Dokumenty vlády - 2010-08-11

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

2010-08-11
     Program jednáníDOC102kB
     Dodatek č.1DOC30kB
     Záznam z jednání
 Usnesení č.563PDF42kBDOCNávrh příjmů a výdajů rozpočtových kapitol a státních fondů na rok 2011
 Usnesení č.564PDF25kBDOCNávrh poslanců Jeronýma Tejce, Bohuslava Sobotky a dalších na vydání zákona o zrušení listinných akcií na majitele a o změně některých souvisejících zákonů (sněmovní tisk č. 22)
    Příloha č.1PDF30kBDOCPříloha č.1 k usnesení č. 564
 Usnesení č.565PDF26kBDOCNávrh poslanců Petra Hulinského, Stanislava Křečka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 23)
    Příloha č.1PDF32kBDOCPříloha č.1 k usnesení č. 565
 Usnesení č.566PDF25kBDOCSenátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (sněmovní tisk č. 26)
    Příloha č.1PDF38kBDOCPříloha č.1 k usnesení č. 566
 Usnesení č.567PDF27kBDOCSenátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 347/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 25)
    Příloha č.1PDF26kBDOCPříloha č.1 k usnesení č. 567
 Usnesení č.568PDF26kBDOCNávrh zastupitelstva Karlovarského kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 29)
    Příloha č.1PDF25kBDOCPříloha č.1 k usnesení č. 568
 Usnesení č.569PDF24kBDOCSenátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní infrastruktury (sněmovní tisk č. 24)
    Příloha č.1PDF30kBDOCPříloha č.1 k usnesení č. 569
 Usnesení č.570PDF25kBDOCSenátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 28)
    Příloha č.1PDF26kBDOCPříloha č.1 k usnesení č. 570
 Usnesení č.571PDF26kBDOCSenátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 27)
    Příloha č.1PDF25kBDOCPříloha č.1 k usnesení č. 571
 Usnesení č.572PDF25kBDOCNávrh poslanců Pavla Hojdy, Karla Šidla, Marie Rusové, Vojtěcha Filipa, Vojtěcha Adama a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 30)
    Příloha č.1PDF26kBDOCPříloha č.1 k usnesení č. 572
 Usnesení č.573PDF19kBDOCNávrh nařízení vlády o převodu některých archiválií ve vlastnictví České republiky do zahraničí
 Usnesení č.574PDF25kBDOCVyhodnocení Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2009
 Usnesení č.575PDF20kBDOCAktualizace strategie financování požadavků na čištění městských odpadních vod
    Příloha č.1PDF106kBDOCPříloha č.1 k usnesení č. 575
    Příloha č.2PDF22kBDOCPříloha č.2 k usnesení č. 575
 Usnesení č.576PDF28kBDOCZpráva o problematice nežádoucího rozšiřování zástavby do okolních území (urban sprawl)
 Usnesení č.577PDF17kBDOCNávrh na jmenování členů, předsedy a místopředsedy výzkumné rady Technologické agentury České republiky
 Usnesení č.578PDF30kBDOCNávrh na složení Bezpečnostní rady státu a Výboru pro zpravodajskou činnost
 Usnesení č.579PDF25kBDOCZpráva o oficiální návštěvě předsedy vlády České republiky Petra Nečase ve Slovenské republice dne 19. července 2010 a účasti na zasedání předsedů vlád Visegrádské skupiny v Budapešti dne 20. července 2010
 Usnesení č.580PDF25kBDOCZpráva o pracovní návštěvě místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí ve Spolkové republice Německo a v Afghánské islámské republice ve dnech 19. – 21. července 2010
 Usnesení č.581PDF25kBDOCZpráva o oficiální návštěvě ministra zahraničních věcí Slovenské republiky Mikuláše Dzurindy v České republice dne 15. července 2010
 Usnesení č.582PDF27kBDOCZměny ve složení Řídícího výboru akciové společnosti České dráhy
 Usnesení č.583PDF24kBDOCNávrh poslankyň Kristýny Kočí a Karolíny Peake na vydání zákona , kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 110/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 76/2008 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 110/2009 Sb., zákona č. 417/2009 Sb., a zákona č. 179/2010 Sb. (sněmovní tisk č. 45)
    Příloha č.1PDF21kBDOCPříloha č.1 k usnesení č. 583
 Usnesení č.584PDF19kBDOCStanovení aktuálního postupu při odstraňování škod způsobených přívalovými povodněmi v srpnu 2010