Dokumenty vlády - 2007-12-19

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

2007-12-19
     Program jednáníDOC155kB
     Dodatek č.1DOC41kB
     Záznam z jednání
 Usnesení č.1413PDF26kBDOCNávrh rekodifikace trestního práva hmotného
 Usnesení č.1414PDF25kBDOCNávrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
 Usnesení č.1415PDF26kBDOCNávrh zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů
 Usnesení č.1416PDF25kBDOCNávrh zákona, kterým se mění některé zákony související s oblastí evidence obyvatel
 Usnesení č.1417PDF18kBDOCNávrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 622/2004 Sb., o poskytování příplatku k důchodu ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem v oblasti sociální, ve znění nařízení vlády č. 405/2005 Sb.
 Usnesení č.1418PDF18kBDOCNávrh nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2008 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částky, které se započítávají za pevná paliva, a částky normativních nákladů na bydlení
 Usnesení č.1419PDF18kBDOCNávrh nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (úprava náhrady)
 Usnesení č.1420PDF17kBDOCNávrh nařízení vlády o národním programu snižování emisí ze stávajících zvláště velkých spalovacích zdrojů
 Usnesení č.1421PDF17kBDOCNávrh nařízení vlády o podmínkách, výši a způsobu poskytnutí příspěvku k řešení důsledků restrukturalizace akciové společnosti České dráhy a státní organizace Správa železniční dopravní cesty
 Usnesení č.1422PDF17kBDOCNávrh novely nařízení vlády č. 133/2005 Sb., o technických požadavcích na provozní a technickou propojrnost evropského železničního systému
 Usnesení č.1423PDF18kBDOCNávrh nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní nebo náhradní služby a výkonu vojenských cvičení a o úpravě náhrady za ztrátu na platu po skončení neschopnosti výkonu služby nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků z povolání (úprava náhrady za ztrátu na výdělku vojáků)
 Usnesení č.1424PDF26kBDOCKateřiny Konečné, Vlastimila Aubrechta, Miroslava Opálky, Břetislava Petra, Milana Bičíka, Milana Urbana, Václava Exnera a Milady Halíkové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 367)
    Příloha č.1PDF29kBDOCPříloha č.1 k usnesení č. 1424
 Usnesení č.1425PDF26kBDOCNávrh poslanců Robina Böhnische, Antonína Sedi, Petr Wolfa, Karla Černého a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 357/2005 Sb., o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich, o zvláštním příspěvku k důchodu některým osobám, o jednorázové peněžní částce některým účastníkům národního boje za osvobození v letech 1939 až 1945 a o změně některých zákonů (sněmovní tisk č. 370)
    Příloha č.1PDF32kBDOCPříloha č.1 k usnesení č. 1425
 Usnesení č.1426PDF25kBDOCNávrh poslanců Davida Kafky a Václava Mencla na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 20/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 371)
    Příloha č.1PDF22kBDOCPříloha č.1 k usnesení č. 1426
 Usnesení č.1427PDF25kBDOCNávrh poslanců Jiřího Paroubka, Davida Ratha, Bohuslava Sobotky a dalších na vydání zákona o zrušení regulačních poplatků ve zdravotnictví (sněmovní tisk č. 372)
    Příloha č.1PDF25kBDOCPříloha č.1 k usnesení č. 1427
 Usnesení č.1428PDF27kBDOCNávrh poslanců Michala Haška, Bohuslava Sobotky, Jeronýma Tejce, Jiřího Paroubka, Davida Ratha a dalších na vydání zákona o přechodu Úrazové nemocnice v Brně a o změně zákona, kterým se mění zákon č. 290/2002 Sb., o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce, občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu a o souvisejících změnách a o změně zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky, ve znění zákona č. 10/2001 Sb., a zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 373)
    Příloha č.1PDF31kBDOCPříloha č.1 k usnesení č. 1428
 Usnesení č.1429PDF26kBDOCNávrh na schválení personálních projektů ministerstev a dalších ústředních správních úřadů zpracovaných podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti
 Usnesení č.1430PDF26kBDOCVyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou
 Usnesení č.1431PDF25kBDOCNávrh stanoviska vlády k přijatelnosti a odůvodněnosti stížností č. 38817/04, 11179/06, 11163/06 a 1458/07 podaných k Evropskému soudu pro lidská práva
 Usnesení č.1432PDF17kBDOCNávrh na podání žádosti o postoupení věci č. 18642/04 Smatana proti České republice velkému senátu Evropského soudu pro lidská práva
 Usnesení č.1433PDF17kBDOCNávrh plánu nelegislativních úkolů vlády České republiky na 1. pololetí 2008 a výhled na 2. pololetí 2008
    Příloha č.1PDF682kBDOCPříloha č.1 k usnesení č. 1433
    Příloha č.2PDF397kBDOCPříloha č.2 k usnesení č. 1433
 Usnesení č.1434PDF25kBDOCPrincipy, nástroje a návrh priorit pro dopracování aktualizované Strategie udržitelného rozvoje České republiky ( 2007)
 Usnesení č.1435PDF25kBDOCNávrh rozpočtu Pozemkového fondu České republiky na rok 2008
    Příloha č.1PDF21kBDOCPříloha č.1 k usnesení č. 1435
 Usnesení č.1436PDF26kBDOCSměrnice k výběru objektů obranné infrastruktury a zpracování dokumentace
 Usnesení č.1437PDF27kBDOCNávrh na vyslovení souhlasu s přelety a průjezdy ozbrojených sil jiných států přes území České republiky v roce 2008
 Usnesení č.1438PDF27kBDOCNávrh změn Statutu Legislativní rady vlády a personálního složení Legislativní rady vlády
 Usnesení č.1439PDF24kBDOCStatut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci
    Příloha č.1PDF50kBDOCPříloha č.1 k usnesení č. 1439
 Usnesení č.1440PDF17kBDOCNávrh usnesení vlády České republiky o Digitalizaci Ústředního seznamu kulturních památek České republiky
 Usnesení č.1441PDF43kBDOCZpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky za měsíc listopad 2007
 Usnesení č.1442PDF25kBDOCO změně usnesení vlády č. 1224/2007 k účelovému příspěvku na zabezpečení provozu kontaktních míst veřejné správy Czech POINT
 Usnesení č.1443PDF27kBDOCNávrh na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Singapurské republiky o letecké dopravě
 Usnesení č.1444PDF17kBDOCNávrh na úhradu dobrovolného příspěvku z kapitoly 353 – Úřad pro ochranu hospodářské soutěže a její výdajové položky neinvestiční transfery mezinárodním organizacím na činnost v rámci přezkoumání soutěžního práva a politiky v České republice Soutěžním výborem pro hospodářskou soutěž Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD) formou tzv. peer review
 Usnesení č.1445PDF17kBDOCÚhrada členských příspěvků mezinárodním vládním a nevládním organizacím v resortu zemědělství v roce 2008 a 2009
 Usnesení č.1446PDF18kBDOCPovolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v pozdějším znění, z ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Broumovsko ze zákazu rozdělávání ohňů z důvodu pálení klestu na lesních pozemcích města Hronov
 Usnesení č.1447PDF25kBDOCNávrh zákona, kterým se mění některé zákony související s registrovaným partnerstvím
 Usnesení č.1448PDF24kBDOCNávrh na sjednání rezortní smlouvy týkající se „Ujednání mezi Českou republikou - Ministerstvem financí a Evropskou bankou pro obnovu a rozvoj o zřízení ODA fondu technické spolupráce ČR“ (dále jen „Ujednání“)
 Usnesení č.1449PDF25kBDOCSmírné řešení hrozícího arbitrážního sporu Monarch Machinery LLC versus Česká republika
 Usnesení č.1450PDF25kBDOCZpráva o provedených vnitřních auditech v rámci svěřené působnosti resortů a ostatních ústředních orgánů státní správy s návrhy protikorupčních nástrojů
 Usnesení č.1451PDF25kBDOCNávrh na změnu usnesení vlády č.81 ze dne 24. ledna 2007 o vyhlášení nouzového stavu - zrušení vázání finančních prostředků v rozpočtové kapitole Ministerstva pro místní rozvoj
 Usnesení č.1452PDF18kBDOCPovolení výjimky na žádost Alpinistického klubu lyžařů Východních Krkonoš ze základních ochranných podmínek Krkonošského národního parku dle § 43 a § 16 odst. 1 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb. pro pořádání skialpinistického závodu „Noc tuleních pásů“ na území KRNAP
 Usnesení č.1453PDF16kBDOCNávrh nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání
 Usnesení č.1454PDF28kBDOCRevokace usnesení vlády ze dne 22. října 2007 č. 1203
 Usnesení č.1455PDF25kBDOCNávrh druhé změny usnesení vlády ze dne 7. listopadu 2007 č. 1272, k návrhu na sjednání Rámcové dohody mezi Švýcarskou federální radou a vládou České republiky ve věci implementace Programu švýcarsko-české spolupráce na snížení hospodářských a sociálních rozdílů v rámci rozšířené Evropské unie
 Usnesení č.1456PDF18kBDOCPovolení výjimky na žádost KČT Baník Žacléř o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Krkonošského národního parku dle § 43 a § 16 odst. 1 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to pro pořádání sportovních akcí „Novoroční hvězdicový výstup na Rýchory“ a „Lyžařský přejezd Rýchory a Pomezních Bud“ na území KRNAP
 Usnesení č.1457PDF26kBDOCPřehled objektů, které za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu mohou být napadeny č.j. V450/2007