Dokumenty vlády - 2013-04-24

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

2013-04-24
     Program jednáníDOC91kB
     Dodatek č.1DOC33kB
     Záznam z jednání
 Usnesení č.282PDF30kBDOCNávrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2012
 Usnesení č.283PDF20kBDOCNávrh střednědobých výdajových rámců na léta 2014 až 2016
 Usnesení č.284PDF28kBDOCNávrh zákona, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů
 Usnesení č.285PDF27kBDOCNávrh zákona o vyhlášení Národního parku Šumava a o změně zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
 Usnesení č.286PDF27kBDOCNávrh poslanců Petra Bendla, Pavola Lukši, Jiřího Papeže, Ladislava Skopala a Pavla Kováčika na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 950)
    Příloha č.1PDF34kBDOC         Příloha č.1 k usnesení č. 286
 Usnesení č.287PDF26kBDOCNávrh poslanců Jana Bureše, Pavla Staňka, Jiřího Pospíšila a Františka Laudáta na vydání zákona, kterým se mění zákon České národní rady č. 586/2992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 951)
    Příloha č.1PDF33kBDOC         Příloha č.1 k usnesení č. 287
 Usnesení č.288PDF26kBDOCNávrh poslance Davida Ratha na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů, a další zákony (sněmovní tisk č. 957)
    Příloha č.1PDF41kBDOC         Příloha č.1 k usnesení č. 288
 Usnesení č.289PDF26kBDOCNávrh poslance Jana Husáka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 961)
    Příloha č.1PDF26kBDOC         Příloha č.1 k usnesení č. 289
 Usnesení č.290PDF27kBDOCKonvergenční program České republiky (aktualizace duben 2013)
 Usnesení č.291PDF26kBDOCInformace o pokladním plnění státního rozpočtu České republiky za 1. čtvrtletí 2013
 Usnesení č.292PDF20kBDOCŽádost o souhlas vlády s prodejem nemovitostí, které jsou součástí železniční dopravní cesty a se kterými má právo hospodařit Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (celek 30)
    Příloha č.1PDF113kBDOC         Příloha č.1 k usnesení č. 292
 Usnesení č.293PDF40kBDOCZpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky za měsíc březen 2013
 Usnesení č.294PDF22kBDOCAktualizace Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 až 2015 s výhledem do roku 2020
 Usnesení č.295PDF34kBDOCNávrh na změnu usnesení vlády ze dne 11. dubna 2012 č. 263, o změně usnesení vlády ze dne 21. září 2011 č. 704, o jmenování meziresortních komisí a komisí pro posouzení a hodnocení nabídek, týkajících se řešení ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných společností v Ústeckém kraji a v Karlovarském kraji a řešení revitalizace Moravskoslezského kraje
    Příloha č.1PDF22kBDOC         Příloha č.1 k usnesení č. 295
    Příloha č.2PDF24kBDOC         Příloha č.2 k usnesení č. 295
    Příloha č.3PDF22kBDOC         Příloha č.3 k usnesení č. 295
    Příloha č.4PDF25kBDOC         Příloha č.4 k usnesení č. 295
 Usnesení č.296PDF19kBDOCPoskytnutí peněžních darů do zahraničí na péči o české válečné hroby v roce 2013
 Usnesení č.297PDF20kBDOCNávrh na uskutečnění oficiálních návštěv předsedy vlády P. Nečase v Litevské republice dne 16. 5. 2013 a v Lotyšské republice dne 17. 5. 2013
 Usnesení č.298PDF19kBDOCPracovní návštěva předsedy Evropské rady Hermana Van Rompuye v České republice dne 25. dubna 2013
 Usnesení č.299PDF19kBDOCNávrh na uskutečnění pracovní návštěvy ministra zahraničních věcí Nového Zélandu Murraye McCullyho v České republice ve dnech 24.-25. dubna 2013
 Usnesení č.300PDF27kBDOCZpráva o pracovní návštěvě předsedy Evropské komise Josého Manuela Barrosa v České republice ve dnech 2. – 3. dubna 2013
 Usnesení č.301PDF27kBDOCZpráva o uskutečnění oficiální návštěvy palestinského ministra zahraničních věcí Rijáda Malkího s delegací v ČR dne 2. dubna 2013
 Usnesení č.302PDF21kBDOCStatut a Jednací řád Rady pro fondy Společného strategického rámce
 Usnesení č.303PDF29kBDOCNávrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
 Usnesení č.304PDF20kBDOCPoskytnutí mimořádného peněžního daru krajanskému spolku Sokol West v Texasu (USA) na obnovu činnosti krajanské komunity