Dokumenty vlády - 2001-04-25

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

2001-04-25
     Záznam z jednání
     Usnesení č.381k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 9/1991 Sb., o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.382k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 273/1993 Sb., o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl, o změně a doplnění některých zákonů a některých dalších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.383k návrhu zákona o svobodě náboženské víry a postavení církví a náboženských společností a o změně některých dalších zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech)
     Usnesení č.384o nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky
     Usnesení č.385o nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na chladicí zařízení
     Usnesení č.386o nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 358/2000 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev
     Usnesení č.387o nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky a zásady pro poskytování finanční podpory pro zpracování brambor a pšenice na škrob a kterým se stanoví podmínky a zásady pro poskytování subvence při vývozu výrobků z bramborového škrobu
     Usnesení č.388o nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky a zásady opatření k podpoře vývozu sladu
     Usnesení č.389 + Pk senátnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu (sněmovní tisk č. 896)
     Usnesení č.390 + Pk poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 892)
     Usnesení č.391 + Pk návrhu zastupitelstva Ostravského kraje na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky (sněmovní tisk č. 895)
     Usnesení č.392k Informaci o pokladním plnění státního rozpočtu České republiky za 1. čtvrtletí 2001 a k Informaci o vývoji daňových nedoplatků a inkasa daňových příjmů za rok 2000
     Usnesení č.393ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 00/33 Majetek státu a prostředky státního rozpočtu - kapitola Ministerstvo zahraničních věcí
     Usnesení č.394ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 00/10 - Majetek státu a rozpočtové prostředky - kapitola Ministerstvo vnitra
     Usnesení č.395ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce 00/22 Prostředky státního rozpočtu a rozpočtů okresních úřadů poskytované na zajištění dopravní obslužnosti území
     Usnesení č.396ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 00/01 - Hospodaření se státním majetkem v procesu privatizace zdravotnických zařízení včetně majetkových účastí státu, které byly převedeny na Fond národního majetku České republiky
     Usnesení č.397ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 00/05 Finanční prostředky poskytované z Fondu národního majetku České republiky k odstranění starých ekologických zátěží
     Usnesení č.398k realizaci 1. etapy informatizace krajských úřadů
     Usnesení č.399k informaci o výsledku výběru poradenských institucí pro výběr strategického partnera pro odvětví plynárenství a elektroenergetiky
     Usnesení č.400o stanovení výše příspěvku obcím k částečné úhradě nákladů obce vynaložených v souvislosti s azylovým zařízením pro rok 2001
     Usnesení č.401k Výroční zprávě o činnosti Správy úložišť radioaktivních odpadů v roce 2000
     Usnesení č.402k návrhu na sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o sociálním zabezpečení a Ujednání o jejím provádění
     Usnesení č.403ke Zprávě o náplni a finančním zajištění Mezinárodního roku dobrovolníků v České republice
     Usnesení č.404o ustavení komise pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů o veřejnou zakázku stavby, připravovanou Hlavním městem Praha
     Usnesení č.405k návrhu na připojení České republiky k Akčnímu plánu eEurope+ kandidátských zemí střední a východní Evropy
     Usnesení č.406k pracovní návštěvě předsedy vlády ve Španělském království
     Usnesení č.407o změně usnesení vlády z 11. prosince 2000 č. 1257, o Politice podpory malého a středního podnikání a programech podpor
     Usnesení č.408k současné situaci ve zpracování údajů získaných ve sčítání lidu, domů a bytů v roce 2001