla ozbrojených sil Bangladéšské lidové republiky na území České republiky
 Usnesení č.1282PDF27kBDOCNávrh na změnu usnesení vlády ze dne 6. září 2000 č. 882 o využití nevyčerpaných prostředků ex-VPS na úhradu části zádržného vztahující se k prostředkům fondu Phare
 Usnesení č.1283PDF25kBDOCŽádost o souhlas vlády s prodejem nemovitostí, které jsou součástí železniční dopravní cesty a se kterými přísluší hospodařit Správě železniční dopravní cesty, státní organizaci - celek 1
    Příloha č.1PDF1420kBDOCPříloha č.1 k usnesení č. 1283
 Usnesení č.1284PDF15kBDOCAnalýza stavu výzkumu, vývoje a inovací v České republice a jejich srovnání se zahraničím v roce 2007
 Usnesení č.1285PDF27kBDOCNávrh na stanovení odměn za výkon veřejné funkce členů Rady pro výzkum a vývoj za rok 2007 a zpráva o činnosti Rady pro výzkum a vývoj za rok 2007, návrh na stanovení odměn za výkon veřejné funkce členů předsednictva Grantové agentury České republiky za rok 2007 a zpráva o činnosti předsednictva Grantové agentury České republiky za rok 2007 a návrh na stanovení odměn za výkon veřejné funkce pro členy poradních orgánů Rady pro výzkum a vývoj za rok 2007 a zprávy o činnosti poradních orgánů Rady pro výzkum a vývoj v roce 2007
    Příloha č.1PDF26kBDOCPříloha č.1 k usnesení č. 1285
    Příloha č.2PDF25kBDOCPříloha č.2 k usnesení č. 1285
    Příloha č.3PDF23kBDOCPříloha č.3 k usnesení č. 1285
 Usnesení č.1286PDF23kBDOCInformace o plnění Národního programu přípravy na stárnutí na období let 2003 až 2007
 Usnesení č.1287PDF16kBDOCNávrh Dohody o narovnání se společností UFC v rámci deblokace ruského dluhu
 Usnesení č.1288PDF27kBDOCNávrh na obeslání 25. Shromáždění Mezinárodní námořní organizace (IMO), Londýn, 19.-30. listopadu 2007
    Příloha č.1PDF30kBDOCPříloha č.1 k usnesení č. 1288
 Usnesení č.1289PDF25kBDOCNávrh na obeslání schůzky předsedů vlád členských zemí Středoevropské iniciativy v Sofii ve dnech 26. - 27. listopadu 2007
 Usnesení č.1290PDF28kBDOCNávrh na obeslání 30. Mezinárodní konference Červeného kříže a Červeného půlměsíce, která se uskuteční v Ženevě ve dnech 26. - 30. listopadu 2007
    Příloha č.1PDF33kBDOCPříloha č.1 k usnesení č. 1290
 Usnesení č.1291PDF19kBDOCOficiální návštěva předsedy vlády Turecké republiky Recepa Tayyipa Erdoğana v České republice ve dnech 14. až 16. listopadu 2007
 Usnesení č.1292PDF18kBDOCNávrh na uskutečnění oficiální návštěvy předsedy Rady ministrů Bosny a Hercegoviny Nikoly Špiriće v České republice ve dnech 20.-21. listopadu 2007
 Usnesení č.1293PDF19kBDOCBezúplatný převod některého majetku státu s nímž je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany a Vojenský vlečkový úřad do vlastnictví územních samosprávných celků - 23. celek
    Příloha č.1PDF440kBDOCPříloha č.1 k usnesení č. 1293
    Příloha č.2PDF30kBDOCPříloha č.2 k usnesení č. 1293
 Usnesení č.1294PDF26kBDOCŽádost rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR o vyslovení souhlasu se změnou závazných ukazatelů státního rozpočtu kapitoly 334 Ministerstvo kultury na rok 2007
 Usnesení č.1295PDF24kBDOCPříspěvek České republiky k oddlužení Libérie
 Usnesení č.1296PDF18kBDOCŽádost vládě ČR o souhlas se změnou účelovosti použití prostředků vložených do rezervního fondu kapitoly 333 - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v programu 233 510 Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny sportu a tělovýchovy
 Usnesení č.1297PDF26kBDOCŽádost rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o povolení přesunu prostředků mezi závaznými ukazateli státního rozpočtu na rok 2007 v rámci rozpočtové kapitoly 313-Ministerstva práce a sociálních věcí k zajištění úhrady příspěvku na péči