Dokumenty vlády - 2002-03-25

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

2002-03-25
     Záznam z jednání
     Usnesení č.295ke Zprávě o hospodářské a sociální situaci Moravskoslezského kraje
     Usnesení č.296k Pololetní informaci o činnosti zmocněnce vlády pro řešení problémů spojených s revitalizací Moravskoslezského kraje
     Usnesení č.297o nařízení vlády o příspěvku souvisejícím s restrukturalizací ocelářského průmyslu
     Usnesení č.298 + Po územním plánu velkého územního celku Beskydy
     Usnesení č.299k návrhu zákona, kterým se mění zákon České národní rady č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.300o nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 358/2000 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění nařízení vlády č. 173/2001 Sb.
     Usnesení č.301o nařízení vlády, kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky
     Usnesení č.302 + Pk poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 1266)
     Usnesení č.303o zvýšení dotace z Fondu národního majetku České republiky do rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2002
     Usnesení č.304o navýšení základního kapitálu společnosti Operátor trhu s elektřinou, a. s.
     Usnesení č.305k řešení situace konsorcia ŠKODA STEEL
     Usnesení č.306k řešení situace společnosti ŠKODA TS a. s.
     Usnesení č.307k návrhu na sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Spojenými státy mexickými o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
     Usnesení č.308k návrhu sjednání Dohody o zřízení Mezinárodní organizace pro révu vinnou a víno
     Usnesení č.309k návrhu na uskutečnění oficiální návštěvy ministryně zahraničních věcí Švédského království paní Anny Lindhové v České republice ve dnech 8. a 9. dubna 2002
     Usnesení č.310k návrhu na uskutečnění oficiální návštěvy státního ministra a ministra zahraničních věcí Republiky Pobřeží slonoviny pana Abou Drahamane Sangaré v České republice ve dnech 1. až 4. dubna 2002
     Usnesení č.311ke jmenování Národní koordinátorky pomoci Evropských společenství
     Usnesení č.312o úhradě příspěvku Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním mezinárodní organizaci EuroGeographics v roce 2002 a v dalších letech
     Usnesení č.313o ustavení komise pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů o veřejnou zakázku stavby Elektrofakulta Západočeské univerzity v Plzni
     Usnesení č.314o ustavení komise pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů o veřejnou zakázku na dodávky motorové nafty pro České dráhy, s. o.
     Usnesení č.315o návrhu na udělení Řádu Tomáše Garrigua Masaryka I. třídy panu Mgr. Ladislavu Lisovi in memoriam
     Usnesení č.316o prodloužení vyhlášeného stavu nebezpečí v obci Hřensko, okres Děčín
     Usnesení č.317o nařízení vlády o povolání vojáků Armády České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v období od 1. dubna 2002 do 30. června 2002
     Usnesení č.318k Roční účetní závěrce Státního fondu rozvoje bydlení za rok 2001 a k výroční zprávě o činnosti tohoto fondu
     Usnesení č.319o řešení závazků měst a obcí, vzniklých v souvislosti s investicemi hrazenými z postoupení dluhu na základě Protokolu mezi Ministerstvem financí České republiky a Ministerstvem financí Polské republiky o úhradě pasivního salda polské strany vůči české straně v převoditelných rublech
     Usnesení č.320ke Zprávě o průběhu prací na koncepci vojenské obranné strategie
     Usnesení č.321ke Zprávě o průběhu prací na koncepci výstavby profesionální Armády České republiky
     Usnesení č.322k návrhu na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Japonska o udělení grantu vlády Japonska na dodávku zvukového a osvětlovacího zařízení pro Národní divadlo moravskoslezské v Ostravě formou výměny osobních nót