Dokumenty vlády - 2007-11-21

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

2007-11-21
     Program jednáníDOC120kB
     Dodatek č.1DOC39kB
     Záznam z jednání
 Usnesení č.1298PDF25kBDOCNávrh poslanců Bohuslava Sobotky, Radko Martínka, Michala Haška, Jiřího Paroubka, Miloslava Vlčka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 340)
    Příloha č.1PDF23kBDOCPříloha č.1 k usnesení č. 1298
 Usnesení č.1299PDF25kBDOCNávrh poslanců Davida Kafky, Daniela Petrušky, Přemysla Rabase, Michaely Šojdrové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 162/2003 Sb., o podmínkách provozování zoologických zahrad a o změně některých zákonů (zákon o zoologických zahradách) (sněmovní tisk č. 337)
    Příloha č.1PDF22kBDOCPříloha č.1 k usnesení č. 1299
 Usnesení č.1300PDF20kBDOCStátní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2008; Systém monitorování a vyhodnocování dosažených úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie
 Usnesení č.1301PDF25kBDOCZpráva o využití doporučení Veřejného ochránce práv na změny právní úpravy uvedených v Souhrnné zprávě o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2006
 Usnesení č.1302PDF25kBDOCPodnět Rady vlády České republiky pro lidská práva k používání opatření omezujících pohyb osob při poskytování sociálních služeb a k návrhu změn zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů
 Usnesení č.1303PDF37kBDOCZpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky za měsíc říjen 2007
 Usnesení č.1304PDF28kBDOCNávrh na vypovězení Dohody mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o sociálním zabezpečení a Protokolu k této dohodě, podepsané dne 2. prosince 1959 v Praze, ve vztahu k Ruské federaci
 Usnesení č.1305PDF25kBDOCVyhodnocení plnění Národní inovační politiky České republiky na léta 2005-2010 v roce 2007
 Usnesení č.1306PDF25kBDOCProdej majetkové účasti České konsolidační agentury ve společnosti AGRO ZVOLE, a.s.
 Usnesení č.1307PDF25kBDOCZpráva o pracovní návštěvě předsedy vlády Mirka Topolánka ve Svobodném státu Sasko dne 26. října 2007
 Usnesení č.1308PDF18kBDOCPovolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v pozdějším znění, z ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Broumovsko ze zákazu rozdělávání ohňů z důvodu pálení klestu na lesních pozemcích města Stárkova
 Usnesení č.1309PDF18kBDOCPovolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 29 písm. d) a i) a § 34 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Adršpašsko-teplické skály v CHKO Broumovsko, Národní přírodní rezervace Trčkov a Národní přírodní rezervace Bukačka v Chráněné krajinné oblasti Orlické hory a Národní přírodní rezervace Rašeliniště Jizery v Chráněné krajinné oblasti Jizerské hory pro vstup a odchyt živočichů, a to za účelem výzkumu chrostíků
 Usnesení č.1310PDF17kBDOCPovolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 3 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v pozdějším znění, z ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Blanský les pro obnovu meliorační sítě v lesních porostech v revíru Jaronín
 Usnesení č.1311PDF19kBDOCPovolení výjimky ze základních ochranných podmínek NP Šumava podle ustanovení § 43 a § 16 odst. 1 písm. d) a e) zákona č. 114/1992 Sb., a to za účelem pořádání XXIII. Šumavského skimaratonu v běhu na lyžích ve dnech 23. – 24. 2. 2007 v oblasti Prášil, Modravy, Filipovy Hutě, Horské Kvildy, Zhůří a Kvildy
 Usnesení č.1312PDF17kBDOCPovolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 29 písm. d) a i) zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek NPR Brouskův mlýn za účelem výzkumu avifauny
 Usnesení č.1313PDF20kBDOCPovolení výjimky podle ustanovení § 43 a v § 26 odst. 1 písm. c), § 29 písm. d) a i) a v § 34 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek vybraných národních přírodních rezervací a přírodních rezervací v Chráněné krajinné oblasti Beskydy, pro vjezd motorovým vozidlem a pro vstup a sběr rostlin, a to za účelem sběru reprodukčního materiálu
 Usnesení č.1314PDF18kBDOCPovolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 písm. d) a i) a § 34 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Přírodní rezervace Smrk, Přírodní rezervace Studenčany, Přírodní rezervace Bučací potok a Přírodní rezervace V Podolánkách v Chráněné krajinné oblasti Beskydy pro vstup a odchyt živočichů a pro vjezd motorovým vozidlem mimo silnice a místní komunikace, a to za účelem entomologického průzkumu
 Usnesení č.1315PDF18kBDOCPovolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 29 písm. d) a i) a § 34 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Národní přírodní rezervaci Salajka, Přírodní rezervaci Smrk a Přírodní rezervaci V Podolánkách v Chráněné krajinné oblasti Beskydy pro vstup a odchyt živočichů, a to za účelem výzkumu pisivek (Psocoptera)
 Usnesení č.1316PDF17kBDOCPřírodní rezervace (PR) Velký a Malý Kamýk - stavba základnové stanice BTS GSM T - Mobile č. 32097 Vysoký Kamýk, žadatel společnost T - Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, 149 00 Praha 4, v zastoupení společností REALISTAV s.r.o., Okružní 627, 370 01 České Budějovice
 Usnesení č.1317PDF16kBDOCPovolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 29 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Žofínský prales pro vstup, a to za účelem fotografování
 Usnesení č.1318PDF25kBDOCZměna využití finančních prostředků přidělených Ministerstvu zahraničních věcí usnesením vlády č. 740/2005 k implementaci Nařízení Rady (ES) č. 2252/2004 o normách pro bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních pasech a cestovních dokladech vydávaných členskými státy
 Usnesení č.1319PDF17kBDOCNávrh na poskytnutí dobrovolného příspěvku Zvláštnímu soudu pro Libanon
 Usnesení č.1320PDF28kBDOCInformace o průběhu a výsledcích osmého zasedání konference smluvních stran Úmluvy OSN o boji proti desertifikaci v zemích postižených velkým suchem a/nebo desertifikací, zejména v Africe (Madrid, Španělsko, 3. – 14. září 2007), a návrh na obeslání prvního mimořádného zasedání konference smluvních stran Úmluvy OSN o boji proti desertifikaci v zemích postižených velkým suchem a/nebo desertifikací, zejména v Africe (New York, Spojené státy americké, 26. listopadu 2007)
    Příloha č.1PDF19kBDOCPříloha č.1 k usnesení č. 1320
 Usnesení č.1321PDF25kBDOCZměny ve složení členů Řídícího výboru akciové společnosti České dráhy
 Usnesení č.1322PDF17kBDOCPotenciál obnovitelných zdrojů energie v České republice
 Usnesení č.1323PDF18kBDOCŽádost o navýšení státního rozpočtu České republiky na rok 2007, kapitoly 307 - Ministerstvo obrany
 Usnesení č.1324PDF19kBDOCŽádost o navýšení prostředků kapitoly 329 - Ministerstvo zemědělství k řešení rozpočtově nekrytých výdajů roku 2007
 Usnesení č.1325PDF18kBDOCNávrh na uskutečnění oficiální návštěvy ministra a předsedy Legislativní rady vlády v zastoupení předsedy vlády v Egyptské arabské republice u příležitosti zahájení výstavy „Saving the Monuments of Nubia – The Czech Participation in the International Campaign to Save the Monuments in Nubia“ v Núbijském muzeu v Asuánu“