Dokumenty vlády - 2002-05-15

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

2002-05-15
     Záznam z jednání
     Usnesení č.480ke zprávě o hospodářské a sociální situaci v Hlavním městě Praze
     Usnesení č.481k návrhu zákona o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů
     Usnesení č.482o nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 126/1996 Sb., kterým se provádí zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, a kterým se doplňuje nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky č. 512/1991 Sb., kterým se provádí zákon č. 216/1991 Sb., o cestovních dokladech a cestování do zahraničí, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 184/1994 Sb., o jednacím řádu Ústřední volební komise a o provedení zákona o volbách do zastupitelstev v obcích
     Usnesení č.483ke Zprávě o činnosti Národního bezpečnostního úřadu za období od 1. listopadu 1998 do 28. února 2002
     Usnesení č.484o zabezpečení dalších finančních prostředků v roce 2002 na výplatu odškodnění podle zákona č. 261/2001 Sb., o poskytnutí jednorázové peněžní částky účastníkům národního boje za osvobození, politickým vězňům a osobám z rasových nebo náboženských důvodů soustředěných do vojenských pracovních táborů a o změně zákona č. 39/2000 Sb., o poskytnutí jednorázové peněžní částky příslušníkům československých zahraničních armád a spojeneckých armád v letech 1939 až 1945, a k zabezpečení finančních prostředků na jednorázové finanční odškodnění osob odvlečených do Svazu sovětských socialistických republik nebo do táborů, které Svaz sovětských socialistických republik zřídil v jiných státech
     Usnesení č.485o Národním programu přípravy na stárnutí na období let 2003 až 2007
     Usnesení č.486 + Pk Souhrnné zprávě o plnění Priorit a postupů vlády při prosazování rovnosti žen a mužů v roce 2001
     Usnesení č.487o Koncepci nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým jaderným palivem v České republice
     Usnesení č.488o Koncepci informačního systému výzkumu a vývoje
     Usnesení č.489ke Zprávě o sbližování právních předpisů České republiky s právem Evropských společenství za 1. čtvrtletí 2002
     Usnesení č.490ke Zprávě o připravenosti České republiky k převzetí schengenského acquis
     Usnesení č.491ke Zprávě o zahraniční politice České republiky za rok 2001
     Usnesení č.492o dalším postupu při řešení územního dluhu České republiky vůči Polské republice z roku 1958
     Usnesení č.493k podnětu Rady vlády České republiky pro lidská práva, týkajícího se státního občanství České republiky
     Usnesení č.494k Informaci o přeletech a průjezdech ozbrojených sil členských států Organizace Severoatlantické smlouvy (NATO) a států zúčastněných v programu Partnerství pro mír (PfP), uskutečněných přes území České republiky od 1. ledna do 31. března 2002
     Usnesení č.495o řešení některých bezpečnostních otázek souvisejících s vrcholným zasedáním Organizace Severoatlantické smlouvy (NATO) a Rady euroatlantického partnerství, které se uskuteční ve dnech 21. a 22. listopadu 2002
     Usnesení č.496ke Zprávě o využívání prostředků pomoci Evropských společenství v České republice za rok 2001 (PHARE, ISPA, SAPARD)
     Usnesení č.497ke Zprávě o průběhu 16. a 17. zasedání Mezivládní konference o dohodě o přistoupení České republiky k Evropské unii na úrovni zástupců, která se uskutečnila ve dnech 21. března a 22. dubna 2002
     Usnesení č.498 + Po stanovisku k instrumentům Mezinárodní organizace práce, přijatým na 89. zasedání Mezinárodní konference práce v roce 2001
     Usnesení č.499k účasti prezidenta republiky Václava Havla na zasedání Rady NATO - Rusko na úrovni hlav států a vlád v Italské republice, v Římě, dne 28. května 2002
     Usnesení č.500k pracovní návštěvě prezidenta republiky Václava Havla ve Francouzské republice ve dnech 16. až 18. července 2002
     Usnesení č.501o úhradě příspěvků Ministerstvem práce a sociálních věcí mezinárodním organizacím v roce 2002
     Usnesení č.502k dalšímu postupu při nakládání s částí majetku organizační složky státu PRIVUM - Letiště Boží Dar
     Usnesení č.503o povolení výjimky podle § 21 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, z podmínky trvalé nepotřebnosti majetku pro stát
     Usnesení č.504o ustavení komisí pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů o veřejné zakázky na zhotovení dálničních staveb v roce 2002, zadávaných Ředitelstvím silnic a dálnic České republiky
     Usnesení č.505k návrhu smluvních vztahů a způsobu financování výstavby komunikace D47 v úseku Lipník nad Bečvou - státní hranice s Polskou republikou
     Usnesení č.506o prodloužení vyhlášeného stavu nebezpečí v obci Hřensko, okres Děčín
     Usnesení č.507o uvolnění finančních prostředků na zvláštní výdaje na obranu a bezpečnostní opatření státu