Dokumenty vlády - 2003-03-19

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

2003-03-19
     Záznam z jednání
     Usnesení č.262k návrhu zákona o nájemném z bytu a cenách služeb poskytovaných s užíváním bytu (zákon o nájemném z bytu) a o změně zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.263k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 252/1994 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění zákona č. 309/2002 Sb.
     Usnesení č.264k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
     Usnesení č.265k návrhu zákona o ochranných známkách a o změně některých zákonů (zákon o ochranných známkách)
     Usnesení č.266k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 283/2002 Sb., o státním dluhopisovém programu na úhradu výdajů spojených s vysláním 6. polní nemocnice do Afghánistánu
     Usnesení č.267o nařízení vlády o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou dotace ke krytí části nákladů spojených s výstavbou bytů pro fyzické osoby postižené povodněmi v roce 2002
     Usnesení č.268o nařízení vlády o poměrné části rezervy, kterou lze v systému produkčních kvót mléka rozdělit v kvótovém roce 2003/2004
     Usnesení č.269 + Pk poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 218/1999 Sb., o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřadech (branný zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 220/1999 Sb., o průběhu základní nebo náhradní služby a vojenských cvičení a o některých právních poměrech vojáků v záloze, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 229)
     Usnesení č.270 + Pk poslaneckému návrhu zákona o přijetí úvěru Českou republikou na rekonstrukci dětské části Fakultní nemocnice Motol v Praze (sněmovní tisk č. 220)
     Usnesení č.271k Metodice využívání komunikační infrastruktury veřejné správy
     Usnesení č.272k Analýze efektivity státního dohledu nad kapitálovým trhem
     Usnesení č.273 + Po změně stanov Akademie věd České republiky
     Usnesení č.274o sladění územní působnosti specializovaných územních orgánů státní správy a území okresů se správními obvody obcí s rozšířenou působností
     Usnesení č.275ke zprávě o plnění úkolů uložených vládou s termínem plnění od 1. února do 28. února 2003
     Usnesení č.276k návrhu na zrušení částí usnesení vlády
     Usnesení č.277o členství České republiky ve správní radě College of Europe v Bruggách
     Usnesení č.278k podpisu Protokolů o přístupu Bulharské republiky, Estonské republiky, Litevské republiky, Lotyšské republiky, Rumunska, Slovenské republiky a Slovinské republiky k Severoatlantické smlouvě s výhradou ratifikace
     Usnesení č.279k návrhu na obeslání 34. mimořádného Shromáždění Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO)
     Usnesení č.280o souhlasu s uskutečněním oficiální návštěvy místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí v Bulharské republice a Rumunsku
     Usnesení č.281k Informaci o průběhu a výsledcích Šesté konference smluvních stran Vídeňské úmluvy o ochraně ozonové vrstvy a Čtrnáctého zasedání smluvních stran Montrealského protokolu o látkách, které porušují ozonovou vrstvu, a k návrhu uspořádat Šestnácté zasedání smluvních stran Montrealského protokolu o látkách, které porušují ozonovou vrstvu, v roce 2004 v České republice
     Usnesení č.282ke Zprávě o aktuálním stavu Lisabonského procesu v České republice
     Usnesení č.283 + Pk poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) (sněmovní tisk č. 234)
     Usnesení č.284o postoupení pohledávek České konsolidační agentury za společností MORA MORAVIA, a.s. strategickému investorovi
     Usnesení č.285o nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 114/2001 Sb., o stanovení produkčních kvót cukru na kvótové roky 2001/2002 až 2004/2005, ve znění pozdějších předpisů a nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 499/2002 Sb.
     Usnesení č.286 + Pk reakci vlády v souvislosti s aktuálním vývojem situace kolem Iráku
     Usnesení č.287o Informaci o mezinárodním arbitrážním sporu CME Czech Republic B.V. v. ČR a o návrhu dalšího postupu Ministerstva financí
     Usnesení č.288k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 579/2002 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2003