Dokumenty vlády - 2002-10-30

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

2002-10-30
     Záznam z jednání
     Usnesení č.1034k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.1035k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.1036k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.1037k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.1038o nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 175/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky a zásady pro poskytování finanční podpory pro zpracování brambor a pšenice na škrob a kterým se stanoví podmínky a zásady pro poskytování subvence při vývozu výrobků z bramborového škrobu, ve znění nařízení vlády č. 250/2002 Sb.
     Usnesení č.1039o nařízení vlády, kterým se stanoví, že nebude uplatněno dodatečné clo na dovoz některých zemědělských výrobků pro kalendářní rok 2002
     Usnesení č.1040o nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 426/2000 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na rádiová a na telekomunikační koncová zařízení
     Usnesení č.1041o nařízení vlády, kterým se ruší nařízení vlády č. 357/2000 Sb., o vztahu Ministerstva vnitra k přednostům okresních úřadů při plnění úkolů zaměstnavatele a nadřízeného orgánu, a nařízení vlády č. 377/2000 Sb., o pravidlech výběrového řízení na funkci přednosty okresního úřadu, ve znění nařízení vlády č. 428/2002 Sb.
     Usnesení č.1042 + Po 1. změně územního plánu velkého územního celku Jeseníky
     Usnesení č.1043k Informaci o pokladním plnění státního rozpočtu České republiky za 1. až 3. čtvrtletí 2002
     Usnesení č.1044o řešení situace povodněmi zasažených dokumentů státních organizací a organizací spravujících kulturní dědictví
     Usnesení č.1045o prolongaci splatnosti směnečného úvěru Českých drah, s.o.
     Usnesení č.1046k Dlouhodobému programu zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva České republiky Zdraví pro všechny v 21. století
     Usnesení č.1047 + Po závazných ukazatelích rozpočtu, plánu činnosti a rozpočtu Správy úložišť radioaktivních odpadů pro rok 2003
     Usnesení č.1048o Pozici České republiky ke směrnici Evropského parlamentu a Rady 2001/80/ES o omezení emisí některých znečišťujících látek do ovzduší z velkých spalovacích zařízení
     Usnesení č.1049k návrhu na podpis a ratifikaci Evropské úmluvy o krajině
     Usnesení č.1050k návrhu na sjednání a ratifikaci Úmluvy o styku s dětmi
     Usnesení č.1051k návrhu na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Španělska o změně a doplnění Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Španělska o letecké dopravě
     Usnesení č.1052 + Po obeslání 2. zasedání Konference smluvních stran Úmluvy o účincích průmyslových havárií přesahujících hranice států
     Usnesení č.1053k návrhu na obeslání zasedání předsedů vlád členských států Středoevropské iniciativy, které se uskuteční ve dnech 14. a 15. listopadu 2002 ve Skopje
     Usnesení č.1054k návrhu na vyslání delegace České republiky na zasedání Ministerské rady Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE), které se uskuteční ve dnech 6. a 7. prosince 2002 v Portu
     Usnesení č.1055k návrhu na uskutečnění oficiální návštěvy ministra zahraničních věcí Republiky Slovinsko pana Dimitrije Rupela v České republice dne 5. listopadu 2002
     Usnesení č.1056k návrhu na uskutečnění oficiální návštěvy ministra zahraničních věcí Francouzské republiky pana Dominique de Villepina v České republice ve dnech 7. a 8. listopadu 2002
     Usnesení č.1057o zrušení usnesení vlády z 12. června 2002 č. 627, o změně závazných ukazatelů státního rozpočtu České republiky na rok 2002, rozpočtové kapitoly Všeobecná pokladní správa a rozpočtové kapitoly Ministerstva pro místní rozvoj
     Usnesení č.1058o odvolání a jmenování členů prezidia Státního zemědělského intervenčního fondu
     Usnesení č.1059o změně usnesení vlády z 10. října 2001 č. 1032, o Statutu Ústřední povodňové komise
     Usnesení č.1060ke Střednědobému výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2004 a 2005
     Usnesení č.1061k Informaci o čerpání finančních prostředků určených na odstranění povodňových škod vzniklých v roce 2002 - stav k 10. říjnu 2002
     Usnesení č.1062 + Po obeslání závěrečného zasedání Kimberleyského procesu
     Usnesení č.1063k návrhu na sjednání Roční finanční dohody pro rok 2001 mezi Českou republikou a Komisí Evropských společenství pro program SAPARD, upravenou k odstranění povodňových škod
     Usnesení č.1064o obeslání 12. zasedání Konference smluvních stran Úmluvy o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a rostlin
     Usnesení č.1065k Návrhu na doplnění plánu vojenských cvičení jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo něj v roce 2002
     Usnesení č.1066 + Po poskytnutí trvale nepotřebného majetku státu, s nímž přísluší hospodařit Ministerstvu obrany